مشاوران ايران
شرکت علمی پژوهشی مشاوران ایران با تیمی مجرب و متخصص از دانشجویان دانشگاهای دولتی تهران آماده خدمت رسانی و ارائه مشاوره برای انجام پایان نامه شما دانشجوی گرامی میباشد.
RSS Feed
 • تعداد بازديد : 61370
 • تعداد نوشته ها : 50
 • تعداد نظرات : 0


 • مدیریت استراتژیک به ارزیابی محیطی خارجی و داخلی سازمانها به منظور تدوین استراتژی، اجرای آن، ارزیابی و کنترل استراژی می‌پردازد. به منظور تدوین استراتژی، توجه نمودن به نقاط قوت و ضعف سازمانها و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهایی که یک سازمان با ان روبه رو است، دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. هدف از رشته مدیریت استراتژیک آشنایی دانشجو با متغیرهای استراتژیک موجود در سازمانها و همچنین نحوه سیاستگذاری ها، هدف بندی‌ها، برنامه ریزی‌ها، و تصمیم گیریهای استراتژیک در سطح مدیریت سازمانهای صنعتی می‌باشد.

  دروس تخصصی  مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک:

  • مدیریت تفکر و تحول استراتژیک
  • اجرا و کنترل استراتژی
  • طرح ریزی کسب و کار
  • مدیریت استراتزیک در شرکتهای مادر و هلدینگ

  چند نمونه موضوعات پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک:

  1. انجام پایان نامه درس پژوهی، فرایند استراتژیک تغییر (در راستای توسعه‌ی حرفه‌ای معلم)
  2. انجام پایان نامه مروری بر مفهوم مدیریت استراتژیک دانش
  3. انجام پایان نامه نقش و جایگاه مدیریت استراتژیک و رابطه آن با مسئولیت اجتماعی شرکتها
  4. انجام پایان نامه تفکر استراتژیک در مدیریت اخلاق حرفه‌ای سازمان‌ها
  5. انجام پایان نامه لزوم رویکرد استراتژیک صنعت نفت در سیستم مدیریت زیست محیطی مطالعه موردی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
  6. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعلات و سیستم‌های اطلاعاتی، ارائه یک مدل

  ثبت سفارش
  مدیریت استراتژیک به ارزیابی محیطی خارجی و داخلی سازمانها به منظور تدوین استراتژی، اجرای آن، ارزیابی و کنترل استراژی می‌پردازد. به منظور تدوین استراتژی، توجه نمودن به نقاط قوت و ضعف سازمانها و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهایی که یک سازمان با ان روبه رو است، دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. هدف از رشته مدیریت استراتژیک آشنایی دانشجو با متغیرهای استراتژیک موجود در سازمانها و همچنین نحوه سیاستگذاری ها، هدف بندی‌ها، برنامه ریزی‌ها، و تصمیم گیریهای استراتژیک در سطح مدیریت سازمانهای صنعتی می‌باشد.

  دروس تخصصی  مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک:

  • مدیریت تفکر و تحول استراتژیک
  • اجرا و کنترل استراتژی
  • طرح ریزی کسب و کار
  • مدیریت استراتزیک در شرکتهای مادر و هلدینگ

  چند نمونه موضوعات پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک:

  1. انجام پایان نامه درس پژوهی، فرایند استراتژیک تغییر (در راستای توسعه‌ی حرفه‌ای معلم)
  2. انجام پایان نامه مروری بر مفهوم مدیریت استراتژیک دانش
  3. انجام پایان نامه نقش و جایگاه مدیریت استراتژیک و رابطه آن با مسئولیت اجتماعی شرکتها
  4. انجام پایان نامه تفکر استراتژیک در مدیریت اخلاق حرفه‌ای سازمان‌ها
  5. انجام پایان نامه لزوم رویکرد استراتژیک صنعت نفت در سیستم مدیریت زیست محیطی مطالعه موردی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
  6. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعلات و سیستم‌های اطلاعاتی، ارائه یک مدل

  ثبت سفارش


  7. انجام پایان نامه برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات در سازمان‌ها
  8. انجام پایان نامه بررسی نقش سیستمهای پشتیبان تصمیم در مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک
  9. انجام پایان نامه بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر ارتقاء سطح تفکر استراتژیک و تسهیل نوآوریدر دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  10. انجام پایان نامه دلایل شکست سازمانها در برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
  11. انجام پایان نامه نقش آیندهپژوهی در مدیریت استراتژیک (با تأکید بر برنامهریزی سناریویی)
  12. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعات SISP با رویکردی به معماریسازمانی با استفاده ازچارچوب معماری سازمانی TOGAF
  13. انجام پایان نامه فرایند مدیریت استراتژیک در کسب و کارهای الکترونیکی
  14. انجام پایان نامه طبقه بندی و مدیریت استراتژیک خدمات در تجارت الکترونیک
  15. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل بخش فناوری اطلاعات آموزشوپرورش با استفاده از تکنیک‌های طرح ریزی استراتژیک مطالعه موردی (آموزش وپرورش زاهدان)
  16. انجام پایان نامه بررسی تأثیر منافع بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی آنلاین بر جایگاه یابی استراتژیک و بهبود فرآیند تصمیم خرید
  17. انجام پایان نامه رویکردی کل نگرانه بر آینده نگری استراتژیک: پارادایم جدید مدیریت
  18. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرآیندهای مدیریت دانش و عوامل تفکر استراتژیک در سطح سازمان مورد مطالعه: استانداری گیلان
  19. انجام پایان نامه سنجش تفکر استراتژیک و هوش سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان
  20. انجام پایان نامه استراتژی اقیانوس آبی در حوزه مدیریت استراتژیک
  21. انجام پایان نامه شناسایی و ارزیابی توانمندیهای استراتژیک در سازمانهای پژوهش و فناوری؛ مطالعه موردی: پژوهشگاه صنعت نفت
  22. انجام پایان نامه اولویت بندی اطلاعات مورد نیاز مدیران ارشد در سیستم‌های هوشمندی استراتژیک در صنعت بانکداری
  23. انجام پایان نامه تأثیر فناوری اطلاعات بر رویکرد استراتژیک
  24. انجام پایان نامه اثرات بازارگرایی بر توسعه و عملکرد اقتصادی با توجه به نقش تعدیل کننده برنامه ریزی استراتژیک
  25. انجام پایان نامه تأثیر برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در ارتباط بین هوش سازمانی و کارآفرینی مطالعه موردی: مدارس شهرکرج
  26. انجام پایان نامه بررسی رابطه تسهیم دانش استراتژیک و کارشناسی با شاخص‌های بهره وری کارایی و اثر بخشی در شرکتهای بیمه خراسان رضوی
  27. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ابعاد استراتژیک و تکنولوژی سازمان بر پیاده سازی موفق هوش تجاری سازمان با توجه به رویکرد مدیریت دانش در صنعت بانکداری
  28. انجام پایان نامه بررسی مکاتب مدیریت استراتژیک با تاکید بر مکاتب تجویزی
  29. انجام پایان نامه ارائه الگویی برای نمش رهبری استراتژیک در عملکرد دانشگاه‌ها با رویکرد دوسوتوانی
  30. انجام پایان نامه رهبری تحول آفرین و گرایش کار آفرینانه مطالعه نقش واسط تفکر استراتژیک
  31. انجام پایان نامه بررسی تأثیر هوش سازمانی بر نوآوری استراتژیک در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر
  32. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت استراتژیک و بهبود عملکرد کارکنان ازبعد پیشرفت کار درمعدن سنگ آهن بافق یزد
  33. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اقدامات برنامه ریزی استراتژیک و مؤلفه‌های سرمایه فکری مطالعه موردی: شرکت فرآورده‌های لبنی دلمک
  34. انجام پایان نامه بررسی پیشرفت‌های اخیر در مدیریت استراتژیک: کاربردهایی برای دانش پژوهان
  35. انجام پایان نامه بررسی تفکر استراتژیک در سازمانهای امروزی
  36. انجام پایان نامه نقش حسابداری مدیریت در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سازمان
  37. انجام پایان نامه توسعه الگوی مفهومی کارآفرینی استراتژیک و تأثیر آن بر مزیت رقابتی سازمان‌ها
  38. انجام پایان نامه دستیابی به مزیت رقابتی از طریق ابرداده ها. پیامدهای استراتژیک
  39. انجام پایان نامه بررسی رابطه برنامه ریزی استراتژیک با عملکرد شغلی
  40. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت مدیریت دانش گروه صنعتی پاکشو
  41. انجام پایان نامه تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه پیام نورمرکز چابهار
  42. انجام پایان نامه فرهنگ استراتژیک و توسعه سازمانی
  43. انجام پایان نامه رقابت‌های استراتژیک داخلی و خارجی بررسی موردی شرکت ایرانیت
  44. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر تفکر استراتژیک بر سبک‌های تصمیم گیری
  45. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل محیطی مؤثر بر برنامه ریزی استراتژیک در گروه صنعتی ایلیا استیل
  46. انجام پایان نامه ارائه مدل مفهومی تأثیر گرایش‌های استراتژیک و منابع بازاریابی بر عملکرد سازمان با میانجی گری قابلیت‌های بازاریابی
  47. انجام پایان نامه تدوین نقشه استراتژی و جدول جامع برنامه ریزی استراتژیک سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بر اساس ماتریس SWOT و مدل BSC
  48. انجام پایان نامه رویکرد جدید از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در مدیریت استراتژیک
  49. انجام پایان نامه تعیین تأثیر اتوماسیون اداری بر تصمیم گیری استراتژیک و تعهد سازمانی مدیران در شرکت برق منطقه‌ای خوزستان
  50. انجام پایان نامه تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی
  51. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای استراتژیک تصمیم گیری در انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین شرکت‌های عمرانی با رویکرد AHP-ANP
  52. انجام پایان نامه ارتباط آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک
  53. انجام پایان نامه نوآوری استراتژیک
  54. انجام پایان نامه طبقه بندی عوامل مؤثر بر الگوی استراتژیک مدیریت دانش در راستای جذب سرمایه‌های اجتماعی با رویکرد TOPSIS
  55. انجام پایان نامه انتخاب الگوی مناسب پیاده سازی استراتژیک تعمیرات و نگهداری با استفاده از تلفیق روش‌های برنامه ریز آرمانی (GP) و روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP)
  56. انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه گردشگری پایدار شهری با استفاده از مدل استراتژیک SOAR مطالعه موردی: گرگان
  57. انجام پایان نامه تحلیل توسعه فیزیکی شهر چالدران و میزان مطابقت آن با طرح جامع با رویکرد برنامهریزی استراتژیک
  58. انجام پایان نامه مکانیزمهای انتقال دانش در اتحادهای استراتژیک صنعت ساخت و ساز
  59. انجام پایان نامه اثرات پیاده سازی مدیریت منابع انسانی استراتژیک به روی موفقیت سازمانی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای گیلان)
  60. انجام پایان نامه بررسی وضعیت ساختار سازمانی مجموعه‌های خدماتی بر مبنای الگوی نقاط مرجع استراتژیک (SRP) (مطالعه موردی 40 مجموعه سازمانی در مشهد)
  61. انجام پایان نامه بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی مجموعه‌های خدماتی طبق الگوی نقاط مرجع استراتژیک (SRP) (مطالعه موردی 40 مجموعه سازمانی در مشهد)
  62. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سناریوهایی به عنوان یک پشتیبان قوی برای برنامه ریزی استراتژیک در اداره مالیاتی زاهدان
  63. انجام پایان نامه بررسی فرآیند یکپارچه تفکر طراحی و توسعه پایدار استراتژیک: حل مسائل به شیوه خلاقانه
  64. انجام پایان نامه بررسی مطالعه ارتباط مدل مدیریت دانش جاشپارا را عملکرد استراتژیک سازمانی در مراکز دانشگاه منتخب شهرستان اصفهان
  65. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک برای تغییر و تحول سازمان
  66. انجام پایان نامه تحلیل و بررسی تأثیر بکارگیری همزمان سیستم‌های مدیریت دانش (KM) و اطلاعات مدیریت (MIS) در سازمان با استفاده از مدل استراتژیک دیوید 1990
  67. انجام پایان نامه آیا کارآفرینی استراتژیک تکراری بیهوده است؟
  68. انجام پایان نامه بررسی نقش برنامه ریزی استراتژیک برتوسعه فناوری اطلاعات
  69. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک شهرهای هوشمند با استفاده از مدل SMART (مطالعه موردی: شهرهای موفق جهان وارائه راهکار برای شهرهای ایران)
  70. انجام پایان نامه ارائه الگوی روابط میان تفکر استراتژیک، رهبری تحول آفرین و گرایش کارآفرینانه به منظور ارائه یک مدل مناسب برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی
  71. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک سازمان در راستای الگوی اروپایی تعالی کیفیت (EFQM)
  72. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی یک طرح مطالعاتی از شرکت‌های خدمات حرفه‌ای
  73. انجام پایان نامه کاربرد سیستم‌های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی
  74. انجام پایان نامه بررسی موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1395
  75. انجام پایان نامه تحلیل مدل تناسب و انعطاف پذیری مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  76. انجام پایان نامه جایگاه پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان فناوری و نوآوری در نظامتصمیم گیری اقتصادی و تصمیم سازی های استراتژیک
  77. انجام پایان نامه ساعت جیبی استراتژیک: الگویی برای برنامه ریزی استراتژیک
  78. انجام پایان نامه برنامه ریزی آموزشی در سازمان‌ها با رویکرد استراتژیک
  79. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک فعالیت‌های تحقیق و توسعه
  80. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان‌ها
  81. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت استراتژیک بر رفتار کارآفرینانه سازمانی
  82. انجام پایان نامه نقش هوش استراتژیک مدیران در انتخاب ابعاد BSC
  83. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل نقش تدریس و آموزش در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای وتاثیر مدیریت استراتژیک و چابکی بر آنها
  84. انجام پایان نامه تفکر استراتژیک ابزاری برای مدیران، جهت کارآفرینی در سازمان
  85. انجام پایان نامه اثربخشی مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کارآمدی تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای کرمانشاه)
  86. انجام پایان نامه تغییر اقلیم به محصول استراتژیک پنبه
  87. انجام پایان نامه نقش مزایای استراتژیک کسب و کار الکترونیکی برعملکرد زنجیره تأمین (مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط مواد غذایی شهر شیراز)
  88. انجام پایان نامه بررسی نقش میانجی مدیریت دانش درتأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری سازمانی در مجتمع نورد فولاد گیلان
  89. انجام پایان نامه ارتباطات استراتژیک بازاریابی در گردشگری زیارتی
  90. انجام پایان نامه ارتباط میان مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد کارکنان مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان
  91. انجام پایان نامه تأثیر برنامه ریزی استراتژیکمنابع انسانی بر سطح اثربخشی نمایندگی‌های مدیران خودرو MVM(نمونه موردی نمایندگی‌های خراسان)
  92. انجام پایان نامه بررسی مأموریت واحد تحقیق و توسعه با استفاده استراتژیک از نظرسنجی مشتریان در شرکت‌های تولید هودهای آشپزخانه حوزه HVAC و ارائه راهکار در جهت بهبود
  93. انجام پایان نامه بررسی ارتباط نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی استراتژیک در بانک مهر اقتصاد (مطالعه موردی شعب بانک مهر اقتصاد استان خراسان شمالی)
  94. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر بهره وری مدیران مورد مطالعه: شعب بانک صادرات شهرستان اهواز
  95. انجام پایان نامه شناسایی موانع عملیاتی کردن برنامه‌های آموزشی مدیریت استراتژیک ازدیدگاه مدیران شرکت پتروشیمی جم
  96. انجام پایان نامه بررسی رابطه بلوغ معماری سازمانی با همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار (مطالعه موردی: شهرداری اصفهان)
  97. انجام پایان نامه بررسی مفهوم مدیریت استراتژیک
  98. انجام پایان نامه تعیین درجه اهمیت و اولویت زیر ساخت‌های استراتژیک از منظر دفاع غیر عامل با تأکید برفرودگاههای غیر نظامی نمونه موردی: فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  99. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی موانع اجرای مدیریت استراتژیک درشرکتهای تولیدی (مطالعه‌ی موردی شرکت تولیدی ماشین‌های الکترونیکی جمکو)
  100. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک اداره کل آموزش وپرورش سیستان وبلوچستان
  101. انجام پایان نامه فراموشی سازمانی عاملی استراتژیک در تحول کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs)
  102. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم مدیریت منابع انسانی بر جهت گیری استراتژیک و عملکردسازمانی (مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران- شعبه کیش)
  103. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک بازاریابی؛ پایه ریزی برای آینده
  104. انجام پایان نامه مطالعه اجمالی تاثیرات برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر عملکردکارکنان (مطالعه موردی: شرکت پژوهاب ابنیه ایران)
  105. انجام پایان نامه توسعه استراتژیک دولت الکترونیک و نقش الگوبرداری آن در جمعیت هلال احمر
  106. انجام پایان نامه عملکرد مدیریت بحران سازمانی و مدیریت استراتژیک در اجرای طرح‌های عمرانی
  107. انجام پایان نامه بررسی استراتژیهای مالی مناسب برای ارزش آفرینی استراتژیک مؤسسات مالی
  108. انجام پایان نامه ارزشآفرینی استراتژیک سازمان با استفاده از طراحی مدل مفهومی ارتباط هوش مالی مدیران با مدیریت ریسک؛ رویکرد ترکیبی روش دلفی و مدلسازی معادلات ساختاری
  109. انجام پایان نامه بررسی رابطه آمادگی استراتژیک منابع انسانی و ارزش آفرینی سازمانی (مطالعه موردی شرکت مپنا)
  110. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت مالی بر بازاریابی استراتژیک
  111. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژی‌های مدیریت فرهنگ در موفقیت سازمان
  112. انجام پایان نامه بررسی اثر افشای حاکمیت شرکتی بر ریسک بازار شرکت‌های استراتژیک و غیراستراتژیک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  113. انجام پایان نامه ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در فناوری اطلاعات
  114. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت استراتژیک استعداد در تأمین و نگهداشت منابع انسانی مستعد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  115. انجام پایان نامه کارآفرینی استراتژیک به عنوان حلقه اتصال کارآفرینی و مدیریت استراتژیک
  116. انجام پایان نامه بررسی تأثیر روابط کسب و کار استراتژیک بر عملکرد کلی کسب کار در خرده فروشی مطالعه موردی فروشگاه‌های لوازم یدکی در استان ایلام
  117. انجام پایان نامه علل عدم توفیق در فرآیند مدیریت استراتژیک
  118. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع کارآفرینی سازمانی از نگاه مدیریت استراتژیک دردانشگاه فنی و حرفه‌ای (دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان مازندران)
  119. انجام پایان نامه بهبود مقررات سازمانی به وسیله ایجاد تفکر استراتژیک
  120. انجام پایان نامه کنکاش و بررسی نقص مدیریت منابع انسانی و نوآوری در مدیریت استراتژیک
  121. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری، با تاکید بر گردشگری شهرستان سردشت
  122. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک بازار و بازاریابی گردشگری مذهبی: مطالعه موردی شهرمشهد
  123. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر مدیریت استراتژیک پایدار بر اثربخشی بازار سازمان‌ها
  124. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر مدیریت استراتژیک دانش بر نوآوری و اثربخشی سازمان‌ها
  125. انجام پایان نامه بررسی رابطه هوش استراتژیک و اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد)
  126. انجام پایان نامه بررسی و نگرش مدیریت بحران (Crisis,managment) و نقش استراتژیک آن در اقدامات پیشگیرانه، توزیع نیروی برق
  127. انجام پایان نامه مدیریت چالشهای برونسپاری استراتژیک خدمات توزیع نیروی برق
  128. انجام پایان نامه بررسی اثرات بکارگیری اصول مدیریت استراتژیک در صیانت از شبکه فشار ضعیف مسی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
  129. انجام پایان نامه تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی غرب گیلان با استفاده از مدل استراتژیک SWOT
  130. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک توسعه‌ی پایدار گردشگری (مطالعه‌ی موردی: بخش نیاسر)
  131. انجام پایان نامه کاربرد برنامه ریزی استراتژیک در سازمان‌ها
  132. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و رقابت: تحلیل مدل الماس پورتر
  133. انجام پایان نامه تصمیم گیری استراتژیک در طراحی مکانیکی با استفاده از نظریه بازی
  134. انجام پایان نامه مدیریت تفکر استراتژیک در سازمان‌ها (با بررسی موانع تفکر استراتژیک در سازمان‌ها)
  135. انجام پایان نامه بررسی عوامل تاثیرگذار استراتژیک در ارتقای بهبود عملکرد سازمانی شرکت‌های تولیدی از طریق کارآفرینی (مطالعه موردی: استان گیلان)
  136. انجام پایان نامه ارائه الگویی جهت نهادینه سازی جایگاه ائتلاف استراتژیک، در سازمانهای دانش محور
  137. انجام پایان نامه کارآفرینی استراتژیک، ابزاری جهت ایجاد مزایای رقابتی
  138. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در به دست آوردن اهداف استراتژیک سازمان (مورد مطالعه: شعب بانک تجارت شهرستان ایلام)
  139. انجام پایان نامه ارزیابی وضعیت نظام جبران خدمات مدیریت استراتژیک منابع انسانی در ادارهکل ثبت اسناد واملاک استان خوزستان
  140. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک در پیشبرد سواد اطلاعاتی
  141. انجام پایان نامه بررسی قابلیتها و ابعاد فردی تفکر استراتژیک در مدیران مطالعه موردی مدیران سازمان تعزیرات حکومتی
  142. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگیهای تیمی متشکل از مدیران و مشاوران عالی بر تصمیم گیری استراتژیک (مورد مطالعه – شرکت بیمه ملت)
  143. انجام پایان نامه راهکارهای استراتژیک حفظ مجموعه‌های رقومی: با تأکید بر پدافندغیرعامل
  144. انجام پایان نامه نقش فرهنگ در مدیریت استراتژیک
  145. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم مدیریت منابع انسانیبر جهت گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران- شعبه کیش)
  146. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و ارتباط آن با مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  147. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک بر تجارت الکترونیک
  148. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و انتخاب استراتژی مناسب با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی: واحدهای صنعتی)
  149. انجام پایان نامه مدیریت کلان استراتژیک در جهت پیشبرد و توسعه مدیریت پروژه سازمانی
  150. انجام پایان نامه بررسی مکانیسم‌های فراگیری تعمدی جهت تحریک ظرفیت نوآوری استراتژیک
  151. انجام پایان نامه مطالعه بررسی ارتباط بین شیوه‌های مدیریت منابع انسانی HRM و نوآوری استراتژیک در سازمان
  152. انجام پایان نامه رابطه کارآفرینی استراتژیک ومزیت رقابتی با بررسی نقش مدیریت تحول
  153. انجام پایان نامه مطالعه‌ی موردی بینش مدیران و راهکارهای آنها نسبت به تقویت برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش
  154. انجام پایان نامه بررسی نقش عوامل درونی و بیرونی در برنامه استراتژیک کمیته امداد خمینی (ره) در حوزه ستاد مرکزی
  155. انجام پایان نامه اولویتبندی استراتژی‌های توسعهی گردشگری با تلفیق مدلهای برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل شبکه ANP-SWOT مطالعه موردی: شهرزنجان
  156. انجام پایان نامه رهیافت‌های استراتژیک توسعه گردشگری گامی در جهت توسعه پایدار روستایی
  157. انجام پایان نامه تدوین برنامه‌ی استراتژیک توسعه‌ی صنعت گردشگری بر اساس تحلیل SWOT و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP
  158. انجام پایان نامه تدوین و انتخاب استراتژی توسعه مجموعه ورزشی گاوازنگ زنجان در راستای جذب گردشگر ورزشی بر اساس تحلیل سوات swot وماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی
  159. انجام پایان نامه مروری بر مدیریت استراتژیک و بررسی نقش و ضرورت آن در سازمان‌ها
  160. انجام پایان نامه بررسی تاثیرمدیریت استراتژیک برمدیریت بحران اداره برق (مطالعه موردی شهرستان کوهدشت استان لرستان)
  161. انجام پایان نامه ارزیابی استراتژیک دانشگاه و تدوین استراتژی‌های مناسب مبتنی بر مدل SWOT (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
  162. انجام پایان نامه نگاهی مفهومی بر اصطلاحات حسابداری مدیریت استراتژیک
  163. انجام پایان نامه تعیین برنامه استراتژیک در جهت رشد صنعت CNG با استفاده از SWOT و روش تصمیم گیری و رتبه بندی VIKOR
  164. انجام پایان نامه ارزیابی قابلیت‌های نوآورانه و استراتژیک شرکت پتروشیمی ایلام
  165. انجام پایان نامه پارادیم کوانتومی در مدیریت استراتژیک رسانه
  166. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش افراد به کاربرد فناوری اطلاعات در زنجیره ارزش و میزان عملکرد رقابتی استراتژیک شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان (مطالعه موردی امورمنابع آب شهرستان سمنان)
  167. انجام پایان نامه بررسی استراتژیک وضعیت صنعت تجهیزات پزشکی کشور با استفاده از تحلیل SWOT و ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت
  168. انجام پایان نامه کاربرد مدیریت استراتژیک در سازمان‌های کوچک
  169. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان‌ها
  170. انجام پایان نامه ارزیابی موقعیت و انتخاب مناسب‌ترین اقدام راهبردی با استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک ((SPAC) مطالعه موردی: شرکت سنگتاش
  171. انجام پایان نامه بررسی عوامل اثرگذار بازار بر مدیریت استراتژیک
  172. انجام پایان نامه سنجش بلوغ مدیریت استراتژیک بر مبنای مدل سازمان استراتژیک محور (SFO) (تحقیق موردی: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر)
  173. انجام پایان نامه نقش تفکر استراتژیک مدیران بر عملکرد مالی (مطالعه موردی: بانک صادرات اصفهان)
  174. انجام پایان نامه بررسی رابطه هوش استراتژیک و اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد)
  175. انجام پایان نامه کارکردتصمیم گیری اقتضایی بر برنامه ریزی استراتژیک درشرایط عدم قطعیت (محیط فازی) مبتنی بر روش AHP فازی
  176. انجام پایان نامه بررسی وضعیت تفکر استراتژیک مدیران (مطالعه موردی: شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران)
  177. انجام پایان نامه ارتقاء کیفیت اجرای سیاست‌های ملی با تکیه بر مدیریت منابع انسانی استراتژیک
  178. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک مبتنی بر اقیانوس آبی
  179. انجام پایان نامه درآمدی بر تناسب استراتژیک استراتژ یهای سازمان و منابع انسانی
  180. انجام پایان نامه بررسی و تبیین عمق استراتژیک و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و بین الملل
  181. انجام پایان نامه تأثیر تفکر استراتژیک بر رهبری تحول آفرین (مورد مطالعه: دانشگاه ایلام)
  182. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت استراتژیک بر ارزش برندهای ملی و فروشگاهی و برندگذاری
  183. انجام پایان نامه افزایش جمعیت و مدیریت آب دو هدف استراتژیک متوازن
  184. انجام پایان نامه مروری بر رویکرد هوشین کانری در مدیریت استراتژیک به عنوان یک عامل مؤثر در پیاده سازی موفق سیستم تولید ناب
  185. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی SHRM بربهبود عملکردشرکت ها
  186. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرایند مدیریت دانش مبتنی بر مدل چهار مرحله‌ای جاشپارا بر عملکرد استراتژیک سازمانی مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد
  187. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در مشارکت تأمین کنندگان در اهداف استراتژیک سازمان‌ها توسط چارچوب منشور عملکرد: مطالعه موردی صنعت خودرو تبریز
  188. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر شاخصهای اقتصادی بر سودآوری شرکتها با رویکردی مقایسهای بین صنایع استراتژیک و غیراستراتژیک
  189. انجام پایان نامه مدیریت اقتصادی استراتژیک دشت سیستان، بازساخت زیست بوم
  190. انجام پایان نامه مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز کشوربرمبنای مدل مدیریت استراتژیک
  191. انجام پایان نامه ضرورت ذهنیت فلسفی درتفکر استراتژیک مدیران نظام‌های آموزشی
  192. انجام پایان نامه پدافند غیر عامل و مراکز استراتژیک شهر با تاکید بر جغرافیای سیاسی کلانشهر تبریز
  193. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهری بابل
  194. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک بازار و بازاریابی گردشگری مذهبی: مطالعه موردی شهر مشهد
  195. انجام پایان نامه طبقه بندی و مدیریت استراتژیک خدمات در تجارت الکترونیک: توسعه علمی طبقه بندی خدمات بر مبنای درک مشتری
  196. انجام پایان نامه شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان با استفاده از نگاشت ادراکی فازی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس)
  197. انجام پایان نامه برونسپاری استراتژیک در مراکز آموزشی (مطالعه موردی: برونسپاری در موسسه خلاقیت اندیشه کردستان)
  198. انجام پایان نامه بررسی تأثیرمیانجی های مدیریت دانش استراتژیک بر عملکرد سازمانها
  199. انجام پایان نامه شناسائی و تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی مؤثر در برنامه استراتژیک شهرداری تهران (مطالعه موردی: شهرداری منطقه)
  200. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ایجاد یک کسب و کار الکترونیکی برتر در راستای اهداف استراتژیک سازمان
  201. انجام پایان نامه برنامهریزی استراتژیک برای شرکتهای در حال توسعه (مطالعه موردی: شرکت بلندپایه)
  202. انجام پایان نامه نقش آینده نگاری در تفکر استراتژیک
  203. انجام پایان نامه بهبود مدیریت استراتژیک با جایگزینی رهبر به جای مدیر
  204. انجام پایان نامه رابطه مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش با مسئولیت اجتماعی شرکت مبنتی بر رویکرد استراتژیک
  205. انجام پایان نامه رابطه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بااندازه سازمان
  206. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک بازاریابی محصولات خرمای ایرانشهربارویکرد SWOT
  207. انجام پایان نامه تدوین برنامه استراتژیک برای شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو-ایساکو
  208. انجام پایان نامه رتبه بندی عوامل مؤثر در شکست برنامه‌های استراتژیک به روش AHP
  209. انجام پایان نامه تدوین و پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک مطالعه موردی: شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
  210. انجام پایان نامه بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر نو سازی استراتژیک (مطالعه موردی: گروه صنعتی سایپا)
  211. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهری در شهر قوچان با استفاده از مدل SWOT
  212. انجام پایان نامه آیا عوامل درون سازمانی در شکل گیری تفکر استراتژیک موثرند؟
  213. انجام پایان نامه نگرشی استراتژیک بر تغییر و تحول در سازمان‌های هزاره سوم
  214. انجام پایان نامه تحلیلی بر اهمیت برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت شهری
  215. انجام پایان نامه تفکر استراتژیک جایگزین برنامه ریزی استراتژیک
  216. انجام پایان نامه اولویت بندی مضامین استراتژیک BSC بر اساس ماتریس SPACE
  217. انجام پایان نامه بررسی تفکر استراتژیک مدیران در تصمیم گیری‌های سازمانی
  218. انجام پایان نامه بررسی نقش تفکر استراتژیک و کارآفرینی در سازمانهای عصر حاضر
  219. انجام پایان نامه خوشه سازی، راهکاری استراتژیک در رفع مشکلات کسب و کارهای کوچک و متوسط
  220. انجام پایان نامه بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر موفقیت بازاریابی شرکت
  221. انجام پایان نامه معرفی و بررسی مدل‌های مدیریت ریسک استراتژیک
  222. انجام پایان نامه ارائه مدلی از تأثیر هوشمندی استراتژیک در جهت چابک سازی سازمان‌ها
  223. انجام پایان نامه اصول وبنیان های کاربرد مدیریت استراتژیک با تاکید بر نقش پیش بینی
  224. انجام پایان نامه برسی رابطه مدیریت استراتژیک باتوفیق در تولید پالایشگاه استان مرکزی با بهرگیری ماتریس انسف
  225. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین نهادینگی تفکر استراتژیک در منابع انسانی سازمان با توسعه‌ی سلامت سازمانی و تبیین چگونگی و نقش این ارتباط با روند تغییر فرهنگ سازمان
  226. انجام پایان نامه امکان سنجی استقرار نقاط مرجع استراتژیک با رویکرد SRPs در حوزه منابع انسانی (تحقیق موردی: سازمان پارکها و فضای سبز اهواز)
  227. انجام پایان نامه مطالعه زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات در تعالی سازمان‌ها با رویکرد استراتژیک در حوزه مرکزی شهرداری کلانشهر اهواز
  228. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان هوش سازمانی و تفکر استراتژیک مدیران در سازمان تأمین اجتماعی
  229. انجام پایان نامه تحلیل وضعیت استفاده از مدیریت استراتژیک در نظام‌های خرد و کلان
  230. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین قابلیت‌های استراتژیک کارکنان و سبک‌های مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های صنایع غذایی و آشامیدنی استان آذربایجان شرقی
  231. انجام پایان نامه مزایا و معایب استراتژیک برون سپاری در آموزش وپرورش
  232. انجام پایان نامه مفهوم مدیریت استراتژیک و نقش آن در اداره کارکنان
  233. انجام پایان نامه ارائه الگوی مفهومی رهبری تغییر استراتژیک سازمانی
  234. انجام پایان نامه نوآوری استراتژیک چیست؟
  235. انجام پایان نامه بررسی تحلیلی اقتصادی محصول استراتژیک سیب زمینی
  236. انجام پایان نامه تحلیل رگرسیون عوامل آموزشی مؤثر بر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی استراتژیک، مطالعه موردی گندم در استان ایلام
  237. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم مدیریت منابع انسانی بر جهت گیری استراتژیک وعملکرد سازمانی مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران شعبه کیش
  238. انجام پایان نامه بررسی فاکتورهای بحرانی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش استراتژیک مطالعه موردی: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
  239. انجام پایان نامه توسعه استراتژیک دولت الکترونیک و نقش الگوبرداری آن در ارتش جمهوری اسلامی ایران
  240. انجام پایان نامه تأثیر پیچیدگی استراتژیک بر استراتژی بازاریابی و عملکرد سازمانی مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک ومتوسط شهرستان سنندج
  241. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک در کسب و کارهای کوچک
  242. انجام پایان نامه روش‌های کاهش موانع احتمالی در مدیریت استراتژیک
  243. انجام پایان نامه توسعه و بهبود مدل استراتژیک جهت همسویی پروژه‌های عمرانی و ستادی
  244. انجام پایان نامه توسعه و بهبود مدل استراتژیک جهت همراستایی پروژه‌های ستادی
  245. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک پروژه بر مؤلفه برآورد هزینه، در مدیریت هزینه پروژه بازسازی زلزله ورزقان استان آذربایجان شرقی، ایران مطالعه موردی: شرکت ساختمانی میکا دژ
  246. انجام پایان نامه تعیین برنامه استراتژیک در جهت رشد صنعت CNG با استفاده از SWOT و روش تصمیم گیری و رتبه بندی VIKOR
  247. انجام پایان نامه ارزیابی سیستم‌های حمل و نقل عمومی (قطار شهری) مشهد با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) و اولویت بندی آلترنتیو های مؤثر بوسیله‌ی فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)
  248. انجام پایان نامه بررسی استراتژیک نقش بازار سنتی در اقتصاد شهری نمونه موردی کاروانسرای غفارپور در بافت فرسوده کاشان
  249. انجام پایان نامه تدوین مدلی نوین برای تولید اسناد راهبردی و چشم انداز براساس فرایند استراتژیک توسعه شهری و مدلهای چشم اندازسازی
  250. انجام پایان نامه سیستم‌های خبره و قابلیت‌های هوش مصنوعی در توانمند سازی تصمیم گیری‌های استراتژیک
  251. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم مدیریت منابع انسانی بر جهت گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران- شعبه کیش
  252. انجام پایان نامه بررسی اثربخشی فرآیند مدیریت استراتژیک مطالعه موردی: شرکت مخابرات استان مازندران
  253. انجام پایان نامه بررسی تأثیر جغرافیای سیاسی و مدیریت استراتژیک ترکیه بر تحولات خاورمیانه 2015
  254. انجام پایان نامه تعیین مقدار بهینه ذخایر استراتژیک نفت خام در ژاپن: استفاده از روش برنامه ریزی پویا
  255. انجام پایان نامه الزامات اخلاقی در فراگرد استراتژیک در پرتو نهج البلاغه امام علی (ع)
  256. انجام پایان نامه بررسی اثر عوامل درونی و بیرونی تفکر استراتژیک بر عملکرد منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  257. انجام پایان نامه بررسی تاثیرمولفه های فرهنگ سازمانی بر تفکر استراتژیک مدیران
  258. انجام پایان نامه بررسی استراتژیک وضعیت کارآفرینی دردانشگاه های کشور و ارائه راهبردهایی جهت رفع موانع و توسعه کارآفرینی دانشگاهی
  259. انجام پایان نامه بررسی اثر واسطه‌ای شیوه‌های راهبردی (استراتژیک) منابع انسانی در مدیریت دانش و عملکرد سازمان‌ها
  260. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی استراتژیک و فرهنگ سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رهبری تحولگرا
  261. انجام پایان نامه تأثیر توافق استراتژیک مدیران بر عملکرد سازمان در شرکتهای دانش بنیان
  262. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت مالی استراتژیک بر پیشرفت مالی سازمان
  263. انجام پایان نامه سنجش تفکر استراتژیک دردانشگاه سیستان و بلوچستان بر مبنای مدل جین لیدکا
  264. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری نقش شریک استراتژیک در میان مدیران منابع انسانیشهرداری تهران
  265. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک، ضرورت و موانع بکارگیری آن در سازمانها
  266. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک
  267. انجام پایان نامه موانع برنامه ریزی استراتژیک در فضای مجازی
  268. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک
  269. انجام پایان نامه نقش مدیریت (برنامه‌های) استراتژیک حمایتی و توانمندسازی افراددر اثر بخشی مؤلفه‌های رفاه و سلامت اجتماعی در تهران
  270. انجام پایان نامه شناخت ارتباط بین بهره گیری از سیستم اطلاعاتی منابع انسانی با اثربخشی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی ایران)
  271. انجام پایان نامه رویکرد برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای آموزشی ایران
  272. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک در محیط‌های ناپایدار
  273. انجام پایان نامه بررسی رابطه مهارت قدرت تفکر استراتژیک و هوش فرهنگی بین مدیران دبیرستان‌های دخترانه شهرستان نیشابور
  274. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگیهای مرتبط با کسب و کارهای خانوادگی و برنامه ریزی استراتژیک بر کارآفرینی
  275. انجام پایان نامه مطالعه بخش بندی استراتژیک بازار
  276. انجام پایان نامه تعالی سازمان و مدیریت استراتژیک
  277. انجام پایان نامه کاربرد نظریهی آشوب جهت بررسی و مدلسازی اهمیت شرایط موجود در یک سازمان برایپیاده سازی مدیریت استراتژیک
  278. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک متغیرهای اقتصادی در راستای اعتبار بخشی به شاخصهای بازده سهام در بازارسرمایه ایران
  279. انجام پایان نامه بازنگری کارآفرینی سازمانی با رویکرد استراتژیک (مطالعه موردی: وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی)
  280. انجام پایان نامه تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سیمان ارومیه
  281. انجام پایان نامه تبیین استراتژیک تعاونی‌های دانش بنیان و نقش آن بر توسعه فرهنگ کارآفرینی
  282. انجام پایان نامه برنامهریزی استراتژیک آیندهنگاری تابآوری، رویکرد نوین شهرهای پایدار و خلاق دررویارویی با بحرانها، منطبق با ظرفیتهای فرهنگی اجتماعی ایران
  283. انجام پایان نامه استفاده از سند سندای برای تحقق مدیریت استراتژیک در بحران مطالعه موردی: همدان
  284. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت بحران در برنامه‌های استراتژیک و نقش آن در جلوگیری از بحران شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
  285. انجام پایان نامه بهترین شیوه‌های استراتژیک و تاکتیکی آموزش همگانی مدیریت در شرایط اضطرار درجوامع روستایی
  286. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین قابلیتهای استراتژیک کارکنان و سبکهایمدیریت منابع انسانی در شرکتهای صنایع غذایی و آشامیدنی استانآذربایجان شرقی
  287. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک، منابع انسانی و بهره وری
  288. انجام پایان نامه عزم استراتژیک و نقش آن در روابط حساب‌های کلیدی
  289. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرآیند تدوین مدیریت استراتژیک بازاریابی بر عملکرد بازارمطالعه موردی: بانک ملت استان گلستان
  290. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  291. انجام پایان نامه تبیین مدل مدیریت استراتژیک برند با استفاده از سناریو پردازی
  292. انجام پایان نامه تأثیر مولفههای تفکر استراتژیک بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان؛ مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان قم
  293. انجام پایان نامه تعیین روابط مضامین استراتژیک و سنجه‌های عملکردی با استفاده از کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه شرکت سایپا پرس)
  294. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر آینده پژوهی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  295. انجام پایان نامه تدوین راهبردهای مدیریت منابع انسانی با رویکرد نقاط مرجع استراتژیک (مطالعه موردی: شرکت مخابرات استان خوزستان)
  296. انجام پایان نامه مروری بر کارآفرینی استراتژیک، ابعاد و پیامدهای آن در دنیای کسب و کار امروزی
  297. انجام پایان نامه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک
  298. انجام پایان نامه مؤلفه‌های مدیریت دانش و تفکر استراتژیک مدیران
  299. انجام پایان نامه بررسی برنامه ریزی استراتژیک مطالعه موردی شرکت پارس خزر
  300. انجام پایان نامه بررسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان‌ها
  301. انجام پایان نامه نقش فرهنگ جهادی درتبیین اهداف مدیریت استراتژیک درمحیط آموزش عالی
  302. انجام پایان نامه ارائه روشی برای تعیین اهداف استراتژیک سازمان با استفاده از مدل تلفیقی BSC و SWOT مطالعه موردی: دانشگاه قم
  303. انجام پایان نامه مطالعه تأثیر برنامه ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی در بهبود عملکرد زنجیره تأمین
  304. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک در راستای فناوری اطلاعات سازمان
  305. انجام پایان نامه تحلیل نقش استراتژیک دانشگاهها و مراکز علمی در توسعه خوشههای صنعتی؛ مطالعه موردی خوشه صنعتی پلیاتیلن کرمانشاه
  306. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت استراتژیک براستقرار مدیریت کیفیت فراگیر
  307. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکردبانک پارسیان
  308. انجام پایان نامه تأثیر عوامل سازمانی بر استقرار سیستم‌های اطلاعات استراتژیک مطالعه موردی شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد
  309. انجام پایان نامه رتبه بندی معیارهای مدل‌های برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با تکنیک ANP و انتخاب مدل مناسب برای شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران
  310. انجام پایان نامه برنامهریزی استراتژیک شهرداری تالش بهشت پنهان
  311. انجام پایان نامه بررسی تفکر استراتژیک مدیران و کارآفرینی سازمانی، شواهدی از اداره کل فنی و حرفه‌ای استان آذربایجانشرقی
  312. انجام پایان نامه بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و تفکر استراتژیک در شرکت توزیع نیروی برق استان قم
  313. انجام پایان نامه اهمیت مدیریت منابع انسانی در مدیریت استراتژیک سازمان
  314. انجام پایان نامه عوامل موفقیت تفکر استراتژیک مدیران بانکهای خصوصی شهرکرمانشاه
  315. انجام پایان نامه مدل مناسب فرآیند مدیریت استراتژیک دانشگاه‌ها مطالعه موردی: دانشگاه شیراز
  316. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم مدیریت منابع انسانی بر جهت گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران- شعبه کیش)
  317. انجام پایان نامه تعیین ارتباطات علی و معلولی در کارت امتیازی متوازن و ترسیم نقشه استراتژیک با استفاده از مدل‌های آماری
  318. انجام پایان نامه کاربرد سیستم‌های خبره در برنامه ریزی استراتژیک
  319. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی باتاکید برنقش واسطه‌ای فعالیت‌های استراتژیک منابع انسانی
  320. انجام پایان نامه ارزیابی صنعت بیرجند با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک SWOT و اولویت بندی آلترناتیو های مؤثر به وسیله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP و فرایند تحلیل شبکه‌ای ANP
  321. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک توسعه‌ی گردشگری با تاکید بر گردشگری مذهبی مطالعه‌ی موردی منطقه 14 اصفهان
  322. انجام پایان نامه اثر بخشی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر سازمان
  323. انجام پایان نامه بررسی تفکر استراتژیک بر عملکرد بازاریابی
  324. انجام پایان نامه تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه پیام نور مرکز خاش
  325. انجام پایان نامه ارائه راهبرد استراتژیک برای خودروسازان با استفاده از AHP
  326. انجام پایان نامه تأثیرگذاری استراتژیک شبکه‌های اجتماعی در صنعت گردشگری و فرایند شناسایی شاخص‌های ریسک در توسعه این صنعت
  327. انجام پایان نامه استفاده از مفاهیم مدیریت ریسک سازمانی (ERM) در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک
  328. انجام پایان نامه مدیریت دانش راهبردی استراتژیک برای ورود سازمان‌ها به فضای رقابتی
  329. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سبک‌های رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت مطالعه موردی: شرکت سایپا یدک
  330. انجام پایان نامه تأثیر توسعه مدیریت بر تحقق تعالی سازمان با تأکید بر شیوه استراتژیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
  331. انجام پایان نامه شناسایی استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک مطالعه موردی: شرکت‌های پیمانکاری خدماتی، شرکت پالایش گاز پارسیان
  332. انجام پایان نامه تعیین بهترین نقاط احداث مخازن استراتژیک فرآوردههای نفتی و تعیین ظرفیت آنها در کشور
  333. انجام پایان نامه طراحی مدل تصمیم گیری استراتژیک زنجیره تأمین منابع مالی و انتخاب تأمین کنندگان استراتژیک نظام جامع تأمین منابع مالی مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی
  334. انجام پایان نامه مدل تلفیقی برنامه ریزی سناریو و کارت امتیازی متوازن در مدیریت استراتژیک
  335. انجام پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان از نظر سازگاری استراتژیک
  336. انجام پایان نامه مروری بر نقش جهتگیری استراتژیک بر عملکرد شرکتها
  337. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین قابلیتهای استراتژیک کارکنان و سبکهای مدیریت منابع انسانی در شرکتهای صنایع غذایی و آشامیدنی استان آذربایجان شرقی
  338. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی با اشتیاق شغلی کارکنان فولاد خوزستان
  339. انجام پایان نامه نقش سبک مدیریت منابع انسانی در توسعه برنامه ریزی استراتژیک در شرکتهای صنایع غذایی
  340. انجام پایان نامه ارزیابی مکانیابی کاربری آموزشی دبستان با رویکرد استراتژیک و مسئله محور نمونه موردی: منطقه یک مشهد
  341. انجام پایان نامه ساماندهی محور شهری با استفاده از مدل استراتژیک ده مرحلهای برایسون نمونه موردی محدوده خیابانهای قرنی و حرعاملی طرح موضعی عامل در شهر مشهد
  342. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک فرهنگی با ابزار کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه دبیرخانه شوراهای اجتماعی محلات مشهد
  343. انجام پایان نامه ساماندهی بافت فرسوده با تأکید بر رویکرد استراتژیک (CDS) نمونه موردی: محدوده پنچتن شهرداری منطقه 4 مشهد
  344. انجام پایان نامه تدوین و اولویتبندی راهبردهای مدیریت پسماند شهر بابلسر با استفاده از روش Swot و ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی Qspm
  345. انجام پایان نامه بررسی نظری نقش فرهنگ و چگونگی اثرگذاری مؤلفه‌های فرهنگی بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی صنعت نفت
  346. انجام پایان نامه تفاوت‌های برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها
  347. انجام پایان نامه رویکردی استراتژیک در اثربخشی استانداردهای ملی بر صنعت راه و ساختمان با استفاده از CRM
  348. انجام پایان نامه بررسی نقش حسابداری مدیریت دربازاریابی استراتژیک
  349. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین میزان تفکر استراتژیک مدیران و بانکداری الکترونیک در شعب چهاردهگانه بانک صادرات کرمان - حوزه انار
  350. انجام پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران در شعب چهاردهگانه بانک صادرات کرمان - حوزه انار.
  351. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی درسازمان ها
  352. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی برای بهسازی سازمان بر طبق روش دلفی
  353. انجام پایان نامه مروری برمدیریت آینده پژوهی ونقش آن در تفکر استراتژیک
  354. انجام پایان نامه صنایع چرم و کفش تبریز: ظرفیت استراتژیک در جهت نوآوری و طراحی فرهنگی
  355. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی ونقش آن در بهسازی سازمان
  356. انجام پایان نامه ابعاد کلیدی در نظریه مدیریت استراتژیک
  357. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک مدیریت منابع آب در شهرستان ایرانشهر با استفاده از مدل SWOT
  358. انجام پایان نامه بررسی موضع یابی عملکرد بهینه استراتژیک شرکت مدیران خودرو با رویکردبسط مدل کنترل استراتژیک آنسوف
  359. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت استراتژیک در سازمان‌های دولتی
  360. انجام پایان نامه تدوین واجرای برنامه ریزی نوآورانه استراتژیک براساس ماتریس space و کارت متیازی متوازن BSC دراداره کل پست استان اصفهان مطالعه موردی
  361. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک
  362. انجام پایان نامه کنترل استراتژیک در سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) مطالعه موردی: جاری سازی نرم افزار تخصصی BSC در یک مرکز آموزشی درمانی
  363. انجام پایان نامه برسی رابطه تصمیم گیری‌های استراتژیک باتوفیق در تولید صنایع استان مرکزی
  364. انجام پایان نامه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در کتابخانه‌ها
  365. انجام پایان نامه بررسی نفت ایران از دیدگاه استراتژیک
  366. انجام پایان نامه بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر بهره وری و توسعه پایدار عملکرد بانکها
  367. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک اطلاعات بر عملکرد سازمانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
  368. انجام پایان نامه بررسی تأثیرات مدیریت استراتژیک، ساختار سازمانی و منابع انسانی به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت دانش (مطالعه موردی: کارخانه ایران خودرو)
  369. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم مدیریت منابع انسانی بر جهت گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران شعبه کیش
  370. انجام پایان نامه چیدمان رسانه استراتژیک مبتنی بر عوامل ژئوپلتیک
  371. انجام پایان نامه بررسی وآزمون متریک‌های کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد بیمه ایران مورد مطالعه: شرکت سهامی بیمه ایران شهر اصفهان
  372. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت دارایی‌ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
  373. انجام پایان نامه استفاده از QSPM در برنامه ریزی سناریو به عنوان ابزاری در مدیریت استراتژیک
  374. انجام پایان نامه هفت اس جدید در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  375. انجام پایان نامه بررسی رابطه مهارت قدرت تفکر استراتژیک و هوش سازمانی بین مدیران دبیرستان‌های دخترانه شهرستان نیشابور
  376. انجام پایان نامه سنجش بلوغ اجرایی مدیریت استراتژیک بر مبنای مدل سازمان استراتژی محور در صنعت برق ایران تحقیق موردی: شرکت تعمیرات نیروگاهی
  377. انجام پایان نامه ارزیابی استراتژیک هویت برند درسازمانها با استفاده از مدل آکر درشرکتهای بیمه ایران وآسیا
  378. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک در پارادایم پیچیدگی
  379. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم مدیریت منابع انسانی بر جهت گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران- شعبه کیش
  380. انجام پایان نامه بررسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و سرمایه انسانی
  381. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک پروژه با تاکید بر اخلاق و ارزشهای سازمانی
  382. انجام پایان نامه اجرای مهندسی سیستم با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک و نوآوری محصول
  383. انجام پایان نامه شناسایی شاخص‌های نهادی مؤثر بر مدیریت استراتژیک درایران
  384. انجام پایان نامه بررسی فعالیتهای مدیریت استراتژیک در بیمارستان شهید صدوقی یزد
  385. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تفکر استراتژیک مدیران بر اثربخشی برونسپاری خدمات (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی)
  386. انجام پایان نامه نظام الکترونیکی منابع انسانی: تسهیل در تغییر نقش واحد منابع انسانی؛ از هدایت کنندگان اداری به شریکان استراتژیک سازمان
  387. انجام پایان نامه بازشناسی مفاهیم تفکر استراتژیک
  388. انجام پایان نامه مدلی از کارآفرینی استراتژیک (راهبردی): ساختار و ابعاد آن
  389. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم مدیریت منابع انسانی بر جهت گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران- شعبه کیش)
  390. انجام پایان نامه نقشه استراتژیک، حلقه مفقوده بین برنامه ریزی و اجرا
  391. انجام پایان نامه مقایسه مدل‌های برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی براساس تمرکز بر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی
  392. انجام پایان نامه نقش برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در بهبود عملکرد سازمان‌های آموزشی
  393. انجام پایان نامه تحلیل کارت امتیازی متوازن در ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک
  394. انجام پایان نامه شناسایی و تعیین ارتباط بین جهت گیری استراتژیک و ارائه کیفیت خدمات سازمان بیمه تأمین سماع در شهر سنندج
  395. انجام پایان نامه بررسی رابطه جهت گیری استراتژیک فناوری اطلاعات با عملکرد شرکت‌های تابعه صنعت پتروشیمی
  396. انجام پایان نامه نقش موضع یابی استراتژیک در توسعه بانکداری آنلاین (مطالعه موردی: بانک مسکن)
  397. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان، رویکرد استراتژیک با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن، مورد مطالعه کمیته امداد امام (ره) استان البرز
  398. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک کارایی بر پایه تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران)
  399. انجام پایان نامه نحوه مدیریت منابع انسانی به طور استراتژیک
  400. انجام پایان نامه تأثیر گرایشات استراتژیک بر قابلیت‌های بازاریابی مرتبط با معماری سازمان در بنگاه‌های کوچک و متوسط
  401. انجام پایان نامه تأثیر گرایشات استراتژیک بر قابلیت‌های بازاریابی تخصصی در بنگاه‌های کوچک و متوسط
  402. انجام پایان نامه تاثیرات هوش تجاری در مدیریت استراتژیک بازاریابی با رویکرد ایجاد برتری رقابتی در ترفیع محصولات (آمیخته بازاریابی)
  403. انجام پایان نامه بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات با رویکرد ایجاد مزیت رقابتی در برنامه ریزی استراتژیک سازمان‌ها برای طراحی آمیخته‌های بازاریابی
  404. انجام پایان نامه پیوند برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی با اهداف استراتژیک سازمان
  405. انجام پایان نامه نقش حیاتی نوآوری استراتژیک در بازاریابی سازمان‌ها
  406. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی نوآورانه بر فرآیند مدیریت استراتژیک بازاریابی (مطالعه موردی: بانک ملت استان گلستان)
  407. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان
  408. انجام پایان نامه فناوری اطلاعات و مدیریت استراتژیک
  409. انجام پایان نامه ارزش RFID در مدیریت زنجیره تأمین از دیدگاه استراتژیک
  410. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت دانش در مدیریت استراتژیک
  411. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  412. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرآیند مدیریت استراتژیک بازاریابی بر نتایج عملکردبانک ملت استان گلستان
  413. انجام پایان نامه مطالعه اجمالی تاثیرات برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد کارکنان
  414. انجام پایان نامه مطالعه اجمالی تاثیرات برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد کارکنان
  415. انجام پایان نامه اثر بخشی حسابداری مدیریت استراتژیک بر تصمیم گیری مالی سازمانها
  416. انجام پایان نامه بررسی رابطه برنامه ریزی منابع انسانی با مدیریت استراتژیک روسای دانشکده‌های دانشگاه الزهرا (س) شهر تهران
  417. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی (بررسی موردی شهرداری قزوین)
  418. انجام پایان نامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک در سازمان‌های دولتی
  419. انجام پایان نامه نقش نوآوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  420. انجام پایان نامه نقش برنامه ریزی استراتژیک درسازمانها
  421. انجام پایان نامه اثر تناسب استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی بر عملکرد شبکه‌های بهداشت و درمانتابعه دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران
  422. انجام پایان نامه تاًثیر یادگیری سازمان و انعطاف پذیری استراتژیک بر نوآوری
  423. انجام پایان نامه بررسی وضعیت تفکر استراتژیک در مدیران ستادی بانک سپه (مطالعه موردی شهرستان سمنان)
  424. انجام پایان نامه کارت ارزیابی متوازن و مدیریت استراتژیک شرکت
  425. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان
  426. انجام پایان نامه اثر بخشی مدیریت استراتژیک مبتنی بر برنامه ریزی سناریویی در ارتقاء مدیریت بحران
  427. انجام پایان نامه بررسی مدیریت استراتژیک در مجتمع تجاری نگین دریا
  428. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک در صنعت توریسم
  429. انجام پایان نامه بررسی جایگاه مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات در برنامههای استراتژیک سازمان‌های دولتی
  430. انجام پایان نامه بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در مدیریت استراتژیک
  431. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک برای هنرها و صنایع دستی با رویکرد تدوین استراتژی‌ها (مورد مطالعه هنرها و صنایع دستی شهرستان آباده)
  432. انجام پایان نامه تفکر استراتژیک، اهمیت و جایگاه آن در مدیریت پروژه‌های ERP
  433. انجام پایان نامه هوشمندی کسب و کار یک چارچوپ مقتدر در ایجاد کارافرینی استراتژیک و مزیت رقابتی
  434. انجام پایان نامه بررسی تفکر استراتژیک مدیران در تصمیم گیری‌های سازمانی
  435. انجام پایان نامه رابطه برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی بااندازه سازمان
  436. انجام پایان نامه رابطه مدیریت استراتژیک منابع سازمانی بر اهداف سازمانی
  437. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک مبنای تحول کارآفرینی سازمانی
  438. انجام پایان نامه مطالعه تأثیر استراتژیک ریسکها بر روی کارایی پروژههای داخلی و بیرونی فناوری اطلاعات
  439. انجام پایان نامه هوشمندی رقابتی در تفکر استراتژیک مدیران
  440. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل استراتژیک محیط صنعت
  441. انجام پایان نامه بررسی قابلیت‌های پویا ونوآوری استراتژیک
  442. انجام پایان نامه معرفی الگویی جهت توسعه رهبری استراتژیک در سازمان‌های رسانه‌ای ایران
  443. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک کنترل و کاهش اثرات و خرابیها و ضررهای ناشی از وقوع سوانح و خطراتاحتمالی و عدم قطعیت‌های وابسته به آن
  444. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد نوآورنهاز طریق ظرفیت مدیریت دانش در ایران
  445. انجام پایان نامه بررسی شاخص‌های بی تفاوتی سازمانی در بین سرمایه‌های استراتژیک سازمان
  446. انجام پایان نامه نقش پدافند غیر عامل در مدیریت پروژه‌های استراتژیک
  447. انجام پایان نامه اهداف استراتژیک تجارت الکترونیک
  448. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هوش سازمانی و قدرت تفکر استراتژیک مدیران بیمارستان
  449. انجام پایان نامه بررسی رابطه برنامه ریزی استراتژیک نوین فناوری اطلاعات با آموزش عالی الکترونیکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
  450. انجام پایان نامه تأثیر پیچیدگی استراتژیک بر استراتژ؛ ی بازارایابی و عملکرد سازمانی مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط شهرستان سنندج
  451. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر بهره وری نیروی انسانی در فرودگاههای استان فارس
  452. انجام پایان نامه مستند سازی آب (سیال) حاصل از فرایند Dewatering بعنوان استراتژیک ترین کالا درعملیات حفاری در جهت ساخت سیال و بهبود خواص رئولوژی آن در راستای استانداردهای زیست محیطی استفاده‌ی مجدد از آبهای برگشتی وپسابها
  453. انجام پایان نامه آموزش و توسعهی مهارت کارکنان بخش خرید و تدارکات کالا و تأثیر آن بر خلق مزیت رقابتی پایدار از دیدگاه استراتژیک رویکرد مبتنی بر منبع RBV
  454. انجام پایان نامه تحلیل ماهیتی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان‌ها
  455. انجام پایان نامه بررسی رابطه مشارکت مدیران ارشد سازمان در فرایند برنامه ریزی استراتژیک بر اجرایموفقیت آمیز برنامه‌های استراتژیک در اداره صنعت و معدن استان سمنان
  456. انجام پایان نامه بررسی رابطه آگاهی مدیران ارشد سازمان از دانش و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک، بر اجرایموفقیت آمیز برنامه‌های استراتژیک در اداره صنعت و معدن استان سمنان
  457. انجام پایان نامه بررسی رابطه تعهد سازمانی به فرایند برنامه ریزی استراتژیک بر اجرای موفقیت آمیز برنامه‌های استراتژیک در اداره صنعت و معدن استان سمنان
  458. انجام پایان نامه رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و تفکر استراتژیک در شعب بانک ملتشهرستان بابل
  459. انجام پایان نامه جایگاه کارت امتیاز متوازن BSC؛ حسابرسی عملیاتی OA و بودجه ریزی برمبنای عملکرد PBB در مدیریت استراتژیک
  460. انجام پایان نامه تأثیر همسویی برنامه ریزی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی در شرکت‌های کوچک و متوسط
  461. انجام پایان نامه کاربرد فناوری اطلاعات در شناسایی موقعیت استراتژیک و برنامه ریزی مدیریت راهبردی بر اساس تحلیل swot (مورد کاوی: دانشگاه قم)
  462. انجام پایان نامه ارزیابی اهمیت برنامه ریزی استراتژیک طبق معیارهای مطلوبیت آن از دیدگاه کارکنان آزمایشگاه‌های بیمارستان‌های آموزشی شهر شیراز سال 1392
  463. انجام پایان نامه کارآفرینی درسازمان ها با رویکرد مدیریت استراتژیک
  464. انجام پایان نامه نقش بازاریابی استراتژیک در بازار رقابتی امروز
  465. انجام پایان نامه سرمایهگذاری و توسعه در سازمانها با مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه‌ها
  466. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت مالی بر بازاریابی استراتژیک بنگاههای مشاوره وتامین کالای نفت وگاز و پتروشیمی یا نیروگاههای کوچک شرکت روناش انرژی
  467. انجام پایان نامه اصول بکارگیری مدیریت دانش از طریق دسترسی به اطلاعات استراتژیک سازمان
  468. انجام پایان نامه عملکرد مدیریت استراتژیک بر عوامل اثربخشی ارتباط و رضایتمندی شغلی کارمندان اداره آموزش پرورش خراسان رضوی
  469. انجام پایان نامه نقش برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد سازمانی
  470. انجام پایان نامه نقش رهبری استراتژیک منابع انسانی در رقابت پذیزی کسب و کار
  471. انجام پایان نامه معرفی شاخص‌های اصلی آینده پژوهی و تأثیر آن در مدیریت استراتژیک
  472. انجام پایان نامه نحوه تأثیر ملاحظات استراتژیک بر تصمیم گیری در مواد کاربردی مدیریت الکترونیک منابع انسانی
  473. انجام پایان نامه کاربرد نظریه بازی در کشت بهینه محصولات استراتژیک زراعی استان اصفهان
  474. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رهبری استراتژیک سیستم‌های اطلاعات برمنافع سازمانی ازدیدگاه نقشهای راهبردی مدیران ارشدفناوری اطلاعات مطالعه موردی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
  475. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بازارگرایی و جهت گیری‌های استراتژیک بر عملکرد بانکها مطالعه موردی: بانک‌های شهرستان پارس آباد
  476. انجام پایان نامه اتحاد استراتژیک (فرهنگکارآفرینی - بانکداری شرکتی)
  477. انجام پایان نامه هوش استراتژیک و مفهوم آن در سازمان‌های ایرانی
  478. انجام پایان نامه بررسی رابطه هوش استراتژیک با کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  479. انجام پایان نامه مزیت رقابتی و سیستم‌های اطلاعات استراتژیک
  480. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک صنعت سفال کلپورگان
  481. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین انعطاف پذیری استراتژیک با هوش استراتژیک کارکنان بانک کشاورزیاستان بوشهر
  482. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک درشرکت آب و فاضلاب شهرها وشهرک های غرب تهران با رویکرد فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی FANP
  483. انجام پایان نامه تأثیر تفکر استراتژیک بر فرهنگ سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غربتهران
  484. انجام پایان نامه تأثیر استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات بر بهبود تصمیمات استراتژیک در سازمان‌های دولتی
  485. انجام پایان نامه مروری بر فرایند و عوامل اثرگذار در ارتقای ظرفیت استراتژیک نیروی انسانی در سازمان هایکارآفرین
  486. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک بازاریابی سبز
  487. انجام پایان نامه رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از تکنیک AHP فازی (مطالعه موردی: شرکت فرآورده‌های لبنیاتی شاد شیر)
  488. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک
  489. انجام پایان نامه برر سی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از تکنیک AHP فازی
  490. انجام پایان نامه بررسی رابطه حسابداری مدیریت استراتژیک بر عملکرد شرکتها
  491. انجام پایان نامه بررسی عوامل استراتژیک در کشت و صنعت مغان و تأثیر هر یک از عوامل بر ابتکارات شغلیکارکنان
  492. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اهداف فردی کارکنان وتحقق اهداف استراتژیک سازمان درشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
  493. انجام پایان نامه تأثیر نوآوری استراتژیک با رویکردی آینده پژوهانه در صنعت هوانوردی
  494. انجام پایان نامه نقش تحول استراتژیک بر بهبود عملکرد کارکنان بانک مورد مطالعه: ادارات ستادی بانک ملت شهر تهران
  495. انجام پایان نامه نوآوری استراتژیک انقلابی در کارآفرینی سازمانی در هزاره سوم
  496. انجام پایان نامه حسابداری مدیریت استراتژیک
  497. انجام پایان نامه اهمیت و بکارگیری مدیریت استراتژیک در موفقیت سازمان‌ها
  498. انجام پایان نامه تبیین الگوهای مدیریت استراتژیک مبتنی بر ارزش‌های اسلامی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
  499. انجام پایان نامه تبیین مدیریت استراتژیک با رویکرد انقلاب اسلامی
  500. انجام پایان نامه الگوهای مدیریت استراتژیک مبتنی بر ارزش‌های اسلامی
  501. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک با رویکرد ارزش‌های اسلامی
  502. انجام پایان نامه استفاده از مدیریت استراتژیک برای کسب مزیت رقابتی در سازمان‌ها
  503. انجام پایان نامه نقش فرهنگ استراتژیک در عملکرد سازمانها
  504. انجام پایان نامه نقش مؤلفه‌های استراتژیک اثربخش بر جذب گردشگری الکترونیک
  505. انجام پایان نامه بررسی تأثیر چابکی استراتژیک بر کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی: شرکت صنعتی عقاب افشان)
  506. انجام پایان نامه ارزیابی استراتژیک طرح جامع شهر بابل
  507. انجام پایان نامه شناسایی، ارزیابی و تشریح جامع عوامل استراتژیک محیطی و سازمانی در توسعه خدمات شهرداریهای الکترونیک مناطق اصفهان
  508. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات و تاثیرتکنولوژی بر نیروی انسانی در سازمانها
  509. انجام پایان نامه توسعه مدل تصمیم گیری برون سپاری استراتژیک فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات
  510. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک و آینده پژوهی
  511. انجام پایان نامه مدیریت نیوتنی به عنوان یک تفکر استراتژیک وتاثیرآن در بهره وری سازمان‌های خدماتی
  512. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
  513. انجام پایان نامه بررسی و رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرکعلمی و تحقیقاتی استان اصفهان
  514. انجام پایان نامه بررسی تأثیر هوش استراتژیک مدیران عملیاتی بر اثربخشی تیم‌های کاری خودگردان
  515. انجام پایان نامه تأثیر استراتژی‌های همکاری در زنجیره تأمین با استفاده از سیستم‌های برنامه ریزی منابع (ERP) بر توان رقابتی استراتژیک کارخانه ذوب آهن اصفهان.
  516. انجام پایان نامه بررسی مدیریت استراتژیک و تأثیر آن بر فرآیندهای آموزشی در سازمان
  517. انجام پایان نامه مطا لعه و بررسی موانع توسعه تفکر استراتژیک در مدیران عالی سازمان
  518. انجام پایان نامه مطالعه امکان سنجی اجرای سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت‌های تولید آجر نما)
  519. انجام پایان نامه تأثیر نوآوری سازمانی بر روی تغییر استراتژیک: ابعاد یادگیری و ادراک
  520. انجام پایان نامه بررسی مدیریت استراتژیک با رویکرد متغیرهای روابط انسانی و توسعه سرمایه گذاری در شرکت‌های دولتی استان ایلام
  521. انجام پایان نامه بررسی نقش استراتژیک سرمایه‌ی اجتماعی در راستای توسعه‌ی کارآفرینی در خوشه‌های صنعتی
  522. انجام پایان نامه اثر تناسب استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی بر عملکرد شبکه‌های بهداشت ودرمان تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران
  523. انجام پایان نامه درآمدی بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  524. انجام پایان نامه ماهیت برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای کوچک و متوسط
  525. انجام پایان نامه سند توسعه هواشناسی لرستان با رویکرد تدوین برنامه استراتژیک (راهبردی)
  526. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک برند تجاری: شناسایی عوامل مؤثر از منظر مشتریان به روش کیو
  527. انجام پایان نامه گذار از طرح جامع شهری به استراتژیک (چرایی و چالش‌ها)
  528. انجام پایان نامه شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر و ارائه راهبردهای استراتژیک
  529. انجام پایان نامه بررسی ارتباط عوامل درون شرکتی با نقاط مرجع استراتژیک استراتژی‌های مالی و اهرم مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صنعت داروسازی و پتروشیمی
  530. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هوش سازمانی و قدرت تفکر استراتژیک مدیرانمورد مطالعه شرکت کروز
  531. انجام پایان نامه اجزای برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی)
  532. انجام پایان نامه نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی در سازمان
  533. انجام پایان نامه نقش سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در کسب مزیت رقابتی: دیدگاهی استراتژیک برای جهانی شدن
  534. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نقش فرهنگ در پیشبرد اهداف استراتژیک سازمان
  535. انجام پایان نامه لزوم استراتژی و حسابداری مدیریت استراتژیک در سازمان
  536. انجام پایان نامه بررسی تأثیر و نواری استراتژیک بر عملکرد شرکتهای کوچک متوسط استان ایلام
  537. انجام پایان نامه ظرفیت سنجی رشد هوشمند شهری فناوری در جهت ارتقاء و امنیت با استفاده از مدل استراتژیک SWOT شهر گرگان
  538. انجام پایان نامه ادبیات حسابداری مدیریت استراتژیک ملاحظات راهبردی سازمانها
  539. انجام پایان نامه نقش مدیریت مالی در تصمیم گیری و حل مشکلات و رسیدن به اهداف استراتژیک
  540. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک مدریت منابع انسانی با تمرکز برفرهنگ در ایران
  541. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تکنیک‌های حسابداری مدیریت استراتژیک و سودآوری
  542. انجام پایان نامه تأثیر دانش مالکان روی فناوری اطلاعات بر همسویی استراتژیک و پذیرش فناوری اطلاعات در شرکتهای کوچک
  543. انجام پایان نامه بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش، استراتژی دانش در سازمان‌ها و کاربرد ایمنی مبتنی بر مدیریت استراتژیک در محیط‌های کار
  544. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی عوامل استراتژیک یک سازمان
  545. انجام پایان نامه پیوند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با اهداف استراتژیک سازمان
  546. انجام پایان نامه مکاتب مدیریت استراتژیک در سازمان‌های واقعی و مجازی
  547. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی با رویکرد آینده پژوهی
  548. انجام پایان نامه نقش ویژگی‌های شخصیتی در توسعه تفکر استراتژیک نقش ویژگی‌های شخصیتی در توسعه تفکر استراتژیک 1393- 94
  549. انجام پایان نامه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در نظام بهداشتی و درمانی
  550. انجام پایان نامه بررسی موانع مدیریت استراتژیک سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد بابل)
  551. انجام پایان نامه بررسی نقش استراتژیک مدیریت توسعه انسانی در آمایش سرزمین
  552. انجام پایان نامه ضرورت توجه به نقش مطالعات اقلیم شناسی جاده‌ای در مدیریت استراتژیک آمایش سرزمین
  553. انجام پایان نامه برنامه ریزی راهبردی مقاصد ساحلی در توسعه گردشگری با استفاده از مدل استراتژیک SOAR(نمونه مورد مطالعه: شهرستان ساری)
  554. انجام پایان نامه ساماندهی وبهبود عملکردمیدان تاریخی ارگ کرمان بااستفاده ازمدل استراتژیک SWOT
  555. انجام پایان نامه پایانه‌های حمل مسافر به عنوان یک زیرساخت استراتژیک در مدیریت بحران زلزله
  556. انجام پایان نامه ارائه مدل‌های تکاملی مبتنی بر TRIZ در برنامه ریزی استراتژیک
  557. انجام پایان نامه کاربرد ماتریس SWOT و QSPM در برنامه ریزی استراتژیک (موردمطالعه: شرکت ریخته گری تراکتورسازی)
  558. انجام پایان نامه تدوین برنامه ریزی استراتژیک سازمانی (موردمطالعه: فرهنگسرای جوان استانداری آذربایجان غربی)
  559. انجام پایان نامه منابع انسانی با رویکردنظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  560. انجام پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای درون سازمانی و برون سازمانی بر تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانیمطالعه موردی: کتابخانه‌های استان سیستان و بلوچستان
  561. انجام پایان نامه تدوین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی توسط مقایسه مدل‌ها
  562. انجام پایان نامه رابطه فرایند مدیریت استراتژیک با سرمایه فکری کارکنان (مطالعه موردی: اداره کل منابع انسانی بانک ملت)
  563. انجام پایان نامه بررسی نقش وتأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی برعملکرد سازمانی و ایجاد رقابت دربازار
  564. انجام پایان نامه بررسی نقش معماری سازمانی در فرایند برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
  565. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی با استفاده از تکنولوژی فکر
  566. انجام پایان نامه ارائه مدل تلفیقی برنامه ریزی استراتژیک در شرکت‌های تولیدی با توجه به ویژگی‌ها و شرایط خاص حاکم بر شرکت‌های ایرانی (طالعه موردی در شرکت برفاب)
  567. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه گذاری سرمایه انسانی بر مدیریت استراتژیک در سازمان‌ها
  568. انجام پایان نامه برسی رابطه بین هوش استراتژیک مدیران و عملکرد شغلی آنان
  569. انجام پایان نامه تفکر استراتژیک
  570. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر تدوین استراتژی‌های ورود به بازارهای جهانی (با تکیه بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک)
  571. انجام پایان نامه نقش جایگاه یابی استراتژیک در توسعه تبلیغات دهان به دهان (مطالعه موردی: شرکت گلدیران)
  572. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین نوع استراتژی و مشارکت حسابداران در فرآیندهای تصمیم گیری استراتژیک در شهرداری مشهد
  573. انجام پایان نامه بررسی تعین نقش مدیریت پروژه در برنامه ریزی استراتژیک شرکت‌های پیمانکاری
  574. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک
  575. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک زنجیره ارزش صنعت مبلمان و صنایع چوبی منطقه آزادارس
  576. انجام پایان نامه بررسی تحلیلی موقعیت استراتژیک تبدیل جاسک به پایانه صادرات نفت و بانکرینگ با استفاده از ماتریس
  577. انجام پایان نامه بررسی نقش عوامل تعدیلگر در فرایند انتقال و خلق دانش در ائتلاف‌های استراتژیک
  578. انجام پایان نامه جهت گیری استراتژیک قابلیت‌های بازاری و عملکرد شرکت
  579. انجام پایان نامه تحلیل و مطالعه عوامل و برداشتهای ترافیکی و تفکر استراتژیک در ارتقای ایمنی تهران
  580. انجام پایان نامه بررسی سنجش تفکر استراتژیک در مدیران آموزشگاه نمونه موردی مدیران آموزشگاه‌های ابتدایی منطقه 12 تهران
  581. انجام پایان نامه تبیین عوامل مؤثر پیاده سازی برنامه استراتژیک مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان
  582. انجام پایان نامه ارتقای سطح کیفی مصاحبه شغلی از طریق بکارگیری برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت منابع انسانی
  583. انجام پایان نامه بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر رضایتمندی کارکنان مطالعه موردی بانک ملت
  584. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک، تفکر استراتژیک
  585. انجام پایان نامه نقش و کارکردهای اطلاعات راهبردی در پیش گیری از غافلگیری و تأخر استراتژیک
  586. انجام پایان نامه کارآفرینی استراتژیک با رویکردی بر هوش تجاری و مزیت رقابتی پایدار
  587. انجام پایان نامه بررسی تأثیر به کارگیری مدیریت استراتژیک در بخش حمل و نقل و محیط زیست بر توسعهاقتصادی کشور (مطالعه موردی: شهر تهران)
  588. انجام پایان نامه سنجش تفکر استراتژیک مدیران صنعت شیشه ایران
  589. انجام پایان نامه نقش تفکر استراتژیک بر کارآمدی سازمان‌های دانش بنیان
  590. انجام پایان نامه کارآفرییی استراتژیک؛ مفاهیم، ابعاد و الگوها
  591. انجام پایان نامه کشف اصول و قواعد حل تعارض ملی و بین المللی در مدیریت استراتژیک ازاسناد حقوقی (بر شماری پاره‌ای از قواعد مدیریت استراتژیک در حقوق اساسی ایران)
  592. انجام پایان نامه مدیریت سرمایه انسانی استراتژیک با بهبود عملکرد مالی شرکت
  593. انجام پایان نامه بررسی نقش میانجی تفکر استراتژیک در رابطه میان تحول آفرین و گرایش کارآفرینانه
  594. انجام پایان نامه رتبه بندی عوامل مؤثر برنامه ریزی استراتژیک در دستیابی به اهداف سازمان با تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی
  595. انجام پایان نامه بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک در دستیابی به اهداف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور
  596. انجام پایان نامه نقش نظارت شرکتی در مدیریت استراتژیک
  597. انجام پایان نامه حسابداری مدیریت استراتژیک در روابط نزدیک میان سازمانی
  598. انجام پایان نامه معرفی حسابداری مدیریت استراتژیک و بررسی تأثیر آن برعملکرد سازمانی
  599. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک
  600. انجام پایان نامه بررسی مفهومی واژه حاکمیت در علم مدیریت و ارائه مدلی استراتژیک برای آن
  601. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بکارگیری تفکر استراتژیک بر ترجیح برند
  602. انجام پایان نامه مزیت رقابتی، عاملی استراتژیک در کسب موفقیت
  603. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هوش رقابتی مدیران با برنامه ریزی استراتژیک سازمان جهادکشاورزی استان کرمان
  604. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک در مدیریت ارشد سازمانی
  605. انجام پایان نامه نقش تفکر استراتژیک در بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی
  606. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان کرمانشاه
  607. انجام پایان نامه تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر رشد اقتصادی ایران در شرایط اقتصاد مقاومتی
  608. انجام پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک پروژههای عمرانی و ستادی با تاکید بر دو عامل: تمرکز استراتژیک، فرهنگ سازمانی
  609. انجام پایان نامه بررسی موانع پیادهسازی مدیریت استراتژیک در سازمانهای آبوفاضلاب و رتبهبندی آن‌ها براساس روش فرآیند تحلیل شبکهای ANP
  610. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و برنامه ریزی استراتژیک دردانشگاه های آزاد استان گلستان
  611. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم‌های مدیریت اطلاعات MIS و منابع برنامه ریزی سازمان ERP بردانش مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری
  612. انجام پایان نامه ارائه مدلی مفهومی برای مدیریت استراتژیک دانش به منظور پاسخگویی به تغییرات محیطی (Hypercompetition)
  613. انجام پایان نامه ارائه چارچوب مفهومی برای سیستم‌های استراتژیک مدیریت دانش
  614. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک دانش در سازمان پلیس
  615. انجام پایان نامه مدیریت دانش و تأثیر آن بر کارکردهای استراتژیک منابع انسانی
  616. انجام پایان نامه ارائه نگرشی استراتژیک در تحلیل مدل‌های مطالعاتی مدیریت دانش و تأثیر این مدلها در عملکرد نو آورنه شرکت‌ها
  617. انجام پایان نامه طراحی مدل پیاده سازی مدیریت استراتژیک نوآوری خدمات با تحلیل نقش مدیریت دانش مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق کردستان
  618. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت دانش استراتژیک بر عملکرد سازمانی از طریق نوآوری مورد بررسی گمرکات استان خوزستان
  619. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت دانش استراتژیک بر نوآوری و عملکرد سازمانی مورد مطالعه: شرکت پارس خودرو
  620. انجام پایان نامه ارائه مدل رابطه مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش بامسئولیت اجتماعی مبتنی بررویکرد استراتژیک
  621. انجام پایان نامه طراحی یک سیستم دانش بنیان برای برنامه ریزی استراتژیک بانگرش کارت امتیازی متوازن
  622. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی
  623. انجام پایان نامه برنامه ریزی بازاریابی استراتژیک در بخش ورزش
  624. انجام پایان نامه روند استراتژیک کاربرد اینترنت در مدیریت زنجیره تأمین فروشگاه‌های تلفن همراه ایران
  625. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر روی چرخه حیات دانش (با تأکید بر مدیریت منابع انسانی و برنامهریزی استراتژیک)
  626. انجام پایان نامه ارائهی مدلی جهت بررسی رویکرد مدیریت استراتژیک و منابع انسانی (مطالعه‌ی موردی: شرکت پارس خودرو)
  627. انجام پایان نامه راهکارهای مدیریتی استراتژیک برای به دست آوردن نبض بازارهای جهانی در صنایع پتروشیمی
  628. انجام پایان نامه رویکردی به برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعات استراتژیک
  629. انجام پایان نامه بررسی ویژگی‌های ابعاد ساختارسازمانی با رویکرد استراتژیک در بانک مهر اقتصادتهران
  630. انجام پایان نامه تحلیل تجربی اهرم‌های چارچوب کنترل استراتژیک در صنعت هتل داری
  631. انجام پایان نامه مدل ساختار علیت تأثیر همکاری استراتژیک بر عملکرد زنجیره تأمین (مطالعه موردی: سازمان صنایع هوایی)
  632. انجام پایان نامه ارزیابی درجه بلوغ اجرایی مدیریت استراتژیک در بیمارستان‌ها بر اساس اصول SFO تحت عدم قطعیت تئوری گواه
  633. انجام پایان نامه بررسی تاثیرعوامل مختلف بر بهبود موفقیت برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک) در شرکت سیمان زنجان
  634. انجام پایان نامه تعیین توانمندسازهای استراتژیک سازمان با استفاده از QFD و تکنیک طبقه بندی ABC
  635. انجام پایان نامه اولویت بندی اهداف سازمانی در برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
  636. انجام پایان نامه مدل تلفیقی تکنیک‌های SWOT و BSC در مدیریت استراتژیک
  637. انجام پایان نامه بررسی تأثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد شرکت
  638. انجام پایان نامه تبیین نقش شراکت استراتژیک در خلق مزیت رقابتی پویا
  639. انجام پایان نامه پیاده سازی حسابداری مدیریت استراتژیک بر اساس آنالیز زنجیره‌ی ارزش (حسابداری زنجیره‌ی ارزش)
  640. انجام پایان نامه ارزیابی متوازن و مدیریت استراتژیک
  641. انجام پایان نامه بررسی مؤلفه‌های تفکر استراتژیک در مدیران شرکت گاز استان خوزستان به وسیله مدلجین لیدکا
  642. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تحول سازمانی با برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی (مطالعه موردی: دیوان محاسبات)
  643. انجام پایان نامه بررسی رابطه تفکر استراتژیک با استقرار مدیریت دانش در سازمان شهرداری مشهد
  644. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری سلامت باتاکید برگیاهان دارویی مطالعه موردی استان همدان
  645. انجام پایان نامه نقش سطوح و سرانه‌های کاربری در شکل گیری روستا شهر توسط سیستم سلسله مراتبی و شبکه‌ای استراتژیک swot نمونه موردی: روستا_شهرملکش واقع در شهرستان بجنورد
  646. انجام پایان نامه تبیین تأثیر افزوده تفکر استراتژیک بر ارزش آفرینی کارآفرینانه کارکنان دانشکده‌های علوم پزشکی آذربایجان شرقی
  647. انجام پایان نامه تأثیر جو سازمانی بر نوآوری استراتژیک (مورد مطالعه: دیوان محاسبات کشور)
  648. انجام پایان نامه ضرورت برنامه ریزی استراتژیک و زمینه‌های تحقق آن در نظام آموزشی ایران
  649. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با رویکرد اسلامی
  650. انجام پایان نامه مقایسه مدیریت استراتژیک نسبت به مدیریت سنتی بر عملکرد شرکتهای پخش
  651. انجام پایان نامه اثر تناسب استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی بر عملکرد شبکه‌های بهداشت و درمان تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران
  652. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک دانش
  653. انجام پایان نامه بررسی نقش سیستم اطلاعات استراتژیک بر فرآیندهای شرکت‌های تولیدی و خدماتی
  654. انجام پایان نامه ضرورت برنامه ریزی آموزشی در جهت جهانی شدن در آموزش عالی: تأکید بر برنامه ریزی استراتژیک
  655. انجام پایان نامه بررسی نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در تدوین و اجرای برنامه استراتژیک مورد مطالعه: سازمان دیوان محاسبات کشور
  656. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک پورتال ملی مثتنی بر رویکرد سیستمی
  657. انجام پایان نامه بررسی نتایج به کارگیری رویکرد آینده پژوهی برای برنامه ریسی استراتژیک حوزه حمل ونقل شهر تهران
  658. انجام پایان نامه تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی یکی از سازمان‌های ایرانی با رویکرد تلفیقی SWOT و BSC
  659. انجام پایان نامه رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با اهداف استراتژیک سازمان
  660. انجام پایان نامه سنجش تفکر استراتژیک وارائه راه حل برای پیاده سازی آن دردیوان محاسبات کشور براساس مدل جین لیدکا
  661. انجام پایان نامه تلفیق مدیریت بحران و مدیریت استراتژیک در راهبردهای سازمان
  662. انجام پایان نامه درآمدی بر عوامل مؤثر در موفقیت برنامه ریزی استراتژیک از منظرنوآوری باز در شرکت‌های خدمات مشاوره
  663. انجام پایان نامه بررسی تأثیر جهت گیری استراتژیک بر قابلیتهای بازاریابی
  664. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشگاههای غیرانتفاعی برمبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور تعیین اولویت‌های استراتژیک
  665. انجام پایان نامه بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش، استراتژی دانش در سازمان هاو کاربرد ایمنی مبتنی بر مدیریت استراتژیک در محیط‌های کار
  666. انجام پایان نامه رابطه جهت گیری‌های استراتژیک بر قابلیتهای بازاریابی در صنعتبانکداری ایران
  667. انجام پایان نامه بررسی نقش همراستایی استراتژیک بر موفقیت برنامه‌های استراتژیک (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد ایلام)
  668. انجام پایان نامه هوش فرهنگی و کارآفرینی استراتژیک عامل موفقیت در سازمانهای دانشمحور
  669. انجام پایان نامه نقش تفکر استراتژیک بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: دیوان محاسبات کشور)
  670. انجام پایان نامه مدیریت استعداد و روند برنامه ریزی منابع انسانی استراتژیک در سازمان‌های متعالی
  671. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک در سیستم‌های هوش رقابتی
  672. انجام پایان نامه بررسی و اولویت بندی عوامل استراتژیک مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در بانکمهر اقتصاد استان ایلام
  673. انجام پایان نامه توسعه وبهبود الگوی استراتژیک جهت همسویی پروژه‌های عمرانی
  674. انجام پایان نامه نقش تصمیم گیرندگان استراتژیک در ارزش افزوده اقتصادی بانک‌های خصوصی مطالعه موردی: بانک آینده
  675. انجام پایان نامه تدوین برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از مدل بازخوردی نمونه موردی: شرکت یکتا سازه
  676. انجام پایان نامه بررسی رابطه تفکر استراتژیک و مدیریت دانش کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شهر تبریز
  677. انجام پایان نامه تأثیر هوش استراتژیک بر بهره وری منابع انسانی در شرکت نفت منطقه شمال ایران
  678. انجام پایان نامه مروری بر مفهوم مدیریت استراتژیک و تفکر استراتژیک
  679. انجام پایان نامه بررسی مدیریت استراتژیک تأثیر سیستم‌های حمل و نقل هوشمند شهری در کاهش اثرات منفی زیست محیطی
  680. انجام پایان نامه فاکتورهای انتخاب شرکاء در همکاریهای استراتژیک بین سازمانی در صنایع IT ایران
  681. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرصت کارآفرینانه و همسوسازی استراتژیک با توجه به نقش تعدیل کننده بلوغ مدیریت دانش مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهرستان سنندج
  682. انجام پایان نامه تأثیر مؤلفه جبران خدمت در الگوی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر رضایتمندی کارکنان
  683. انجام پایان نامه تبیین نظریه‌ی آشوب در مدیریت استراتژیک
  684. انجام پایان نامه عملکرد مدیریت استراتژیک: بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی ارتباطات و رضایت مندی شغلی
  685. انجام پایان نامه تأثیر تفکر استراتژیک بر افزایش روحیه کار آفرینی هنر جویان هنرستانهای شهرستان آمل ازدیدگاه مدیران و هنرآموزان
  686. انجام پایان نامه گونه شناسی و مدل ارتباطی استراتژی و فرهنگ سازمانی؛ (رویکردی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک)
  687. انجام پایان نامه اثر تناسب استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی بر عملکرد شبکه‌های بهداشت و درمان تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران
  688. انجام پایان نامه بررسی تأثیر برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک بر انعطاف پذیری و ارزیابی عملکرد شرکت‌های SME (مطالعه موردی: شهرک صنعتی اردبیل)
  689. انجام پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری ضرورت استراتژیک
  690. انجام پایان نامه جایگاه و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای تحول گرا
  691. انجام پایان نامه جایگاه و اهمیت مدیریت استراتژیک در سازمان
  692. انجام پایان نامه نیروی انسانی عامل استراتژیک در روابط سازمانی
  693. انجام پایان نامه جایگاه و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در سازمان
  694. انجام پایان نامه رویکردهای مدیریت استراتژیک بمنظور برتری، بقا و رقابت پذیری سازمان
  695. انجام پایان نامه اهمیت استراتژیک برند کارفرما در جذب و نگهداری منابع انسانی
  696. انجام پایان نامه تبیین رابطه میان انعطاف پذیری استراتژیک با پویایی محیط و نوآوری در منطقه سه عملیات انتقال گاز ایران تهران
  697. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه انسانی بر برنامه‌های استراتژیک در سازمان‌های یادگیرنده
  698. انجام پایان نامه نقش رهبری فناوری در مدیریت استراتژیک
  699. انجام پایان نامه اولویت بندی شاخص‌های مؤثر در فرآیند مدیریت استراتژیک دانشگاه‌ها مطالعه موردی: دانشگاه شیراز
  700. انجام پایان نامه موقعیت یابی استراتژیک و تعیین استراتژی مناسب برای سازمان
  701. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  702. انجام پایان نامه الگوی کنترل استراتژی در سازمانهای هلدینگ با رویکرد نقاط مرجع استراتژیک
  703. انجام پایان نامه بررسی تأثیر جهتگیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی بانقش میانجی راهبردهای مدیریت منابع انسانی
  704. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی مطالعه موردی: شرکت مخابرات شهرستان سمنان
  705. انجام پایان نامه بررسی عوامل مشخص کننده مدیریت ریسک و سنجش اثرات آن بر مدیریت استراتژیک در شرکت پتروشیمی
  706. انجام پایان نامه تدوین برنامه استراتژیک، مدیریت راهبردی و اولویت‌های عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر
  707. انجام پایان نامه شناسایی مدل روابط مدیریت استراتژیک منابع انسانی باعملکرد وتعهدسازمانی کارکنان مطالعه موردی در شرکت سهامی بیمه ایران استان اصفهان
  708. انجام پایان نامه بررسی رابطه استراتژیک بین بکارگیری شاخصهای نوآوری و اثربخشی CRM درصنعت بیمه ایران مطالعه موردی: شعب بیمه ایران شهر اصفهان
  709. انجام پایان نامه برنامه ریزی آموزشی استراتژیک: تحلیلی بر دیدگاه ساخت گرایی و رویکرد سیستمی
  710. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و منابع انسانی
  711. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران و سرمایه فکری با تعالی سازمان مورد مطالعه: شهرداری‌های سیرجان
  712. انجام پایان نامه بررسی مدیریت استراتژیک پروژه‌های سرمایه گذاری در توسعه فضاهای معماری کلانشهر تبریز
  713. انجام پایان نامه اثر بخشی مدیریت استراتژیک در سازمانهای رسانه‌ای
  714. انجام پایان نامه اولویت بندی اهداف و شاخص‌های استراتژیک بر اساس کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
  715. انجام پایان نامه مطالعه و بررسی پیاده سازی سیستم‌های اطلاعات استراتژیک بر سازمانهای تولیدی مورد مطالعه شرکت‌های تولیدی آجر
  716. انجام پایان نامه آینده نگری و تفکر استراتژیک
  717. انجام پایان نامه تدوین الگوی استراتژی هلدینگ با توانایی تفکر و برنامه ریزی استراتژیک
  718. انجام پایان نامه تأثیر سبک رهبری بر عملکرد سازمانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  719. انجام پایان نامه طرح ریزی استراتژیک منابع انسانی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پیشنهاد استراتژی‌های مناسب جهت تغییر ساختار منابع انسانی
  720. انجام پایان نامه بررسی امکان سنجی ائتلاف استراتژیک بین مدیران سازمان‌های دولتی و خصوصی درمواجهه با پدیده جهیزیه سیاسی (مطالعه موردی: سازمان‌های دولتی و خصوصی منتخب)
  721. انجام پایان نامه عدم قطعیت در مدیریت استراتژیک سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
  722. انجام پایان نامه بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در تأمین نیرو بر رضایت مندی کارکنان (مطالعه موردی: بانک ملت)
  723. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر مدیریت استراتژیک درفضای کسب و کار صنایع کوچک و متوسط (مطالعه موردی صنایع شهرستان اهر)
  724. انجام پایان نامه تحلیل روش‌های اجرای برنامه ریزی استراتژیک درصنعت بیمه
  725. انجام پایان نامه ضرورت مدیریت استراتژیک در محیط‌های آموزشی
  726. انجام پایان نامه تغییر نگرش در مدیریت استراتژیک با تغییر شیوه مدیریت
  727. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرآیند دانش آفرینی و سازماندهی با ظرفیت تفکر استراتژیک مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش خوزستان
  728. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
  729. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت استراتژیک در منابع انسانی
  730. انجام پایان نامه بررسی تأثیر قابلیتهای استراتژیک کارکنان بر توسعهسازمانی (موردمطالعه: شعب بانک کشاورزی استان اردبیل)
  731. انجام پایان نامه تعیین موقعیت استراتژیک و تدوین استراتژی با استفاده از مدل ترکیبی FUZZY DEMATEL و تحلیل SWOT(مطالعه موردی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)
  732. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه‌ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ با تکیه بر تجارب بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
  733. انجام پایان نامه مدل برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان‌های صنعتی کوچک
  734. انجام پایان نامه طراحی برنامه استراتژیک المپیادهای ورزشی مدارس تهران
  735. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی مؤثر بر اثربخشی سازمانی در سازمان‌های ارائه دهنده خدمات آموزشی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه دیمتل (DEMATEL) مطالعه موردی: دانشکده‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  736. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان‌های پیچیده
  737. انجام پایان نامه لزوم بکارگیری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در آموزش عالی
  738. انجام پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه خوزستان
  739. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از مدل کارت ارزیابی متوازن (مطالعه موردی: شعب بانک مسکن تبریز)
  740. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرآیند بکارگیری وجذب دانش با ظرفیت تفکر استراتژیک مطالعه موردی: اداره کل آموزش و پرورش خوزستان
  741. انجام پایان نامه شناسایی واولویت بندی عوامل تعیین کننده در اجرای موفقیت آمیز مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزی استراتژیک سازمان (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان)
  742. انجام پایان نامه تعیین مشاغل استراتژیک بانک ملت با بکارگیری مدل کارت امتیازی متوازن از روش ترکیبی AHP-TOPSIS
  743. انجام پایان نامه تأثیرات اندازه، گرایش استراتژیک و بازارگرایی روی نوآوری
  744. انجام پایان نامه ارائه مدل استراتژیک در جهت بهینه سازی فرایند آموزش (مورد مطالعه: شرکت نوین سفیر)
  745. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک
  746. انجام پایان نامه بررسی رابطه تفکر استراتژیک و هوش سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شرکت توزیعبرق منطقه‌ای غرب استان مازندران)
  747. انجام پایان نامه بررسی تأثیر منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت دانش
  748. انجام پایان نامه نقش رهبری در مدیریت برنامه ریزی استراتژیک
  749. انجام پایان نامه تدوین مدل برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر مبنای فرآیند توانمند سازی کارکنان
  750. انجام پایان نامه بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و کاربرد ایمنی مبتنی بر مدیریت استراتژیک در محیط‌های کار
  751. انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی استراتژیک_مبانی و مفاهیم
  752. انجام پایان نامه تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی تالش با استفاده از مدل استراتژیک SWOT
  753. انجام پایان نامه راهبردهای توسعه شهری در برنامه ریزی استراتژیکبا نگاه توسعه پایدار شهری
  754. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیکبازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل swot
  755. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استراتژیکبرند در رابطه مشتری گرایی و رقیب گرایی بر توسعه محصول جدید
  756. انجام پایان نامه نقش حسابداری مدیریت دربهبود برنامهریزی استراتژیکدرسازمانها
  757. انجام پایان نامه شناسایی عملکرد نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید کمیته امداد استان بوشهر و ارائه راهبردهای استراتژیکسه بعد مالی، مادی و انسانی
  758. انجام پایان نامه سیستمهای اطلاعات مدیریت، تسهیل گر برنامه ریزی استراتژیکشرکت پالایش نفت تبریز
  759. انجام پایان نامه تأثیر عوامل محیطی بر عملکرد با بهرهگیری از استراتژیکگرایی و قابلیتهای بازاریابی در صنعت بانکداری
  760. انجام پایان نامه بررسی میزان تأثیر اطلاعات حسابداری مدیریت برارتقاء کیفیت فرآیند تصمیم گیری استراتژیکمدیران مطالعه موردی گروه کارخانجات کبریت ممتاز ومشکین
  761. انجام پایان نامه اهمیت استراتژیکی خلیج فارس و جزایر سه گانه ایرانی
  762. انجام پایان نامه نگاهی بر جایگاه استراتژیکی منطقه شرق ایران
  763. انجام پایان نامه نقش استراتژیکی فناوری نانو در توسعه علوم کشاورزی جهت ایجاد اشتغال پایدار در اقتصادمقاومتی
  764. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک بها
  765. انجام پایان نامه همسویی مفاهیم استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کاردرتئوری وعمل
  766. انجام پایان نامه تاثیرهمراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کاربرکیفیت خدمات موردمطالعه: بانک توسعه تعاون
  767. انجام پایان نامه تکنیک‌های گسترش مناطق آزادتجاری ایران با استفاده ازاصول مدیریت استراتژیک و بازاریابی
  768. انجام پایان نامه تحلیل و بررسی مفهوم قابلیت‌های پویا درمدیریت استراتژیک بارویکردی تحلیلی برنظرات اخیر تیس
  769. انجام پایان نامه بررسی تدوین برنامه ریزی استراتژیک شهرداری گرگان و تعیین رئوس راه کارهای عملیاتی مناسب جهت اجرای این استراتژی به روش برایسون
  770. انجام پایان نامه اصول و مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک کارساز برای آینده مدیریت شهری
  771. انجام پایان نامه پیاده سازی نقشه استراتژیک در شهرداری‌ها (نمونه موردی: شهرداری منطقه یک تبریز)
  772. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت بهسازی بافت فرسوده شهری با استفاده از مدل (SWOT)(نمونه موردی: بافت فرسوده محله شیرآباد زاهدان)
  773. انجام پایان نامه ارائه الگویی در زمینه سودآوری و پیشزفت سازمان از طریق کارآفرینی استراتژیک
  774. انجام پایان نامه ارائه مدل برای رابطه بین کارآفرینی، مدیریت استراتژیک و رقابت
  775. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر بر مدیریت استراتژیک و کارآفرینی با استفاده ازتکنیک DEMATEL مطالعه موردی شرکت پایاکلاچ
  776. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک وکارافرینی
  777. انجام پایان نامه بررسی نقش رهبری استراتژیک درکارآفرینی و رقابت پذیری سازمان
  778. انجام پایان نامه بررسی دلالت‌های نظریه هاوسبک های مدیریت استراتژیک دربروز کارآفرینی نوآوری
  779. انجام پایان نامه خوشه سازی، راهکاری استراتژیک در رفع مشکلات کسب وکارهای کوچک و متوسط
  780. انجام پایان نامه رویکردی برنقش انعطاف پذیری استراتژیک دربهبود عملکرد صادرات
  781. انجام پایان نامه بررسی شبکههای استراتژیک محلی در خوشهی فناوری اطلاعات و ارتباطات مطالعه‌ی موردی: خوشه‌های اولو فنلاند و آمستردام هلند
  782. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و سلامت سازمانی
  783. انجام پایان نامه نوآوری استراتژیک
  784. انجام پایان نامه ارائه یک ساختار جدید برنامه ریزی استراتژیک جهت افزایش بهره وری و کارایی سیستمهای حمل و نقل هوشمند در شهر تهران
  785. انجام پایان نامه اثرات استراتژیک فناوری اطلاعات در معماری سازمانی
  786. انجام پایان نامه توسعه سیستم‌های مدیریت منابع انسانی الکترونیک به عنوان راهکاری استراتژیک و بررسی چالشهای آن در سازمان
  787. انجام پایان نامه توسعه‌ی استراتژیک دولت الکترونیک با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و الگوبرداری از چگونگی اجرای آن در کشورهای در حال توسعه همانند ایران با استفاده از کمک‌های بین المللی
  788. انجام پایان نامه ارزیابی موقعیت وانتخاب مناسب‌ترین اقدام استراتژیک به وسیله فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) مطالعه موردی: شرکت تیام پارسی پاسارگاد
  789. انجام پایان نامه بررسی عوامل اثرگذار بر موفقیت برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
  790. انجام پایان نامه ارائه مدل SWOT و QSPM در برنامه ریزی استراتژیک شعب بانک سپه شهر کرمان 1392
  791. انجام پایان نامه جهت گیری‌های استراتژیک به عنوان مزیت رقابتی شرکت
  792. انجام پایان نامه ارزیابی همراستایی استراتژیک بین استراتژی رقابتی و استراتژی منابع انسانی. مورد مطالعه: شرکت‌های فعال در حوزه صنعت الکترونیک
  793. انجام پایان نامه لزوم بکارگیری BIM در ساختمان‌های استراتژیک
  794. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک توسعه اکوتوریسم در استان کرمان
  795. انجام پایان نامه تدوین و انتخاب استراتژی در راستای توسعه پایدار منابع آب کشاورزی بر اساس تحلیل SWOT و ماتریکس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)
  796. انجام پایان نامه بررسی مسائل استراتژیک و ترسیم نقشه استراتژی صنعت گردشگری شهرستان ساری با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (bsc)
  797. انجام پایان نامه رویکرد از پایین با بالا و ساختار اتمی بتن در پایداری سازه‌های استراتژیک بتنی
  798. انجام پایان نامه طراحی مدل ساختاری خودسنجی تفکر استراتژیک و جهت گیری مذهبی
  799. انجام پایان نامه طراحی مدل تفکر استراتژیک رهبران انقلاب اسلامی در نظام مدیریت آموزشی
  800. انجام پایان نامه نقد مکتب برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مبانی انسان شناختی
  801. انجام پایان نامه ارائه طرح جامع استراتژیک با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی (مطالعه موردی: یک شرکت قطعه ساز خودرو)
  802. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر ساختارسازمان
  803. انجام پایان نامه تأثیر استاندارد ISO 9001-2008 بر جو سازمانی؛ تجربه مدیریت تغییرات استراتژیک در یک سازمان
  804. انجام پایان نامه شناسایی عوامل درونی و بیرونی موثردر برنامه ریزی استراتژیک سازمان‌های پژوهشی
  805. انجام پایان نامه برداشت کارآفرینان از نقش استراتژیک مدیریت مناتع انسانی
  806. انجام پایان نامه فرهنگ استراتژیک و الگوی رفتاری چین در مدیریت بحرانهای بین المللی (مطالعه موردی: بحران سوریه)
  807. انجام پایان نامه کاربرد مدیریت استراتژیک در زمینه جلب رضایت مشتریان
  808. انجام پایان نامه تدوین راهبردهای بارورسازی ابرها بعنوان روش نوین استحصال آب، با استفاده از چارچوب روش شناختی برنامه ریزی استراتژیک QSPM در استان ایلام
  809. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک دانش درسازمانهای دانش بنیان
  810. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک سبد پروژه و کنترل سودآوری پروژههای سرمایه گذاری حین اجرا با نرم افزار کامفار
  811. انجام پایان نامه ارائه رویکردهای متفاوت برنامهریزی استراتژیک در شرایط مختلف عدم قطعیت
  812. انجام پایان نامه بررسی و تدوین برنامه ریزی استراتژیک سازمانیبخش دانشجویی فرهنگی دانشگاه صنعتی ارومیه
  813. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک الزام هماهنگی و دست یابی به برنامه‌های آینده
  814. انجام پایان نامه ارائه مدل مدیریت استراتژیک استعداد
  815. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک تکنولوژی: انتخاب مناسب‌ترین تکنولوژی با استفاده از روش ویکور (مطالعه‌ی موردی شرکت رادیاتور ایران)
  816. انجام پایان نامه اتحادهای استراتژیک در فعالیت شرکتها
  817. انجام پایان نامه بررسی رابطه برنامه ریزی استراتژیک در موفقیت
  818. انجام پایان نامه نقش تفکر استراتژیک در اقتصاد مقاومتی
  819. انجام پایان نامه بررسی نقش استراتژیک مدیریت سرمایه فکری به عنوان مزیت رقابتی در کسب و کارهای کوچک و متوسط SMEs با استفاده از مدل SWOT
  820. انجام پایان نامه بررسی مسائل استراتژیک و ترسیم نقشه استراتژی دفاتر پیشخوان خدمات دولت
  821. انجام پایان نامه رضایت و وفاداری مشتریان به عنوان مفاهیم بنیادین بازاریابی استراتژیک
  822. انجام پایان نامه نقش برنامه ریزی استراتژیک در کارافرینی سازمانی
  823. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  824. انجام پایان نامه شناسایی موقعیت استراتژیک مدیریت بحران دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از مدل ترکیبی SWOT و تحلیل سلسله مراتبی
  825. انجام پایان نامه نقش تفکر استراتژیک در بالا بردن کیفیت خدمات محصولات
  826. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک و اصالت آن در توسعه و تحول و خلاقیت سازمانی
  827. انجام پایان نامه بررسی نقش برنامه ریزی استراتژیک در آینده پژوهی
  828. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک در توسعه فناوری اطلاعات
  829. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک در خلاقیت و نواوری کارکنان
  830. انجام پایان نامه مطالعه‌ی ابعاد اقتصاد مقاومتی و برری رابطه‌ی مدیریت استراتژیک با آن
  831. انجام پایان نامه اثر تناسب استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی بر عملکرد ادارات آموزش و پرورش خوزستان
  832. انجام پایان نامه ارائه استراتژی‌های مؤثر برمدیریت استراتژیک هولدینگ
  833. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک نخبگان و نقش آن در خلق مزیت رقابتی
  834. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها
  835. انجام پایان نامه پیش بینی رضایت مندی مشترکین شرکت آبفا و راه‌های افزایش آن با اخذ تصمیمات استراتژیک
  836. انجام پایان نامه برسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری استراتژیک در تعالی سازمان
  837. انجام پایان نامه آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان در همسویی با اهداف (HR) استراتژیک سازمان (در حوزه مورد مطالعه در شرکت توزیع نیروی برق استان یزد)
  838. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی شرط بقاء سازمان‌ها در عصر حاضر
  839. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی در موفقیت پروژه‌های عمرانی
  840. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی ومزیت رقابتی درگمرک استان اصفهان
  841. انجام پایان نامه بررسی رابطه رهبری استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی
  842. انجام پایان نامه تحلیل موانع اجرایی برنامه استراتژیک ورزش استان اصفهان بر اساس مدل فورچون از دیدگاه مدیران، متخصصین دانشگاهی و کارشناسان ورزشی
  843. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی تفکر استراتژیک و بهره برداری از فرصت‌ها با تلفیق مدیریت بحران در راهبردهای سازمان
  844. انجام پایان نامه درآمدی بر توسعه پایدار شهری با رویکرد مدیریت استراتژیک یکپارچه در کلان شهرهای ایران
  845. انجام پایان نامه نقش مدیریت اسلامی در نظم نوین جهانی با رویکرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  846. انجام پایان نامه جایگاه رهبری در برنامه ریزی استراتژیک
  847. انجام پایان نامه سنجش میزان همسویی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات
  848. انجام پایان نامه نگاه سیستمی ماتریس SWOT در سازمان، جهت برنامه ریزی استراتژیک
  849. انجام پایان نامه قابلیت‌های استراتژیک راهی برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار
  850. انجام پایان نامه تحقق توسعه پایدار شهری با نهادینه شدن تفکر استراتژیک در شهرداری بیرجند
  851. انجام پایان نامه تدوین برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای غیر انتفاعی (مطالعه موردی سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی)
  852. انجام پایان نامه بررسی پیاده سازی راهبری به عنوان بخشی از مدیریت استراتژیک
  853. انجام پایان نامه اندیشکده ها و رقابت تصمیم سازی در سطح استراتژیک در قرن 21
  854. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک، مدیریت استعداد و جانشین پروری در اداره آموزش و پرورش ممسنی در سال 1393-1392
  855. انجام پایان نامه مروری بر رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک و مطالعات موردی انجام یافته در سازمان‌ها
  856. انجام پایان نامه تدوین برنامه مدیریت استراتژیک ضایعات به کمک ماتریس تجزیه و تحلیل سوات (جامعه آماری: روستاهای شهرستان آمل)
  857. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک استعداد بر عملکرد سازمانی) مورد مطالعه: شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی استان ایلام)
  858. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  859. انجام پایان نامه بررسی نقش قابلیت‌های استراتژیک کارکنان در سازمانها
  860. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک
  861. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک در قرآن
  862. انجام پایان نامه نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت استراتژیک شهری
  863. انجام پایان نامه حسابداری مدیریت استراتژیک
  864. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در عدم اجرای موفقیت آمیز تصمیمات استراتژیک در سازمانها
  865. انجام پایان نامه قالبی برای مدیریت استراتژیک پروژه
  866. انجام پایان نامه نگاهی استراتژیک به عوامل مؤثر تأخیر در اتمام پروژه‌های عمرانی و راهبردهای برون رفت از آن
  867. انجام پایان نامه هوش استراتژیک؛ ابزاری توانمند در مدیریت استراتژیک
  868. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک
  869. انجام پایان نامه طراحی یک مدل مدیریت استراتژیک با تفکر اقتصادی در مسیر ارتقا توسعه پایدار
  870. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان تفکر استراتژیک و مدیریت دانش مشتری در بانک‌های دولتی و غیردولتی شهرستان سنندج
  871. انجام پایان نامه بررسی تاثیرات کاربرد استراتژی‌های رقابتی و تکنیک‌های حسابداری مدیریت استراتژیک روی عملکرد شرکت
  872. انجام پایان نامه تعاریف و طبقه بندی تکنیک‌های حسابداری مدیریت استراتژیک
  873. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر موفقیت مدیران شرکت گاز مازندران
  874. انجام پایان نامه بررسی رابطه کنترل استراتژیک و کارآمدی ابزارهای استراتژیک در شرایط تحریم اقتصادی
  875. انجام پایان نامه طرح راهبردهای استراتژیک برای یک شرکت تولیدی صنعتی
  876. انجام پایان نامه همسویی استراتژیک بین It و کسب و کار
  877. انجام پایان نامه دکترین استراتژیک درسازمان های پیشرو
  878. انجام پایان نامه آینده پژوهی و طرح ریزی استراتژیک در توسعه سیستم قدرت الکتریکی ایران
  879. انجام پایان نامه بررسی رابطه تفکر استراتژیک و هوشمندی رقابتی با رویکرد الگویابی معادلات ساختاری در صنعت فرش ماشینی کاشان
  880. انجام پایان نامه رابطه مدیریت زنجیره تأمین و تغییر استراتژیک در شرکت
  881. انجام پایان نامه تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک آینده پژوهی برای برنامه زندگی
  882. انجام پایان نامه بررسی اثرات حافظه و فراموشی سازمانی بر آینده پژوهی استراتژیک مورد مطالعه: مدیران شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان سال 1391
  883. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین تفکر استراتژیک مدیران ارشد و موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای دانش بنیان
  884. انجام پایان نامه بررسی و رتبه بندی چالش‌های افزایش توریسم درمانی و ارائه یک مدل استراتژیک (مطالعه موردی) در بیمارستانهای استان خوزستان
  885. انجام پایان نامه توسعه برنامه جامع استراتژیک مبتنی بر ماتریس SWOT استراتژی‌های مدیریت کاری سان تزو، کارت امتیازی متوازن و QFD فازی
  886. انجام پایان نامه یکپارچگی نوآوری و خلاقیت به منظور توسعه کارآفرینی با استفاده از یک سند استراتژیک
  887. انجام پایان نامه مذیریت استراتژیک منابع انسانی
  888. انجام پایان نامه رویکردهای تعاملی برنامه ریزی استراتژیک و مطالعات آینده پژوهی
  889. انجام پایان نامه سنجش و تحلیل سطح چابکی استراتژیک شرکت‌های بیمه بوسیله تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره فازی مبتنی برسنجه های شباهت
  890. انجام پایان نامه بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد شرکت‌های توزیع برق با رویکرد کارت امتیازی متوازن از منظر مشترکین صنعت برق
  891. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر مدیریت دانش
  892. انجام پایان نامه بررسی و شناسایی چالشهای بکارگیری فناوری اطلاعات با بهرهگیری از برنامهریزی استراتژیک در سازمان
  893. انجام پایان نامه بررسی اثرجهت گیری استراتژیک، آمیخته بازارگرایی و نوآوری بر میزان عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: کسب و کارهای کوچک و متوسط بابل)
  894. انجام پایان نامه ضرورت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بهبود عملکرد سازمان
  895. انجام پایان نامه بررسی ضرورت وجود مدیریت دانش استراتژیک در سازمانهای و مؤسسات (آموزشی) امروزی
  896. انجام پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و تفکر استراتژیک با قابلیت‌های بازاریابی (موردمطالعه: شعب بانک صادرات شهرستان ایلام)
  897. انجام پایان نامه تبیین راهبرد ملی جمهوری اسلامی ایران در موقعیت استراتژیک مرزهای آبی ایران
  898. انجام پایان نامه پهنه بندی عمق استراتژیک با استفاده از ارزیابی چند متغیره
  899. انجام پایان نامه ارزیابی زیست محیطی سیاست‌های استراتژیک توسعه صنعت پتروشیمی در استان لرستان با استفاده از مدل برایسون
  900. انجام پایان نامه ارزیابی استراتژیک بر مقوله گردشگرپذیری روستاییدر راستای توسعه پایدار منطقه‌ای
  901. انجام پایان نامه بهبود مدیریت استراتژیک پروژههای گردشگری در ایران به کمک فناوری اطلاعات IT وارتباطات ITC
  902. انجام پایان نامه گرایش استراتژیک و عملکرد کسبوکار: شواهدی از صنعت دارو
  903. انجام پایان نامه تدوین سیستم نوآوری استراتژیک برای ائتلاف‌های استراتژیک
  904. انجام پایان نامه دستیابی به شایسته سالاری نظام اداری از طریق مدیریت استراتژیک
  905. انجام پایان نامه بررسی نقش تعدیل کننده قابلیتهای نوآوری تکنولوژیکی در رابطه بین ائتلافهای استراتژیک وتوسعه محصول جدید مورد مطالعه: شرکت‌های دارویی و بهداشتی ایران
  906. انجام پایان نامه بررسی تأثیر جنبه‌های مدیریت منابع انسانی استراتژیک در کسب مزیت رقابتی گروه خودروسازی سایپا
  907. انجام پایان نامه مدیریت ریسک استراتژیک
  908. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر استقرار کارآفرینی استراتژیک در شرایط تحریم در کسب وکار های کوچک و متوسط
  909. انجام پایان نامه سنجشآمادگی سازمانی به هنگام تدوین برنامه استراتژیک به منظور توسعه کسب و کار درفروشگاه های اینترنتی مطالعه موردی: شرکت آنلاین پیشرو
  910. انجام پایان نامه تبیین راهبردهای حسابداری مدیریت بر کسب اهداف استراتژیک سازمان
  911. انجام پایان نامه تأثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد بازرگانی در کارگزاری‌های بورس (بورس اوراق بهادار تهران)
  912. انجام پایان نامه اولویت بندی محصولات مزیتدار منتخب استان با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و ارائه الگوی شناسایی بازارهای هدف (بررسی موردی، تجزیه و تحلیل استراتژیک بازار فرش دستبافت)
  913. انجام پایان نامه تحلیل معیارهای چندگانه هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) با استفاده از تکنیکهای طبقه بندی و مقایسه آن با هزینه یابی سنتی و حسابداری مدیریت استراتژیک
  914. انجام پایان نامه ارائه مدل مفهومی جهت بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرستان بوشهر
  915. انجام پایان نامه مقایسه روند و ساختار صادرات پسته ایران و آمریکا (یک تفاوت استراتژیک)
  916. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر توعسه نوآوری استراتژیک مورد مطالعه (صنایع کوچک و متوسط استان کردستان)
  917. انجام پایان نامه بررسی وضعیت تفکر کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز غرب استان تهران بر اساسم دل جامع تفکر استراتژیک
  918. انجام پایان نامه نگاه سیستمی ماتریس SWOT در سازمان، جهت برنامه ریزی استراتژیک
  919. انجام پایان نامه حسابداری مدیریت و مدیریت استراتژیک
  920. انجام پایان نامه بررسی اثر میانجی جو اخلاق سازمانی بر رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران و مقاومت کارکنان
  921. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  922. انجام پایان نامه نقش تعهد کارکنان به اجرای استراتژی و یادگیری سازمانی در رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  923. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی بااثربخشی مدیریت منابع انسانی سازمانهای دولتی استان گلستان
  924. انجام پایان نامه نقش رهبری استراتژیک در دوام و موفقیت شرکت‌های دانش بنیان با نگاه اقتصاد مقاومتی
  925. انجام پایان نامه مدل مفهومی برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی
  926. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه‌های گردشگری و ارائه راهبردهایی برای توسعه آتی (مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)
  927. انجام پایان نامه ارائه مدل هماهنگی استراتژی توسعه صادرات و استراتژی تحقیق و توسعه با استراتژی رقابتی بر اساس مدل نقاط تماس استراتژیک SRP
  928. انجام پایان نامه بررسی رابطه کارآفرینی استراتژیک با کسب مزیت رقابتی و ایجاد ثروت
  929. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری
  930. انجام پایان نامه رهبری و اهمیت تفکر استراتژیک
  931. انجام پایان نامه ارزیابی شاخص‌های استراتژیک شرکت‌های تأمین کننده تجهیزات پزشکی به کمک روش DEMATEL
  932. انجام پایان نامه مدلسازی موانع استراتژیک توسعه دانشگاه آزاد اسلامی بااستفاده از نظریه بازیهادرافق چشم انداز ایران 1404
  933. انجام پایان نامه بررسی رابطه هوش‌های چندگانه هاوارد گاردنرو مهارت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران مقطع متوسطه - شهرستان مانه و سملقان در سال تحصیلی 93-92
  934. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمان
  935. انجام پایان نامه پویایی در کسب و کار با بکارگیری مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  936. انجام پایان نامه برنامهریزی استراتژیک بنیاد ملی نخبگان با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC)
  937. انجام پایان نامه شناخت اثر محدودیت‌های تفکر استراتژیک در سازمان ایمیدرو با رویکرد لورانج
  938. انجام پایان نامه شبیه سازی رویکردهای استراتژیک بانک ملت بر مبنای روش پویاییهای سیستمی
  939. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک پروژه
  940. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک در عملکرد شرکت بیمه ایران با رویکرد کارت امتیاز متوازن
  941. انجام پایان نامه مدیریت کارآمد و استراتژیک کلید موفقیت در بنگاه‌های اقتصادی کوچک مطالعه‌ی موردی کشور ایران
  942. انجام پایان نامه یک مدل برنامه ریزی استراتژیک برای دانشکده‌ها در دانشگاه‌ها
  943. انجام پایان نامه آینده نگاری استراتژیک در صنعت رنگ با استفاده از SWOT-DEMATEL تلفیقی. مطالعه موردی: مجموعه کارخانجات ریف
  944. انجام پایان نامه تأثیر ویژگی‌های اطلاعات در زنجیره ارزش بر متغیر همسویی استراتژیک برنامه فناوری اطلاعات و استراتژی‌های سازمان
  945. انجام پایان نامه بررسی رابطه استراتژیک با تأمین کنندگان برای افزایش کارایی و اثر بخشی
  946. انجام پایان نامه تحلیلی بر اهداف حسابداری مدیریت از طریق مثلث استراتژیک (بررسی مؤلفه‌های: کیفیت، زمان و بهای تمام شده)
  947. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل استراتژیک مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی مورد مطالعه: گمرکات اجرایی جمهوری اسلامی ایران
  948. انجام پایان نامه مدلی برای یکپارچه سازی راهبردی مدیریت منابع انسانی بااستراتژیهای سازمان براساس نقاط مرجع استراتژیک سازمانی
  949. انجام پایان نامه بررسی ذخایر فلزات استراتژیک و عناصر نادر خاکی همراه در خاکستر زغالسنگ
  950. انجام پایان نامه بررسی روشهای فرآوری فلزات استراتژیک و عناصر نادر خاکی همراه در خاکستر زغالسنگ
  951. انجام پایان نامه بررسی نقش برنامه ریزی استراتژیک در افزایش کیفیت خدمات بانکداری
  952. انجام پایان نامه عوامل تأثیر گذار بر موقعیت استراتژیک خلیج فارس
  953. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک پیاده سازی مجازی سازی در سازمان‌ها (مطالعه موردی: آموزش و پرورش شهرستانهای تهران)
  954. انجام پایان نامه مطالعه پیشرانه‌های ائتلاف استراتژیک در سطح بنگاه؛ مورد صنعت زیست داروئی
  955. انجام پایان نامه بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک در احیاء بافت‌های تاریخی با رویکرد توسعه پایدار محورهای فرهنگی شهری (نمونه موردی محور تاریخی فرهنگی شهر سمنان)
  956. انجام پایان نامه ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک مالی برای شهرداریها پایلوت شهر و شهرداری ملایر
  957. انجام پایان نامه اهمیت ژئوپلتیکی و فوق استراتژیک یمن در منطقه خاور میانه و نقش جنبش انصار الله در منطقه و جهان
  958. انجام پایان نامه ویژگی‌های ژئوپلتیکی تنگه فوق استراتژیک هرمز و اهمیت آن برای جمهوری اسلامی، آمریکا و کشورهای منطقه خاورمیانه
  959. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک درآمدهای مالیاتی ارزش افزوده استان همدان طی دوره 1398-1394
  960. انجام پایان نامه ارزیابی سیستم حمل و نقل متروی شهری تهران با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک
  961. انجام پایان نامه مدیریت ریسک وبحران ناشی از تغییرات اقلیمی وارزیابی ابعادزیانبارآن برشاخص های توسعه پایدار محیطی مجتمع‌های زیستی وشریانهای حیاتی شهرها دربلایای طبیعی، ضرورت مدیریت استراتژیک منابع آبی برای کاهش عوارض وخسارات بحران قریب الوقوع آب
  962. انجام پایان نامه ارائه یک چارچوب استراتژیک برای ارزیابی فازی سرویس نظام مبادلات پیمانکاری فرعی spx در سازمان‌های بزرگ مقیاس
  963. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری با تأکید بر گردشگری مذهبی مطالعه موردی: کلانشهر مشهد
  964. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری مذهبی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی
  965. انجام پایان نامه تدوین سند استراتژیک بلند مدت بازاریابی گردشگری افق 1404 با تأکید بر الزامات برنامه ششم توسعه موردکاوی: مطالعه تطبیقی و استفاده از تجربیات سند استراتژی بازاریابی 2023 ترکیه
  966. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری کلات (با استفاده از مدل SWOT و ماتریس اندازهگیری کمی راهبردی QSPM)
  967. انجام پایان نامه جایگاه بازیافت آب از پسماند شهری در توسعه کشاورزی و منابع طبیعی با رویکرد استراتژیک
  968. انجام پایان نامه استراتژی‌های تحقیق و توسعه با استفاده از روش نقاط مرجع استراتژیک: مورد مطالعه فناوری‌های کلکتورهای خورشیدی
  969. انجام پایان نامه بررسی جایگاه برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزش عالی
  970. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت استراتژیک در سیستم مدیریتی HSE
  971. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک مخاطرات طبیعی مبتنی بر نگرش سیستماتیک مطالعه موردی: مدیریت ریسک بیابان زایی
  972. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و رقابت
  973. انجام پایان نامه تأثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد بازاریابی سازمان (مطالعه موردی شرکت مگاموتور)
  974. انجام پایان نامه ارزیابی وضعیت نظام کاربردی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان
  975. انجام پایان نامه ارائه نگرشی استراتژیک در تحلیل مدل‌های مطالعاتی مدیریت دانش و تأثیر این مدلها در عملکرد نو آورنه شرکت‌ها
  976. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و رقابت
  977. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر فرهنگ سازمانی مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه
  978. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و خلاقیت و نوآوری سازمانی
  979. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک
  980. انجام پایان نامه بررسی رابطه انواع سبک‌های رهبری با میزان تفکر استراتژیک در مدیران سازمان‌های دولتی استان یزد
  981. انجام پایان نامه تعیین موقعیت اداره امور مالیاتی استان مازندران با رویکرد استراتژیک و ماتریس تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی
  982. انجام پایان نامه ارتباط ونقش برنامه ریزی استراتژیک در تکنولوژی آموزشی
  983. انجام پایان نامه اثر بخشی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر سازمان
  984. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین بافت سازمانی و تفکر استراتژیک مطالعه موردی: دستگاه‌های اجرایی شهر زاهدان
  985. انجام پایان نامه بررسی نقش عوامل استراتژیک سازمان بر پیاده سازی مدل EFQM در مرکز طبی کودکان
  986. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت بازاریابی استراتژیک بر روابط کسب و کار
  987. انجام پایان نامه بررسی چالشها و راهکارهای مدیریت استراتژیک در زنجیره ذخیره سازی گندم
  988. انجام پایان نامه تحلیل طرح استراتژیک در مرکز طبی کودکان
  989. انجام پایان نامه رویکرد برنامه ریزی استراتژیک همراه فناوری اطلالاعات و ارتباطات
  990. انجام پایان نامه ساختار و سازه‌ها در مدیریت استراتژیک
  991. انجام پایان نامه ضرورت مدیریت استراتژیک در سازمان
  992. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و کاربرد آن در بازاریابی و تبلیغات
  993. انجام پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در مؤسسات آموزش عالی (مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی خرد)
  994. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک پروژه‌های سرمایه گذاری
  995. انجام پایان نامه نقش تفکر (مدیریت) استراتژیک مدیران در موفقیت سازمان‌ها
  996. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک در سازمان‌ها
  997. انجام پایان نامه رهبری استراتژیک و عملکرد سازمانی، با استفاده از نقش میانجی مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  998. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت استراتژیک در کتابخانه‌های دانشگاهی درایران
  999. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ابعاد کسب و کار خانوادگی بر توسعه کارآفرینی استراتژیک
  1000. انجام پایان نامه تعیین موقعیت استراتژیک منطقه نفتی دارخوین و ارائه راهکارهای زیست محیطی
  1001. انجام پایان نامه اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی و استراتژی رفتارسازمانی بر عملکرد سازمان
  1002. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی
  1003. انجام پایان نامه آسیب شناسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در صنعت گردشگری و هتلداری شیراز
  1004. انجام پایان نامه بهبود کیفی تدوین راهبرد با گرایش رهیافتهای استراتژیک درشرایط عدم قطعیت مطالعه موردی: صنعت نفت
  1005. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت شهری نمونه موردی: شهرداری میاندوآب
  1006. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک دانش
  1007. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نقش آن بر فرهنگ سازمانی
  1008. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  1009. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و ارزیابی متوازن
  1010. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک در مدیریت بحران سازمان‌ها
  1011. انجام پایان نامه بررسی اثر جهت گیری استراتژیک و قابلیت‌های بازاریابی بر میزان عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط مطالعه موردی: کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرستان بابل استان مازندران
  1012. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر بر هوشمندی استراتژیک در سازمان‌های دانش بنیان با استفاده از روش AHP Fuzzy
  1013. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت بررسی عوامل استراتژیک در طراحی مدل کسب و کار
  1014. انجام پایان نامه استراتژی اقیانوس آبی، تحول استراتژیک
  1015. انجام پایان نامه اتحاد استراتژیک در مدیریت تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کردستان
  1016. انجام پایان نامه آینده پژوهی در مدیریت استراتژیک و الزامی برای توسعه پایدار مدیریت
  1017. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند با نوآوری استراتژیک
  1018. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند با نوآوری استراتژیک و نوآوری فنی
  1019. انجام پایان نامه بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک مشارکتی بر تعهد کارکنان در پیاده سازی استراتژی، یادگیری و عملکرد سازمانی مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی اراک
  1020. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل اخلاقی بر اقدامات استراتژیک در زمینه گرایش بازار
  1021. انجام پایان نامه بررسی تبیینی تفکر استراتژیک با تأکید بر نقش و ارتباط آن بابرنامه ریزی استراتژیک
  1022. انجام پایان نامه بررسی عناصر مؤثر برتفکر استراتژیک
  1023. انجام پایان نامه بررسی میزان توجه به مدیریت استراتژیک کیفیت در بانک‌های پارس آباد مغان
  1024. انجام پایان نامه بررسی نقش کیفیت حسابرسی در کارایی سرمایه گذاری باتاکید بر برنامه ریزی استراتژیک
  1025. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت استراتژیک کیفیت و رضایت مشتریان در بانک‌های پارس آباد مغان
  1026. انجام پایان نامه تغییر و نوآوریهای استراتژیک در سازمانهای امروزی
  1027. انجام پایان نامه توسعه منابع انسانی استراتژیک و قابلیتهای پویا
  1028. انجام پایان نامه جانشین پروری با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
  1029. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک
  1030. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک, روش‌ها وساختارها
  1031. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و اخلاق در منابع انسانی
  1032. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک
  1033. انجام پایان نامه مهارت استراتژیک مبتنی بر مدل یکپارچگی تأمین کننده و اثرآن برعملکرد مدیریت تأمین مطالعه موردی: شرکت‌های صنعتی شهرستان آمل استان مازندران
  1034. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در توانمند سازی کارکنان
  1035. انجام پایان نامه نگرش استراتژیک در سازمان و ارتباط آن با مدیریت بازاریابی
  1036. انجام پایان نامه رابطه تفکر استراتژیک مدیران و بهره وری کارکنان از دیدگاه مدیران درپتروشیمی امیر کبیر
  1037. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک
  1038. انجام پایان نامه فناوری اطلاعات توسعه دهندهی کارآفرینی استراتژیک
  1039. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نوآوری استراتژیک در مدیریت شهری
  1040. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک و تأثیر چابکی در آموزشهای ترکیبی مهارتی هنرستانهای فنی و حرفه‌ای دردستیابی به آموزش مطلوب
  1041. انجام پایان نامه تفکر استراتژیک برای توسعه پایدار
  1042. انجام پایان نامه بررسی نقش هوش استراتژیک در بسترسازی کارآفرینی درقرن 21
  1043. انجام پایان نامه تفکراستراتژیک وراه های تبدیل شدن به یک متفکر استراتژیک
  1044. انجام پایان نامه جایگاه استراتژیک ایران در مدیریت و بازار صنعت سنگ‌های قیمتی
  1045. انجام پایان نامه امکان سنجی و بررسی پیاده سازی سیستم یکپارچه در سطوح استراتژیک و عملیاتی سازمان‌های داخل کشور
  1046. انجام پایان نامه ارائه مدل پشتیبانی از تصمیم گیری‌های استراتژیک کسب و کاربا استفاده از مدل‌های مدیریت دانش
  1047. انجام پایان نامه بررسی مؤلفه‌های مؤثر در کارآفرینی و اشتغال مطالعه موردی: شهر چابهار بویژه بندر استراتژیک چابهار
  1048. انجام پایان نامه ارزیابی بلوغ مدیریت استراتژیک در شرکت مپنا بر مبنای مدل سازمان‌های استراتژی محور مطالعه موردی: صنایع نیروگاهی، ریل‌ها و نفت و گاز
  1049. انجام پایان نامه ارزیابی یک مرکز اجتماعی آموزشی شهری با رویکرد بهبود فضای کسب و کار مبتنی بر مدیریت استراتژیک نمونه موردی پیشنهادی: شکل گیری مجموعه نماد شهر شاهرود با پتانسیل طرح CDS
  1050. انجام پایان نامه مطالعه بخش بندی استراتژیک بازار
  1051. انجام پایان نامه بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر ارتقاء سطح تفکر استراتژیک در دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  1052. انجام پایان نامه معیارهای توسعه‌ی مذیریت بحران و استراتژیک در پروژه‌های عمرانی زمان وقوع زلزله
  1053. انجام پایان نامه نقش استراتژیک و ژئوپلیتیک ایران در حمل و نقل چندوجهی کالا در راستای توسعه پایدار کشور
  1054. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت استراتژیک در سیستم مدیریتی HSE
  1055. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری در پارک خورشید مشهد
  1056. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک عرصه‌های خدمات رفاهی گردشگری مذهبی در کلانشهر مشهد (با تاکید بر مدیریت کیفیت منسجم گردشگری مذهبی)
  1057. انجام پایان نامه تحلیل و برنامه ریزی استراتژیک زباله‌های شهری شهر مشهد در راستای حفظ محیط زیست
  1058. انجام پایان نامه بررسی موانع پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی و اولویت بندی آنها بر اساس روش سلسله مراتبی AHP و TOPSIS (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد)
  1059. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی) استان سمنان
  1060. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک بخش گردشگری سنندج
  1061. انجام پایان نامه تدوین برنامه استراتژیک برای توسعه گردشگری ساحلی خلیج فارس نمونه موردی: نواحی ساحلی هرمزگان
  1062. انجام پایان نامه نقش تهیه و تدوین برنامه ریزی استراتژیک در حوزه شیلات ایران مطالعه موردی
  1063. انجام پایان نامه مهندسی ارزش و مدیریت استراتژیک زیست محیطی رودخانه سیروان
  1064. انجام پایان نامه بررسی ابعادتوسعه توریسم شکار درروستای جرندق شهرستان تاکستان بااستفاده ازمدل استراتژیک Swot
  1065. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک شهرداری فومن با رویکرد توسعه پایدار
  1066. انجام پایان نامه ارائه راهکارهای توسعه گردشگری پارک ملی خبر؛ با استفاده ازمدل برنامه ریزی استراتژیک SWOT
  1067. انجام پایان نامه نقش استراتژیک حمل و نقل عمومی در جذب گردشگر سالمند و معلول
  1068. انجام پایان نامه امکان سنجی توسعه گردشگری مذهبی روستایی بر اساس مدل استراتژیک SWOT مطالعه موردی: زیارتگاه باباسیف الدین دهستان ارمو، شهرستان دره شهر
  1069. انجام پایان نامه ارائه راهکارهای توسعه اکوتوریسم کویر شهداد؛ با استفاده از مدل برنامه ریزی استراتژیک Swot
  1070. انجام پایان نامه امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری تجاری در شهر بانه با استفاده از مدل استراتژیک SOAR
  1071. انجام پایان نامه بررسی استراتژیک گردشگری و تأثیر آن در توسعه پایدار شهر (مطالعه موردی: شهر شیراز)
  1072. انجام پایان نامه کاربرد SWOT در برنامهریزی استراتژیک زیستمحیطی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)
  1073. انجام پایان نامه نگرش استراتژیک به مدیریت منابع انسانی درسازمان
  1074. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک بازاریابی و کاربرد آن درصنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت کرمان موتور)
  1075. انجام پایان نامه بررسی آگاهی و نگرش مدیران مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در زمینه برنامه ریزی استراتژیک
  1076. انجام پایان نامه بررسی عوامل تأثیر گذار استراتژیک درارتقای بهبود عملکرد سازمانی شرکت‌های تولیدی از طریق کارآفرینی
  1077. انجام پایان نامه پیش بینی ارجحیت درجه استراتژیک فلزات در ایران
  1078. انجام پایان نامه تولید بیوپلیمر استراتژیک ضد خوردگی قابل استفاده در رنگ‌های شناورها و تأسیسات دریایی
  1079. انجام پایان نامه سنسور ریزی و استفاده از رادارهای زیر سطحی جهت مانیتورینگ و کنترل هوشمند تردد کشتی‌ها و شناورها در آبراه استراتژیک تنگهی هرمز
  1080. انجام پایان نامه مفهوم نوین استراتژیک سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و مشارکت فعال؛ دفاع مدرن
  1081. انجام پایان نامه ارزیابی استراتژیک قابلیت‌های توسعه گردشگری پایدار (نمونه موردی: چشمه آبگرم ورتون)
  1082. انجام پایان نامه بررسی تجربه هدفمندی یارانه‌ها در ایران و سایر کشورها (با اولویت کالای استراتژیک نان)
  1083. انجام پایان نامه تعاریف، کارکردها و روش اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
  1084. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در طرح استراتژی توسعه شهری؛ (CDS) رویکردی راهبردی و نوین در مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری
  1085. انجام پایان نامه راهبردها و برنامه ریزی آمایش سرزمین در راستای توسعه پایداربا مدل استراتژیک SWOT
  1086. انجام پایان نامه ارزیابی استراتژیک طرح جامع شهر بابلسر در جهت توسعه پایدار شهری
  1087. انجام پایان نامه راهبردهای تبدیل تهران به جهان شهر با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک
  1088. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک شهرداری گمیشان
  1089. انجام پایان نامه ارزیابی نقش برنامهریزی گردشگری بر توسعه پایدار شهرستان بوکان با استفاده از مدل استراتژیک SWOT
  1090. انجام پایان نامه رویکرد مدیریت استراتژیک در توسعه کارآفرینی سازمانی
  1091. انجام پایان نامه جایگاه استراتژیک جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک برای ایران
  1092. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عملیات منابع انسانی استراتژیک (SHR) بر عملکرد نوآورانه کارکنان (با مطالعه موردی بانک پاسارگاد)
  1093. انجام پایان نامه ارائه الگوی استراتژیک چرخه مدیریت بحران درصنعت برق
  1094. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل استراتژیک مدیریت هزینه درشهرداریها مطالعه موردی: شهرداری اصفهان
  1095. انجام پایان نامه مهندسی ارزش مبتنی بر فناوری راهکاری استراتژیک در مدیریت کیفیت
  1096. انجام پایان نامه ترکیب تیم مهندسی ارزش سازمان با بهره گیری از نقاط مرجع استراتژیک SRP مدیریت منابع انسانی
  1097. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک دررسانه ها
  1098. انجام پایان نامه ابزارهای فنآوری اطلاعات برای مدیریت استراتژیک
  1099. انجام پایان نامه ارتباط مفهومی تکنیک‌های هوش تجاری با مدل‌های کاربردی مدیریت استراتژیک
  1100. انجام پایان نامه نقش دولت الکترونیک در توسعه استراتژیک، خدمات الکترونیکی و فناوری‌ها
  1101. انجام پایان نامه تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه کارآفرینی استراتژیک
  1102. انجام پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای بیرون آشفتگی محیط و آشفتگی تکنولوژی سازمان برجهت گیری‌های استراتژیک صنعت مطالعه موردی شرکت صنایع کاشی اصفهان
  1103. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی (SWOT Analysis) شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
  1104. انجام پایان نامه فناوری اطلاعات و مدیریت استراتژیک تکنولوژی در کارآفرینی
  1105. انجام پایان نامه تأثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد بازرگانی بانک صادرات مطالعه موردی شعب استان خراسان رضوی
  1106. انجام پایان نامه تأثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد بازرگانی بانک صادرات) مطالعه موردی شعب شهر مشهد)
  1107. انجام پایان نامه بررسی رابطه سبکهای اتخاذ تصمیمات استراتژیک با توانمندسازی روانشناختی کارکنان در استانداری کرماان
  1108. انجام پایان نامه بررسی سبکهای اتخاد تصمیمات استراتژیک توسط مدیران در استانداری کرمان و ارائه راهکار در جهت مشارکت منابع انسانی
  1109. انجام پایان نامه تعیین استراتژیک مناسب جهت مقابله با اثرات گردوغبار در شهر سنندج با مدل SWOT
  1110. انجام پایان نامه برنامهریزی استراتژیک یکپارچه منابع و ترکیب بهینه انرژی مطالعه موردی در صنعت برق ایران
  1111. انجام پایان نامه نقش آینده پژوهی در برنامه ریزی استراتژیک
  1112. انجام پایان نامه بررسی و انطباق برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی با مبانی دینی در آستان قدس رضوی
  1113. انجام پایان نامه بررسی رابطه قابلیت‌های بازاریابی و همسوسازی استراتژیک مطالعه موردی: بانک‌های خصوصی استان ایلام
  1114. انجام پایان نامه تنگه فوق استراتژیک هرمز از منظر حقوق بین الملل
  1115. انجام پایان نامه نقش استراتژیک و تعیین کننده جمهوری اسلامی در منطقه و جهان
  1116. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد بانک مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان گیلان
  1117. انجام پایان نامه تبیین عوامل استراتژیک مؤثر در ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن درشرکتهای پروژه محور بخش غیردولتی. مطالعه موردی: شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران
  1118. انجام پایان نامه نقش برنامهریزی نیروی انسانی با دیدگاه استراتژیک
  1119. انجام پایان نامه تعیین تأثیر سیستم پاداش، مدیریت ارشد، ساختارسازمانی بر عملکرد سازمانی از طریق متغیر میانجی تفکر استراتژیک مطالعه‌ی موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان
  1120. انجام پایان نامه مشکلات مدیریت برنامه ریزی راهبردی استراتژیک شهری
  1121. انجام پایان نامه حسابداری مدیریت استراتژیک
  1122. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت استراتژیک پویا در فراگیری مدیریت یکپارچه شهری
  1123. انجام پایان نامه تداوم حیات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و سند نوین استراتژیک در دوران پسا جنگ سرد
  1124. انجام پایان نامه تهیه و تدوین برنامه ریزی استراتژیک واحد سنجش و ارتقاء سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس ماتریس SWOT و QSPM
  1125. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک زنجیره ارزش فرش دستباف براساس مدل swot مطالعه موردی: استان یزد
  1126. انجام پایان نامه ارزیابی وضعیت نظام تأمین و تعدیل مدیریت استراتژیک منابع انسانی در ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان
  1127. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نوآوری تکنولوژیکی مدیران با موقعیت استراتژیک سازمان
  1128. انجام پایان نامه ارزیابی درجه بلوغ اجرایی مدیریت استراتژیک در صنعت برق تحقیق موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
  1129. انجام پایان نامه جایگاه استراتژیک ایران در مدیریت و بازار صنعت سنگ‌های قیمتی
  1130. انجام پایان نامه بررسی تأثیر موقعیت استراتژیک شرکتها بر نرخ بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  1131. انجام پایان نامه هماهنگی و تعاملات درون سازمانی الزام موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  1132. انجام پایان نامه بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر تدوین برنامه استراتژیک مطالعه موردی: شرکت اگزوز خودرو خراسان
  1133. انجام پایان نامه ارزیابی وضعیت برنامه ریزی استراتژیک و رابطه آن با موفقیت سازمانی
  1134. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت منابع انسانی استراتژیک در بالندگی سازمانی
  1135. انجام پایان نامه ارزیابی نقش قیود حداقل زمان روشن و خاموش بودن واحدهای نیروگاهی بر درآمدهای استراتژیک بنگاه‌های تولید
  1136. انجام پایان نامه رابطه بین زیرساخت‌های مدیریت استراتژیک منابع انسانی با قابلیت ایجاد دانش سازمانی (مطالعه موردی: شرکت مدیریت تولید برق استان هرمزگان)
  1137. انجام پایان نامه تدوین برنامه ریزی استراتژیک مطالعه موردی: شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
  1138. انجام پایان نامه نوآوری استراتژیک در مدیریت
  1139. انجام پایان نامه مدلسازی و تحلیل استراتژیک بحران آب در ایران با رویکردنظریه بازی‌ها
  1140. انجام پایان نامه پساب شهرها رویکردی استراتژیک در جهت کنترل ناپایدار کننده‌های محیط زیست و توسعه اشتغال پایدار
  1141. انجام پایان نامه سنحش و ارزیابی توسعه گردشگری شهرها با استفاده از مدل تحلیل استراتژیک SWOT (نمونه موردی شهر ابرکوه)
  1142. انجام پایان نامه ارزیابی میزان اهمیت موانع تغییر از طرح جامع به طرح استراتژیک در مدیریت شهری ایران با استفاده از مدل TOPSIS
  1143. انجام پایان نامه سیستم اطلاعات جغرافیایی، نیازی استراتژیک در مدیریت بحران زلزله
  1144. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت منابع انسانی استراتژیک در سطح یادگیرنده بودن
  1145. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و جهت گیری بازار با عملکردسازمانی در صنعت بیمه (مطالعه موردی: صنعت بیمه دولتی و خصوصی استان خراسان شمالی)
  1146. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیران استراتژیک و دانشمدار بر اساس مدل عدم قطعیت برای راهبری کسب و کارهای دانش بنیان در آینده اقتصاد ایران
  1147. انجام پایان نامه ارزیابی درجه بلوغ اجرایی مدیریت استراتژیک در صنعت برق بر اساس اصول سازمانهای استراتژی محور sfo تحقیق موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی
  1148. انجام پایان نامه تحلیلی بر نظریه‌های رهبری اقتضایی و استراتژیک در مدیریت ورهبری سازمان‌ها
  1149. انجام پایان نامه چالش‌های مدیریت استراتژیک در صنعت فناوری اطلاعات
  1150. انجام پایان نامه چالش‌های مذیریت استراتژیک فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف سازمان‌ها
  1151. انجام پایان نامه چالشهای توسعه سیستمهای اطلاعات استراتژیک در سازمانهای خصوصی ایران و راهکارهای مقابله
  1152. انجام پایان نامه شناسایی فرآیندهای مؤثر چارچوب COBIT 5 برهمسویی استراتژیک کسبوکار و IT
  1153. انجام پایان نامه نقش برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در راستای تحقق اهداف سازمان
  1154. انجام پایان نامه نگرشی بر برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
  1155. انجام پایان نامه تأثیر عوامل استراتژیک در عملکرد مدیریت منابع انسانی سازمان
  1156. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  1157. انجام پایان نامه استفاده از تحولات معاصر در مدیریت هزینه استراتژیک
  1158. انجام پایان نامه بررسی رویکردهای یادگیری سطحی، استراتژیک و عمیق در دانشجویان
  1159. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت توسعه خوشه فرش دستیاف با رویکرد ماتریس SWOT (مطالعه موردی: فرش دستباف شهر کرد)
  1160. انجام پایان نامه تدوین برنامه استراتژیک (راهبردی) هواشناسی استان مرکزی
  1161. انجام پایان نامه ارزیابی توانمندی و جذابیت تکنولوژی‌های استراتژیک (STUs)
  1162. انجام پایان نامه رابطه‌ی قدرت تفکر استراتژیک با هوش سازمانی و به کارگیری آن در گزینش مدیران
  1163. انجام پایان نامه مؤلفه‌های برنامه ریزی استراتژیک در شرکت‌های مدیر مالکی
  1164. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک در دستیابی سازمان به اهداف راهبردی (مطالعه موردی شرکت پخش دارویی البرز)
  1165. انجام پایان نامه انطباق پذیری استراتژیک در شرکت‌های بیمه دولتی وخصوصی
  1166. انجام پایان نامه ارائه مدل نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بهبود عملکرد سازمان
  1167. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل استراتژیک استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی با استفاده از روش ماتریس (SOWT)
  1168. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران و ابعاد ساختار سازمانی در دانشگاه‌ها و مراکزآموزش عالی سبزوار
  1169. انجام پایان نامه بررسی تأثیر روابط کسب و کار استراتژیک بر عملکرد کلی کسب کار در خرده فروشی (مطالعه موردی فروشگاه‌های لوازم یدکی در استان ایلام)
  1170. انجام پایان نامه بررسی رابطه ابعاد تفکر استراتژیک با کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی: بانک‌های دولتی استان مازندران)
  1171. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت بحران بارویکرد مدیریت استراتژیک (مرکز موردمطالعه استانداری قزوین)
  1172. انجام پایان نامه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در آموزش عالی
  1173. انجام پایان نامه رویکرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان‌های رسانه‌ای
  1174. انجام پایان نامه ارزیابی توسعه اکوتوریسم درشهرستان جیرفت با تأکید بر جنبه‌های زیست محیطی با مدل استراتژیک SWOT
  1175. انجام پایان نامه مدیریت انقلاب انرژی- تحلیل سیاست‌های تولید انرژی خود تأمین از دیدگاه استراتژیک
  1176. انجام پایان نامه بررسی میزان استفاده از مدیریت استراتژیک در بین مدیران حوزه ستادی آموزش و پرورش
  1177. انجام پایان نامه شناسایی دسته بندی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی در یک سازمان تحقیقاتی
  1178. انجام پایان نامه کاربرد تفکر استراتژیک در سازمان و موانع
  1179. انجام پایان نامه ارزیابی تفکر بر مدیریت استراتژیک سازمان‌ها
  1180. انجام پایان نامه ارزیابی درجه بلوغ اجرایی مدیریت استراتژیک درصنعت برق تحقیق موردی: سازمان توسعه برق ایران
  1181. انجام پایان نامه مفهوم مدیریت استراتژیک و مقایسه‌ی سه رویکرد سازمان صنعتی، مبتنی بر فرآیند و مبتنی بر منابع
  1182. انجام پایان نامه ارزیابی و سنجش بلوغ مدیریت استراتژیک در نیروگاه دماوند بر مبنای مدل سازمان استراتژی محور
  1183. انجام پایان نامه تبیین نقش عوامل استراتژیک در بهبود عملکرد سازمانی شرکت‌های تولیدی استان گیلان از طریق کارآفرینی
  1184. انجام پایان نامه رابطه برنامه ریزی استراتژیک با موفقیت سازمانی
  1185. انجام پایان نامه بررسی کارکردهای مدیریت منابع انسانی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهمئی با برنامه ریزی استراتژیک
  1186. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک وتفکر استراتژیک
  1187. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت یکپارچه زنجیره تولید تا فرآوری و صادرات زعفران
  1188. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مشتری گرایی صادرات بر عملکرد استراتژیک صادرات فرش دستباف ایران
  1189. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک سیستم سازمان اطلاعاتی سیا در سیاست آمریکا و جهان
  1190. انجام پایان نامه راهبردهای اخلاقی مؤثر بر اعتماد متقابل در اتحادهای استراتژیک
  1191. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک
  1192. انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی وپیوند آن با مدیریت استراتژیک
  1193. انجام پایان نامه تاثیرعناصرکارآفرینی استراتژیک برنوآوری سازمانی کارفرمایان وکارآفرینان استان مازندران
  1194. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک دریا
  1195. انجام پایان نامه ارزیابی وضعیت نظام بهسازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی دراداره کل ثبت اسنادواملاک استان خوزستان
  1196. انجام پایان نامه لگوهای سیستم‌های پیشرفته اطلاعاتی در تصمیم سازی استراتژیک اندیشکده ها مدل‌های هرمی کروی و قاعده‌ی مرکز پیرامون
  1197. انجام پایان نامه ارائه چارچوب مفهومی شایسته محوری مبتنی برمدیریت استراتژیک منابع انسانی تحقیق موردی: کارکنان دادگستری استان گلستان
  1198. انجام پایان نامه ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیک
  1199. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک دانش در سازمانهای کوچک و متوسط
  1200. انجام پایان نامه ارزیابی بلوغ اجرایی مدیریت استراتژیک در شرکت دستکش حریر بر مبنای مدلسازمان استراتژی محور (تحقیق موردی: شرکت دستکش حریر)
  1201. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رویه‌های استراتژیک برکارآفرینی
  1202. انجام پایان نامه نقش رهبری استراتژیک در اجرای استراتژی اثربخش (مورد مطالعه: سازمان‌های برتر غیر دولتی ایران)
  1203. انجام پایان نامه ارزیابی عملکردسازمانی با تکیه بر جهت استراتژیک درکمیته امداد امام خمینی
  1204. انجام پایان نامه کنکاشی در شناخت عوامل مؤثر بر چابکی استراتژیک و پیامدهای آن در سازمان
  1205. انجام پایان نامه نقش تهیه و تدوین برنامه ریزی استراتژیک در حوزه شیلات (مطالعه موردی سازمان شیلات ایران)
  1206. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک و روش تدوین آن در سازمان‌ها
  1207. انجام پایان نامه نوآوری در سازمان‌ها و تدوین نوآوری استراتژیک با استفاده از تکنیک SWOT
  1208. انجام پایان نامه نقش سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک در تجارت الکترونیک؛ استراتژی‌هایی برای ایجاد مزیت رقابتی
  1209. انجام پایان نامه بررسی برنامهریزی استراتژیک سازمانی موردی بخش دانشجویی- فرهنگی دانشگاه صنعتی ارومیه
  1210. انجام پایان نامه ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در موفقیت شرکتهاوموسسات کوچک ومتوسط استان تهران
  1211. انجام پایان نامه ارائه یک الگوی ترکیبی مدیریت استراتژیک و تضمین کیفیت در حوزه ارزیابی کیفی فرایندهای تحقیق و توسعه (R&D) شرکت‌های صنایع غذایی
  1212. انجام پایان نامه بررسی تصمیم گیری‌های استراتژیک مالی مدیران در سازمان‌های دولتی
  1213. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نوآوری استراتژیک بر قابلیت بازاریابی
  1214. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد مدیران مالی در قرارگاه سازندگی نوح (ع)
  1215. انجام پایان نامه ارائه برنامه استراتژیک باغستانهای سنتی قزوین
  1216. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت انتقال نفت و گاز منطقه خزر بر پایه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و تحلیل سوات
  1217. انجام پایان نامه رویکردی استراتژیک به فرایند برنامه ریزی آموزش در سازمانهای صنعتی
  1218. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS) با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)
  1219. انجام پایان نامه تدوین برنامه اجرایی توسعه سیستم‌های حمل و نقل هوشمند جاده‌ای کشور با استفاده از الگوی برنامه ریزی استراتژیک
  1220. انجام پایان نامه هوش استراتژیک و ضرورت آن در مدیریت
  1221. انجام پایان نامه برنامه استراتژیک علائم کمک ناوبری در جمهوری اسلامی ایران
  1222. انجام پایان نامه الگوی برنامه ریزی استراتژیک گردشگری روستایی مطالعه موردی روستای پیروز شهرستان ملایر
  1223. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عامل نگرش و دانش تصمیم گیران بر تغییر به رویکرد برنامه ریزی استراتژیک شهری
  1224. انجام پایان نامه رویکردی استراتژیک در جهت سرمایه گذاری پایدار و تأمین اعتبار لازم به منظور اجرای پروژه‌های اقتصادی
  1225. انجام پایان نامه نقاط مرجع استراتژیک داخلی سیستم جبران خدمات
  1226. انجام پایان نامه ارزیابی سطح آمادگی عوامل استراتژیک کسب و کار در بانک صادرات جهت استقرار نظام بانکداری الکترونیک
  1227. انجام پایان نامه اثر برنامه ریزی استراتژیک در ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانها
  1228. انجام پایان نامه انگیزه‌های شکل گیری و عوامل مؤثر بر موفقیت ائتلاف استراتژیک بین المللی و معیارهای سنجش موفقیت آن
  1229. انجام پایان نامه ارزیابی بلوغ اجرایی مدیریت استراتژیک در صنعت داروسازی بر مبنای مدل سازماناستراتژی محور (تحقیق موردی: شرکت سیناژن)
  1230. انجام پایان نامه وقش مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری در خلق تحول استراتژیک سازمانی
  1231. انجام پایان نامه حسابداری مدیریت با رویکرد مدیریت استراتژیک
  1232. انجام پایان نامه مطالعه استراتژیک مدیریت منابع انسانی در نظام بانکی
  1233. انجام پایان نامه چارچوب مدیریت استراتژیک در محیطهای ناپایدار مبتنی بر دیدگاه ارگانیک (هوشمندی، یادگیری و نوآوری)
  1234. انجام پایان نامه رابط بین تفکر استراتژیک و گرایش به سمت سازمان یادگیرنده درسازمان های غیر دولتی
  1235. انجام پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و تفکر استراتژیک در شرکت پتروشیمیاستان ایلام
  1236. انجام پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی بر توسعه تفکر استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی استان ایلام)
  1237. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بازارگرایی استراتژیک بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: شعب بانک سپه شهرستان ایلام)
  1238. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی SHRM بر بهبود عملکرد شرکتها
  1239. انجام پایان نامه فرایند مدیریت استراتژیک نوآوری در خدمات براساس مدل کافمن و ففر (مورد کاوی: شرکت‌های توزیع غرب کشور)
  1240. انجام پایان نامه ارزیابی بلوغ مدیریت استراتژیک در صنعت تولید کاشی و سرامیکبر مبنای مدل سازمان استزاتژیک محور مطالعه موردی: شرکت کاشی ایرانا
  1241. انجام پایان نامه ارزیابی درجه بلوغ اجرایی مدیریت استراتژیک در صنعت برق (تحقیق موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین)
  1242. انجام پایان نامه ارزیابی بلوغ اجرایی مدیریت استراتژیک در صنعت خدمات پس از فروش خودروهای تجاری بر مبنای مدل سازمان استراتژی محور SFO (تحقیق موردی: شرکت خدمات فنی رنا)
  1243. انجام پایان نامه کنکاشی در مبحث نوآوری استراتژیک و پیامدهای آن در کسب و کارهای امروزی
  1244. انجام پایان نامه ارائه مدل نقش موقعیت استراتژیک مدیریت منابع انسانی بر نوآوری، مسائل محیطی و تنوع فرهنگی در توسعه‌ی پایدار سازمانها
  1245. انجام پایان نامه توازن استراتژیک در رویکرد مدیریت تغییر
  1246. انجام پایان نامه پاسخ به بحران از طریق مدیریت دانش استراتژیک
  1247. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک بر مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی
  1248. انجام پایان نامه خط مشی‌های استراتژیک ضرورت بلامنازع اثربخشی
  1249. انجام پایان نامه بررسی نقش رهبری استراتژیک در عملکرد بانکی بر مبنای کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه: بانک ملت شهرستان ایلام)
  1250. انجام پایان نامه توسعه و پیشبرد اهداف استراتژیک سازمانهای مجازی با رویکرد فرهنگ سازمانی
  1251. انجام پایان نامه چگونگی انجام مذاکرات براساس رویکرد مذاکره استراتژیک
  1252. انجام پایان نامه ارزیابی بلوغ مدیریت استراتژیک در تولید سازه‌های فلزی صنعت برق بر مبنای مدل سازماناستراتژیک محور مطالعه موردی: شرکت پارس دکل گستر
  1253. انجام پایان نامه بررسی رابطه ابعاد جهت گیری استراتژیک و ارائه کیفیت خدمات در شرکت‌های بیمهشهر سنندج
  1254. انجام پایان نامه نق برنامه ریزی استراتژیک منبع محور در تدوین استراتژی‌های منابع انسانی
  1255. انجام پایان نامه نقش برنامه ریزی نیروی انسانی با دیدگاه استراتژیک
  1256. انجام پایان نامه کاربرد فناوری اطلاعات برای کسب مزیت استراتژیک
  1257. انجام پایان نامه ارزیابی بلوغ اجرایی مدیریت استراتژیک (تحقیق موردی: شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران)
  1258. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و مدیریت استراتژیک سازمان (مورد مطالعه: پتروشیمی ایلام)
  1259. انجام پایان نامه بررسی توانمندسازی کارکنان براساس رویکرد استراتژیک
  1260. انجام پایان نامه بررسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  1261. انجام پایان نامه بررسی نقص مدیریت استراتژیک استعداد در تأمین و نگهداشت میابعانسانی مستعد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  1262. انجام پایان نامه کارآفرینی استراتژیک در اقتصاد کشاورزی (بهره وری)
  1263. انجام پایان نامه برنامه ریزی و آمایش راهبردهای ارتقای امنیت زائران و گردشگران شهر مشهد با تلفیق مدل‌های برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل شبکه (ANP-SWOT)
  1264. انجام پایان نامه تفکر استراتژیک و معرفی برخی پارادایمها در استراتژیهای
  1265. انجام پایان نامه تأثیر فناوری‌های فضایی بر اقتصاد جهانی و تحولات استراتژیک
  1266. انجام پایان نامه سنجش میزان رضایتمندی ساکنین منطقه 4 کرج از فضای سبز با رویکرد مدل استراتژیک
  1267. انجام پایان نامه بررسی رابطه هوش‌های چندگانه (هاوارد گاردنر) و مهارت تفکر استراتژیک مدیران مقطع متوسطه شهرستان مانه و سملقان در سال تحصیلی 93-92
  1268. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  1269. انجام پایان نامه تبیین جایگاه مدیریت استراتژیک ریسک در چالش‌های سایبری بانکداری مجازی
  1270. انجام پایان نامه مدلی جهت کنترل برنامه ریزی استراتژیک سازمان با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل SWOT
  1271. انجام پایان نامه نقش هوشمندی استراتژیک کسب و کار بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان)
  1272. انجام پایان نامه اندازه گیری عملکرد استراتژیک با استفاده از داشبوردهای اطلاعاتی عملکرد
  1273. انجام پایان نامه مطالعه‌ی کاربردی از تجزیه و تحلیل و توسعه‌ی گزینه‌های استراتژیک در مشکلات خوابگاه دانشجویی
  1274. انجام پایان نامه بررسی نقش همسویی استراتژی‌های منابع انسانی و فرهنگ سازمانی در عملکرد سازمان بر اساس مدل نقاط مرجع استراتژیک (مورد بررسی صنایع کیک و کلوچه سازی استان گیلان)
  1275. انجام پایان نامه سنجش و تحلیل ارزیابی درجه بلوغ اجرایی مدیریت استراتژیک بر اساس اصول سازمانهای استراتژی محور (SFO) (تحقیق موردی: شرکت ناتل)
  1276. انجام پایان نامه رهبری و مدیریت استراتژیک
  1277. انجام پایان نامه رابطه مهارت تفکر استراتژیک با ویژگی‌های روانشناختی کارآفرینی درکارآفرینان صنایع کوچک استان آذربایجان شرقی
  1278. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ارزش ادارک شده برند
  1279. انجام پایان نامه اولویت بندی استراتژیها با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM): مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  1280. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مؤلفه‌های هوش استراتژیک بر عملکرد تصمیم گیری مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان
  1281. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی راهکارهای استراتژیک با استفاده از روش ویکور فازی (مطالعه موردی: شرکت توزیع برق استان یزد)
  1282. انجام پایان نامه بررسی نقش شریک استراتژیک منابع انسانی بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی
  1283. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی واخلاق حرفه‌ای درسازمان ها
  1284. انجام پایان نامه کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
  1285. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رضایت شغلی منابع انسانی بر اهداف استراتژیک و کارآیی سازمان
  1286. انجام پایان نامه ارزیابی وضعیت نظام روابط کار مدیریت استراتژیک منابع انسانی در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان
  1287. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استراتژیک بازارگرایی بر شرکت‌های کوچک و متوسط SMEs استان مازندران
  1288. انجام پایان نامه بررسی تأثیر قابلیت ترکیب بر نواوری استراتژیک سازمانی تحت حمایت شرکت گاز استان یزد
  1289. انجام پایان نامه بررسی تصمیمات استراتژیک مکانیابی تسهیلات و استراتژی‌های خدمت دهی در محیط رقابتی
  1290. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نوآوری استراتژیک بر رقابت پذیری سازمانها
  1291. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی اینترنت پرسرعت ADSL در بخش خصوصی و دولتی شرکت مخابرات
  1292. انجام پایان نامه پیاده سازی مدیریت استراتژیک با رویکرد برنامه ریزی بر مبنای سناریو در سازمانهای پژوهشی
  1293. انجام پایان نامه تأثیر زنجیره تأمین استراتژیک بر ارزش شرکت
  1294. انجام پایان نامه تبیین رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی با عدالت سازمانی
  1295. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر عرق ملی و فرهنگ اقتصاد مقاومتی بر مزیت رقابتی استراتژیک مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی قطعات خودرو
  1296. انجام پایان نامه تعیین نقاط مرجع استراتژیک جبران خدمات براساس مدل بامبرگر و فیگن بام
  1297. انجام پایان نامه درک استفاده از هوش استراتژیک به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک در صنعت بیمه
  1298. انجام پایان نامه سیستم‌های اطلاعاتی و برنامه ریزی استراتژیک مراکز اموزشی
  1299. انجام پایان نامه طراحی مدل رهبری سازمانی با رویکرد توسعه چشم انداز استراتژیک نوآوری و خلق دانش در سازمانهای پیشرو
  1300. انجام پایان نامه طراحی‌های سازمانی که از رشد و نوآوری استراتژیک حمایت می‌کنند
  1301. انجام پایان نامه کارت امتیازی پروژه: ابزاری برای همسویی استراتژیک مدیریت پروژه و کسب و کار
  1302. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  1303. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و ضرورت اجرای آن در سازمان‌های امروزی
  1304. انجام پایان نامه نگرش زیرساختی به برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات در سازمان
  1305. انجام پایان نامه ارائه روشی برای اولویت بندی تصمیم گیری و مدیریت استراتژیک با استفاده از رویکرد منطق فازی
  1306. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستم‌های اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد
  1307. انجام پایان نامه ابزارهای فناوری اطلاعات برای مدیریت استراتژیک
  1308. انجام پایان نامه ارائه مدلی مفهومی برای مدیریت استراتژیک دانش به منظور پاسخگویی به تغییرات محیطی Hypercompetition
  1309. انجام پایان نامه وب معنایی ابزار موثردراستقرار سیستم اطلاعات استراتژیک درموسسات پژوهشی به منظور کسب شایستگی‌های کلیدی
  1310. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک شهری در حل مسائل شهرهای جدیدمطالعه موردی: شهرجدید هشتگرد
  1311. انجام پایان نامه تحلیل و بررسی مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی وای و جانسون
  1312. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای طراحی شبکه روابط علت و معلولی مستقیم و غیرمستقیم و اولویت بندی اهداف استراتژیک برپایه رویکرد ترکیبی
  1313. انجام پایان نامه ارزیابی شاخص‌های استراتژیک شرکت‌های تأمین کننده تجهیزات پزشکی به کمک روش DEMATEL
  1314. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT معیارهای MBNQA باروش QFD و مدلهای استراتژیک دریک شرکت اینترنتی
  1315. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد استراتژیک مرکز آموزش فنی وحرفه ای رشت، با رویکرد کارت امتیازی متوازن و به روش تحلیل سلسله مراتبی
  1316. انجام پایان نامه نقش تهیه و تدوین برنامه ریزی استراتژیک درحوزه شیلات ایران مطالعه موردی
  1317. انجام پایان نامه ارائه چارچوب مفهومی سلسله مراتبی بررسی نقش فناوری اطلاعات ومدیریت هزینه استراتژیک درارزیابی عملکردسازمان
  1318. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری شهری با مدل SOAR مطالعه موردی: شهر کاشان
  1319. انجام پایان نامه ارزیابی بلوغ مدیریت استراتژیک درصنعت تولیدتجهیزات خودرو برمبنای مدل سازمان استراتژیک محور پژوهش موردی: شرکت برین ساز
  1320. انجام پایان نامه ارزیابی بلوغ مدیریت استراتژیکدرصنعت فولادبرمبنای مدل سازمان استراتژیک محور تحقیق موردی: شرکت فولادتنبور
  1321. انجام پایان نامه ارزیابی بلوغ مدیریت استراتژیک درصنعت تولیدتجهیزات برق ومبلمان شهری برمبنای مدل سازمان استراتژیک محور مطالعه موردی: شرکت نورسازه
  1322. انجام پایان نامه ارزیابی بلوغ مدیریت استراتژیک درصنعت تولید تجهیزات خودرو برمبنای مدل سازمان استراتژیک محور مطالعه موردی: شرکت بوش سیلندرمرکزی
  1323. انجام پایان نامه ارزیابی بلوغ مدیریت استراتژیک درصنعت تولید کرکره‌های اتوماتیک برمبنای مدل سازمان استراتیک محور مطالعه موردی شرکت آسان درمرکزی
  1324. انجام پایان نامه آینده نگاری استراتژیک درکشف عرصه‌های جدیدکسب وکار
  1325. انجام پایان نامه عوامل مؤثر در موفقیت پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی
  1326. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و تعهد سازمانی مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه
  1327. انجام پایان نامه کاربرد کلاسترینگ استراتژیک عملکردگرایانه در فاز ایده پردازی طراحی محصول بارویکرد فرهنگ محور
  1328. انجام پایان نامه ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک در بازار زباله خشک برمبنای مدل SPACE مورد مطالعه سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد
  1329. انجام پایان نامه بررسی موقعیت استراتژیکی، آمایشی شهر اردبیل از منظر پدافند غیر عامل
  1330. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل راهکارهای استراتژیکی توسعه بافتهای فرسوده شهری با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: محله عامری شهر اهواز)
  1331. انجام پایان نامه نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک e-HRM در تصمیم گیری استراتژیکی سازمانها
  1332. انجام پایان نامه تحلیل رگرسیونی مدیریت کاهش ضایعات محصولات غذایی استراتژیک در دوران خشکسالی: مطالعه موردی: کاهش ضایعات گندم
  1333. انجام پایان نامه کاربرد سیستم خبره در برنامه ریزی استراتژیک و بهبود فرآیند تصمیم
  1334. انجام پایان نامه راه‌های توسعه خدمات الکترونیک شهرداریها براساس ماتریس‌های مدیریت استراتژیک مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 مشهد
  1335. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: بافت فرسوده اطراف مسجد قم
  1336. انجام پایان نامه برنامهریزی استراتژیک عوامل اثرگذار بر توسعه بهینه شهرساحلی ساری با استفاده از مدل SOWT
  1337. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل ذخیره سازی استراتژیک گاز طبیعی در مخازن زیر زمینی
  1338. انجام پایان نامه ارائه الگویی از تأثیر رهبری استراتژیک بر نوآوری در کسب و کارهای کارآفرینانه
  1339. انجام پایان نامه ارائه الگویی مفهومی از واحدهای تجاری استراتژیک (USB) ها دانش محور در راستای ایجاد کارآفرینی
  1340. انجام پایان نامه ازبرنامه ریزی تا مدیریت استراتژیک در راستای تثبیت مزیت رقابتی کارآفرینی استراتژیک
  1341. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل عوامل اثر بخش برنوآوری تکنولوژی استراتژیک
  1342. انجام پایان نامه مدل بلوغ استراتژیک برای سازمان‌های کارآفرین با مطالعه موردی شرکت پتروشیمی خراسان
  1343. انجام پایان نامه نقش کارآفرینی دانشگاه‌ها تا فرآیند ایجاد، توسعه و رشد کسب و کارها و واحدهای استراتژیک
  1344. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  1345. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در تبیین ساختار مدیریت استراتژیک منابع انسانی با جهت گیری زنجیره‌ی عرضه
  1346. انجام پایان نامه مدیریت مالی استراتژیک در شرکت‌های اقتصادی کوچک و متوسط
  1347. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و ظرفیت تفکر استراتژیک در شرکت گاز استان مازندران
  1348. انجام پایان نامه بررسی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک درآموزش و پرورش استان کرمان
  1349. انجام پایان نامه کاربرد کارت امتیازی متوازن به عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک گردشگری
  1350. انجام پایان نامه عوامل استراتژیک مؤثر به منظور موفقیت سرمایه گذاری در حوزه آبزی پروری از دیدگاه کارشناسان و آبزی پروران شیلات خوزستان
  1351. انجام پایان نامه فرایند برنامه ریزی استراتژیک در توسعه و هدف گذاری مدیریت تولید و عملیات در شرکت فولاد اکسین خوزستان
  1352. انجام پایان نامه بررسی نقش استراتژیک VPN درمدیریت شبکه‌های رایانه‌ای
  1353. انجام پایان نامه بررسی تاثیرمدیریت استراتژیک امام حسن عسگری درزمینه سازی شیعیان برای عصرغیبت
  1354. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک حوزه معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش استان فارس (ارائه یک مدل برای آموزش و پرورش)
  1355. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک با بهره وری نیروی انسانی در شرکت پتروشمی بیستون کرمانشاه
  1356. انجام پایان نامه بررسی تدوین مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک واحدهای مدیریت خدمات و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392
  1357. انجام پایان نامه رابطه مدیریت استراتژیک با کارآفرینی
  1358. انجام پایان نامه بررسی برنامه ریزی استراتژیک مدیریت منابع انسانی با مدل SWOT (مطالعه موردی: یکی از بانک‌های استان آذربایجان غربی)
  1359. انجام پایان نامه بررسی رابطه هوشمندی رقابتی با تصمیم گیری استراتژیک
  1360. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات و نقش آن در تعالی سازمانی
  1361. انجام پایان نامه شش کلاه تفکر تکنیکی استراتژیک برای تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت
  1362. انجام پایان نامه نقش ابعاد جهت گیری استراتژیک در تعیین بازارگرایی (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی استان گیلان)
  1363. انجام پایان نامه بررسی جایگاه استراتژیک صنعت خودروسازی ایران با استفاده از ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها
  1364. انجام پایان نامه بررسی وضعیت استراتژیک شرکت پارس مسکن الوند با استفاده از ماتریس SWOT و ie: رویکردی بر صنعت ساخت و ساز
  1365. انجام پایان نامه رفتار سازمانی استراتژیک
  1366. انجام پایان نامه لزوم مدیریت تغییر استراتژیک در سازمان‌ها
  1367. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از روش‌های SWOT و SPACE در یک شرکت تولیدی
  1368. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و کار آفرینی استراتژیک
  1369. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت استراتژیک در دستیابی به بهرهوری، کیفیت ورقابت پذیری
  1370. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر بجستان با استفاده از مدل SWOT و ANP
  1371. انجام پایان نامه استفاده از تحلیل SWOT در تحلیل استراتژیک شرکتهای تولیدی (مورد مطالعه: شرکت قطعه سازی زاگرس شیراز)
  1372. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات چرا وچگونه؟
  1373. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک محصول نیشکر با استفاده از تجزیه و تحلیل SOWT و فرآیند سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی صنعت نیشکر در استان مازندران)
  1374. انجام پایان نامه اهمیت استراتژیک تنگه هرمز در خلیج فارس
  1375. انجام پایان نامه بیان اهمیت و ضرورت اجرای پدافند غیر عامل در نقاط استراتژیک شهرستان سرخس
  1376. انجام پایان نامه بررسی میزان تأثیر الگوهای برنامه ریزی استراتژیک در تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهر سنندج
  1377. انجام پایان نامه گذار از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی استراتژیک نمونه‌ی موردی: شهر سنندج
  1378. انجام پایان نامه ارزیابی سیستم کنترل استراتژیک بهینه برای پیاده سازی استراتژی: مطالعه موردی برترین بانک‌های خصوصی از حیث عملکرد
  1379. انجام پایان نامه ارزیابی کیفیت زیست پذیری محله چرچره در همدان با استفاده از مدل استراتژیک SFAS
  1380. انجام پایان نامه بررسی وضعیت همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان درشهرداری منطقه 9 تهران
  1381. انجام پایان نامه راهکارهای توسعه و گسترش ارائه خدمات شهری الکترونیک از طریق ماتریس‌های مدیریت استراتژیک (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 مشهد
  1382. انجام پایان نامه تدوین استراتژی‌های بهینه مدیریت پسماندهای شهری ایرانشهر با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک SWOT
  1383. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک اقوام جنوب غرب آسیا با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: ایران)
  1384. انجام پایان نامه تعارضات ژئوپلتیک میان جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس و پیامدهای استراتژیک آن بر منطقه خلیج فارس
  1385. انجام پایان نامه فرهنگ استراتژیک و سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه
  1386. انجام پایان نامه تحلیل راهبردهای توسعه پایدار گردشگری بر اساس مدل ترکیبی فرایند تحلیل شبکه و تحلیل استراتژیک سوات مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد
  1387. انجام پایان نامه ارزیابی زیست محیطی استراتژیک؛ رهیافتی جدید برای تحقق توسعه پایدار
  1388. انجام پایان نامه بررسی مدیریت پسماندها شهر آستارا با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک
  1389. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل و مدیریت موثرترین عوامل استراتژیک بهبود در کاهش آلاینده‌های گازی ناشی از حمل و نقل درون شهری
  1390. انجام پایان نامه بررسی نقش رویکردهای استراتژیک در مدیریت آلودگی صوتی
  1391. انجام پایان نامه تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی در آموزش عالی؛ بررسی سازوکارهای تخصیص منابع مالی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
  1392. انجام پایان نامه آبیاری تحت فشار روشی نوین و جایگزین آبیاری سنتی، با بهره گیری از مدل استراتژیک SWOT (مطالعه موردی: دشت سولدوز)
  1393. انجام پایان نامه تفاوتهای برنامه ریزی استراتژیک سازمانهای بزرگ و کوچک استراتژی شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکت ایرانسل
  1394. انجام پایان نامه راهبرد ایران در تأمین امنیت ملی و منطقه‌ای با رویکرد اهداف استراتژیک غرب و اسرائیل علیه سوریه
  1395. انجام پایان نامه بررسی و اولویت بندی تأثیر عوامل توانمندی استراتژیک سازمان بر عملکرد رقابتی در صنعت بانکداری با رویکرد آینده نگاری مورد بانک‌های سپه سال 1392
  1396. انجام پایان نامه تفکر استراتژیک آیندهپژوهی جهت ارتباط دانشگاه و جامعه
  1397. انجام پایان نامه مدل سه بعدی آینده نگاری استراتژیک
  1398. انجام پایان نامه هوش استراتژیک و آینده پژوهی در سازمان
  1399. انجام پایان نامه آینده نگاری استراتژیک در سازمان
  1400. انجام پایان نامه آینده پژوهی لازمه برنامهریزی استراتژیک در شرایط عدم قطعیت آینده
  1401. انجام پایان نامه ارائه یک الگوی شناسایی و شاخص گذاری موانع پیادهسازی مدیریت استراتژیک در شرکت عمران ساحل
  1402. انجام پایان نامه اهمیت استراتژیک مدیریت و صیانت از مخازن و میادین مشترک نفت و گاز ج.ا.ایران
  1403. انجام پایان نامه نقش استراتژیک نظام پرداخت الکترونیک در جذب منابع بانکی
  1404. انجام پایان نامه نقش تفکر استراتژیک مدیران در مدیریت اثربخش نظام بانکی
  1405. انجام پایان نامه ارزیابی استراتژیک توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی: کویر میقان اراک
  1406. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک توان‌های تورسیتی پارک ملی گلستان
  1407. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین اتحاد استراتژیک منطقه آزاد و ارتقای رقابت پذیری صنعت گردشگری ایران (مورد مطالعه: منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی)
  1408. انجام پایان نامه ارزیابی استراتژیک الگوی توسعه شهر آستانه اشرفیه با تأکید بر توسعه پایدار
  1409. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  1410. انجام پایان نامه بررسی ومطالعه جایگاه و میزان تاثیرات کنترل در جاری سازی استراتژیک بارویکرد مدل ساده شده تبدیل نیات استراتژیک به نتایج استراتژیک
  1411. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هوش سازمانی و قدرت تفکر استراتژیک مدیران در محیط کسب و کار مطالعه موردی: شرکت پالایش گاز سرخون و قشم
  1412. انجام پایان نامه کارآفرینی و نوآوری در ارزش از طریق رویکرد استراتژیک اقیانوس آبی
  1413. انجام پایان نامه ارائه مدلی کاربردی بر رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی
  1414. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر روی فرهنگ سازمانی مطالعه موردی: شرکت مخابرات استان کردستان
  1415. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تقکر استراتژیک مدیران و فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهر کرمان
  1416. انجام پایان نامه ارزیابی رابطه بین ساختارمالی باسودآوری شرکت‌ها؛ بارویکرد مقایسه‌ای بین صنایع استراتژیک وغیراستراتژیک دربورس اوراق بهادار ایران
  1417. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی
  1418. انجام پایان نامه تعیین ورتبه بندی آمیخته بازاریابی خدمات با استفاده ازتکنیک ahp وبانگرش برنامه ریزی استراتژیک درجهاددانشگاهی واحدتهران
  1419. انجام پایان نامه نقش مدل‌های برنامه ریزی استراتژیک در بهبود فضای مدیریت کسب و کار و فرآیند تصمیم گیری
  1420. انجام پایان نامه ارزیابی استراتژیک پیمانکاران در پروژه‌های کسب وکار با استفاده از سیستم خبره فازی مطالعه موردی: پیمانکاران پروژه‌های عمرانی در شهرداری منطقه 51 تهران
  1421. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان براساس رویکرد ترکیبی EFQM و BSC
  1422. انجام پایان نامه کاربردتصمیم گیری چندمعیاره درانتخاب استراتژیک نیروگاه‌های برق مطالعه موردی درایران
  1423. انجام پایان نامه بررسی امکان برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از تحلیل SWOT مورد مطالعه: شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
  1424. انجام پایان نامه مدل مفهومی مدیریت منابع انسانی استراتژیک باتاکید برفرهنگ، آموزش وتوانمندی کارکنان
  1425. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک پروژه‌های سرمایه گذاری باکنترل اجرای پروژه و سودآوری آن
  1426. انجام پایان نامه ارائه‌ی مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در محیطهای پروژه محور
  1427. انجام پایان نامه متدولوژی برنامه ریزی یکپارچه سیستمهای اطلاعات استراتژیک با مهندسی مجدد کندور
  1428. انجام پایان نامه چالش‌های برنامه ریزی استراتژیک در سازمان‌های فرهنگی
  1429. انجام پایان نامه مزایای مشارکت زنجیره تأمین استراتژیک و مدیریت زنجیره تأمین زیست محیطی در صنعت خودروسازی
  1430. انجام پایان نامه هم افزایی مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش: عامل استراتژیک در ارتقاءتوانمند سازی نیروی انسانی
  1431. انجام پایان نامه ارزیابی میزان حاکمیت تفکر استراتژیک و رابطه آن با عملکرد سازمانی هولدینگ تاپیکو
  1432. انجام پایان نامه ارزیابی آمادگی سازمانی برای اجرای برنامه ریسی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی (مطالعه موردی: سازمان‌های دولتی شهرستان چالوس)
  1433. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از ماتریس SWOT در درمانگاه ایمان
  1434. انجام پایان نامه بررسی عوامل موثربرشکل گیری مناطق حاشیه نشین و ارائه راهکارهای مناسب درجهت کاهش اثرات آن با استفاده ازبرنامه ریزی استراتژیک نمونه موردی مناطق حاشیه نشین کشتارگاه و اسلام آباد ارومیه
  1435. انجام پایان نامه طراحی الگوی تصمیم‌سازی زیست محیطی استراتژیک بر مبنای ارزیابی مکانی شهرک‌های صنتی استان یزد با مدل‌های SAW,TOPSIS,SMCE
  1436. انجام پایان نامه بررسی کارایی سامانه‌ی حمل و نقل سریع اتوبوسرانی (BRT) در پایداری شهرها با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) (مطالعه موردی: خط چهار راه تهرانپارس - پایانه آزادی شهر تهران)
  1437. انجام پایان نامه ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک در فرآیند پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمند حمل و نقل (ITS) در ایران
  1438. انجام پایان نامه بررسی تفکر استراتژیک و چالشهای آن در سازمانهای ایرانی
  1439. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از تکنیک AHP-FUZZY
  1440. انجام پایان نامه مفهوم و نقش برنامه ریزی استراتژیک در سازمانها
  1441. انجام پایان نامه ارائه چارچوب مفهومی شایستگی محوری مبتنی بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  1442. انجام پایان نامه تصمیم گیری درباره گزینه‌های استراتژیک در صنعت قطعه سازی با استفاده از معیارتطبیق پذیری گزینه‌های استراتژیک و تکنیک تصمیم گیری‌های چند معیاره
  1443. انجام پایان نامه بررسی برنامه ریزی استراتژیک بازار محوری و رابطه آن با مدیریت بازار
  1444. انجام پایان نامه تدوین مدل برنامه ریزی استراتژیک میابع انسانی شرکت سیمان صوفیان در راستای استراتژی کلی سازمان
  1445. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت همسویی استراتژیک استراتژی رقابتی کسب و کار و استراتژی فناوریاطلاعات
  1446. انجام پایان نامه ارزیابی استراتژیک بازارهای هدف با بکارگیری یک مدل MADM گروهی فازی (مطالعه موردی: مجتمع غذایی شیرین عسل)
  1447. انجام پایان نامه داشبوردهای مدیریت ابزاری نو در مدیریت استراتژیک سازمانها
  1448. انجام پایان نامه نگاهی استراتژیک به ارتباط نوآوری شغلی و رفتار کارآفرینانه کارکنان کارخانه سیمانایلام
  1449. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک پروژه از مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه تا رهبری ستاره پروژه
  1450. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین جهت گیری استراتژیک، نوآوری خدمات و عملکرد بازار
  1451. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد در شرکتهای تجاری
  1452. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک؛ ضرورت پیاده سازی اثربخش تجارت الکترونیکی
  1453. انجام پایان نامه مراحل جاری سازی استراتژیک بارویکرد مدل تبدیل نیات استراتژیک به نتایج استراتژیکو بیان چالش‌ها وراهکارهای مرتبط با آن (سازمان مورد مطالعه: بانک ملت)
  1454. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک در بکارگیری مؤثر مدیریت منابع انسانی با استفاده از روش ارزیابی متوازن BSC
  1455. انجام پایان نامه رهبری و تفوق در مدیریت استراتژیک: از الگوی مدیریتی حکومتی رقابتی تا الگوی رقابتی در بازارهای متکثر محلی
  1456. انجام پایان نامه موانع و تنگناهای پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک در صنایع (مطالعه موردی صنایع شمال استان فارس)
  1457. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی مؤثر بر موفقیت مالی
  1458. انجام پایان نامه تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر روی رضایت شغلی کارکنانمورد مطالعه: سازمان نظام مهندسی بندرعباس و یاسوج
  1459. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد جامع تدوین استراتژیمورد مطالعه: شرکت طبیعت زنده
  1460. انجام پایان نامه بررسی رابطه فر هنگ استراتژیک و کیفیت خدمات در سازمان‌های دولتی کرمان
  1461. انجام پایان نامه استفاده از بهترین مدل مدیریت استراتژیک جهت تأمین رفاه، اطمینان و رضایت هرچه بیشترمشترکین گاز در استان فارس
  1462. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک گامی به سوی سلامت سازمانی
  1463. انجام پایان نامه رهبری و مدیریت استراتژیک
  1464. انجام پایان نامه تدوین برنامه استراتژیک مبتنی بر الگوی کارت امتیازی متوازندر هیأت کاراته استان فارس
  1465. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک به مثابه‌ی کارکرد اساسی در آموزش عالی
  1466. انجام پایان نامه چالش‌های مدیریت استعداد فرصت‌های استراتژیک برای مدیریت منابع انسانی
  1467. انجام پایان نامه تکنولوژی و فناوری اطلاعات، رویکردی جدید در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  1468. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اقدامات مدیریت استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: صنایع غذایی شهرستان شیراز)
  1469. انجام پایان نامه بررسی نگرش مدیران سازمانها و شرکت‌های بازرگانی شهر زنجان در زمینه تفکر استراتژیک
  1470. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ استراتژیک و کیفیت خدمات در سازمان‌های دولتی شهر کرمان
  1471. انجام پایان نامه ارائه مدل سه بعدی مدیریت استراتژیک، آینده نگاری و محیط خارجی سازمان
  1472. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ استراتژیک و تعهد سازمانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان
  1473. انجام پایان نامه کنفرانس بین المللی مدیریت، چالش‌ها و راهکارهامسولیت پذیری و مدیریت استراتژیک در رسانه‌ها
  1474. انجام پایان نامه ارائه مدل تحلیل استراتژیک سازمانی با استفاده از روشهای SWOT، BSC، SD (نمونه موردی: شرکت گسترش انرژی نوین)
  1475. انجام پایان نامه طراحی مدل استراتژیک بهره وری در پست بانک استان اصفهان
  1476. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و تفکر استراتژیک در واحدهای صنعتی استان کردستان
  1477. انجام پایان نامه مدلسازی برنامه ریزی استراتژیک در صنعت حمل ونقل برون شهری ایران
  1478. انجام پایان نامه خواستگاه فرصت‌های استراتژیک کار آفرینانه و نقش آن
  1479. انجام پایان نامه ارائه الگویی استراتژیک در راستای بهینه سازی فرایند آموزشدر شرکت نفت و گاز گچساران
  1480. انجام پایان نامه برنامه ریزی اتحاد استراتژیک مبتنی بر الگوریتم کولونی زنبور عسل
  1481. انجام پایان نامه هوش استراتژیک عامل مؤثر بر موفقیت سازمانی
  1482. انجام پایان نامه برنامه ریزی سناریویی در مدیریت استراتژیک با کمک فناوری اطلاعات راه حلی برای مدیریت بحران
  1483. انجام پایان نامه بررسی امکان پیاده‌سازی طرح واکنش در شرایط اضطراری و ارائه یک برنامه‌ریزی استراتژیک در بخش سایت کلر زنی گازی (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین)
  1484. انجام پایان نامه برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت یکپارچه در ارزیابی ریسک و برآورد آسیب‌پذیری تأسیسات زیربنایی شهری
  1485. انجام پایان نامه ضرورت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
  1486. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک رشد کارآفرینی در فرآیند توسعه علمی و فناوری
  1487. انجام پایان نامه ارزیابی میزان آمادگی سازمان جهت همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب کار با بهره گیری از مدل لوفتمن (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه البرز)
  1488. انجام پایان نامه ارزیابی استراتژیک تأثیر توریسم زیست محیطی در ابعاد مختلف معماری و شهرسازی پایدار (نمونه موردی: دریاچه ارومیه)
  1489. انجام پایان نامه امکان سنجی برنامه ریزی استراتژیک شهری با رویکرد CDS (نمونه موردی: اسلامشهر)
  1490. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی) شهرداری شاهدیه
  1491. انجام پایان نامه تحلیل نقش برنامه ریزی استراتژیک در پایداری تعادل‌های منطقه‌ای (با تأکید بر شرایط ایران)
  1492. انجام پایان نامه رویکردهای نوین برنامه ریزی استراتژیک در فرآیند ایجاد جوامع پایدار محلی
  1493. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله‌ی گل کوب شیراز)
  1494. انجام پایان نامه برنامه ریزی سناریویی در مدیریت استراتژیک به کمک سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات راه حلی برای مدیریت بحران
  1495. انجام پایان نامه تفکر استراتژیک، ماهیت، محتوا و الگوهای آن در سازمان
  1496. انجام پایان نامه بررسی نقش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت در مدیریت دانش با رویکرد استراتژیک
  1497. انجام پایان نامه بکارگیری مدل مدیریت دانش سازمانی در راستای مدیریت میابع سازمانی استراتژیک
  1498. انجام پایان نامه بررسی نقش رویکرد استراتژیک در بهبود عملکرد مدیران و کارکنان سازمان
  1499. انجام پایان نامه تعیین موقعیت قوانین مدیریت پسماندها در مقایسه تطبیقی با حقوق فرانسه و بهره مندی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)
  1500. انجام پایان نامه کاربرد شاخه ژئوشیمی معادن در ایران طی دهه گذشته برای توسعه ذخایر استراتژیک کشور
  1501. انجام پایان نامه بررسی اثرات اجتماعی اقتصادی سد شیرین دره بجنوردبا استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک - swot
  1502. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری درمحلات مسکونی کلانشهرهابااستفاده ازمدل تحلیل شبکه‌ای ANP نمونه موردی: کلانشهرتبریز
  1503. انجام پایان نامه ارزیابی شهرداری منطقه 9 تهران ازبعدفرآیندها وزیرساخت ها درجهت همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات وسازمان
  1504. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک بحران و کاهش خطرپذیری سوانح طبیعی با استفاده ازفناوری فضایی RS,GIS
  1505. انجام پایان نامه طرح‌های توسعه استراتژیک شهری و ارائه شاخصهای سنجش پایداری درکشورهای درحال توسعه
  1506. انجام پایان نامه اثر افزایش دما بر کاهش عملکرد گیاه استراتژیک گندم
  1507. انجام پایان نامه تحلیلی بر برنامه ریزی و توسعه گردشگری روستایی با بهره گیری از جدول تحلیل استراتژیک SWOT(لاویج - مازندران)
  1508. انجام پایان نامه ارزیابی استراتژیک قابلیت‌های توسعه گردشگری و ارائه راهکارهایی جهت ارتقای آن مورد مطالعه: شهر بابلسر
  1509. انجام پایان نامه تحلیلی بر برنامه ریزی و توسعه گردشگری فرهنگی در استان مازندران با بهره گیری از جدول تحلیل استراتژیک SWOT
  1510. انجام پایان نامه تحلیلی بر برنامه ریزی و توسعه اکوتوریسم در استان مازندران با بهره گیری از جدول تحلیل استراتژیک SWOT
  1511. انجام پایان نامه تحلیل مدیریت استراتژیک و تبیین جایگاه بوم گردشگری (اکوتوریسم) در برنامهتوسعه پایدار (مطالعه موردی: گنجنامه استان همدان)
  1512. انجام پایان نامه توسعه پایدار گردشگری با رویکرد استراتژیک
  1513. انجام پایان نامه سازماندهی استراتژیک برنامه‌ها و اقدامات بازاریابی در صنعت بانکداری
  1514. انجام پایان نامه بانکداری جامع: رویکردی استراتژیک به مشتری مداری در صنعت بانکداری
  1515. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد استراتژیک خدمات الکترونیک شرکت‌های کارگزاری شهر تهران
  1516. انجام پایان نامه طراحی و ارائه مدل مفهومی تأثیر نوآوری استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی با تاکید بر نقش یادگیری سازمانی
  1517. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در راستای اهداف استراتژیک و چشم انداز (مورد مطالعاتی: استانداری خراسان شمالی)
  1518. انجام پایان نامه الگوی تدوین سند استراتژیک توسعه منابع انسانی صنعت نفت
  1519. انجام پایان نامه ارائه مدل مدیریت استراتژیک یافت منابع انسانی بر اساس شبکه‌های اجتماعی اینترنتی
  1520. انجام پایان نامه نقش تفکر استراتژیک در افزایش تولید
  1521. انجام پایان نامه بررسی و تبیین روش ISM جهت تعیین اهداف استراتژیک و افزایش توانمندی مدیریت استراتژیک عملکرد برای دستیابی سازمان به چابکی
  1522. انجام پایان نامه تدوین راهبرد رقابتی بر اساس برنامه ریزی استراتژیک مطالعه موردی: هتل مجلل درویشی مشهد
  1523. انجام پایان نامه تأثیر برنامه ریزی استراتژیک سرمایه‌های فکری بر چابکی سازمانی
  1524. انجام پایان نامه اهمیت مدیریت استراتژیک و کارآفرینی در بهبود عملکرد SME ها
  1525. انجام پایان نامه طراحی مدل خودسنجی تفکر استراتژیک اعضای هیات علمی منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی
  1526. انجام پایان نامه ارزیابی همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کار در مدیریت فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران با استفاده از روش تحلیل عاملی
  1527. انجام پایان نامه تأثیر ابعاد برنامه ریزی استراتژیک کارآفرینانه بر عملکرد سازمان و بررسی نقش تعدیل گر عدم اطمینان محیطی (مطالعه موردی صنایع غذایی شهر شیراز)
  1528. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تصمیم گیری خلاق استراتژیک و کنترل بحران سازمانی
  1529. انجام پایان نامه بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر سطح اثر بخشی سازمان‌های چابک (مطالعه موردی: شهرداری اصفهان)
  1530. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان تخصصی قائم شهر ایلام با استفاده از SWOT و QSPM
  1531. انجام پایان نامه راهکارهای استراتژیک فناوری اینترنتی از اشیا جهت پاسخگویی به چالش‌های جهانی سازی تجارت الکترونیک
  1532. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک پروژه‌های تولید آثار سینمایی توسط کمپانی‌های هنری کشور
  1533. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک آمیخته بازاریابی داخلی و قابلیت یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهر اصفهان)
  1534. انجام پایان نامه تعیین موقعیت استراتژیک دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزی دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از ماتریس تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی
  1535. انجام پایان نامه تبیین کارکردهای استراتژیک روابط عمومی در شرکت‌های هلدینگ
  1536. انجام پایان نامه تبیین مدل جامع سناریوپردازی در بازاریابی استراتژیک
  1537. انجام پایان نامه بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر تفکر استراتژیک
  1538. انجام پایان نامه شناسایی عوامل و اقدامات مؤثر بر موفقیت و شکست مدیریت استراتژیک
  1539. انجام پایان نامه تعیین سطح بلوغ مدیریت استراتژیک در شرکت‌های صنعتی (مورد کاوی صنایع تایرسازی ایران)
  1540. انجام پایان نامه دورنمایی تجاری شدن جهانی گاز شیل و تاثیرات استراتژیک بر امنیت تقاضای انرژی ایران
  1541. انجام پایان نامه کاهش شکاف‌های کیفیت خدمات، انتظار مدیران استراتژیک در نظام اداری (بررسی طرح تکریم از ارباب رجوع در دستگاه‌های اجرایی
  1542. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت استراتژیک در کارآفرینی سازمانی نیروگاه برق نکا
  1543. انجام پایان نامه بررسی مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک و تأثیر آن بر موفقیت سازمان‌ها
  1544. انجام پایان نامه نقش عوامل استراتژیک در تولید و عرضه پوشاک
  1545. انجام پایان نامه بررسی تأثیر چشم انداز استراتژیک بر کارآفرینی
  1546. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران و فرهنگ سازمانی (از دیدگاه کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهر کرمان)
  1547. انجام پایان نامه بررسی رابطه معنویت محیط کاری با تفکر استراتژیک کارکنان در سازمان‌های دولتی شهر کرمان
  1548. انجام پایان نامه تدوین برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از مدل دیوید (مطالعه موردی: شرکت صنعت چوب شمال)
  1549. انجام پایان نامه استفاده از مدل برنامه ریزی خطی فازی جهت سنجش عملکرد استراتژیک تأمین کنندگان مورد مطالعه: دانشگاه علم و هنر یزد
  1550. انجام پایان نامه رویکرد نوین نگاشت شناخت فازی جهت اولویت بندی اهداف استراتژیک کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی)
  1551. انجام پایان نامه رهبری استراتژیک در تعالی سازمانی با تاکید بر مأموریت سازمان
  1552. انجام پایان نامه تحلیل شکاف استراتژیک خبرگزاری‌های بر خط بر اساس مدل swot و space (مطالعه موردی: خبرگزاری ایمنا)
  1553. انجام پایان نامه نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی در شادکامی کارکنان با محوریت دین مورد مطالعه دانشگاه اصفهان
  1554. انجام پایان نامه سنجش عملکرد مالی استراتژیک شرکت‌ها با استفاده از فنون تصمیم گیری چند معیاره فازی
  1555. انجام پایان نامه رابطه دیالکتیک تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک
  1556. انجام پایان نامه چالش‌های پیش رو در تدوین برنامه استراتژیک خیریه‌ها
  1557. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای سنجش آمادگی سازمان به هنگام تدوین برنامه استراتژیک
  1558. انجام پایان نامه بررسی جایگاه معنابخشی در اجرای استراتژی و تغییرات استراتژیک
  1559. انجام پایان نامه طراحی و تبیین الگوی معنابخشی استراتژیک در سازمان
  1560. انجام پایان نامه بررسی نقش سیستم اطلاعات استراتژیک در کنترل استراتژیک سازمان
  1561. انجام پایان نامه تأثیر رابطه بین مدیریت کیفیت جامع با مدیریت استراتژیک برای رسیدن به بهبود عملکرد در سازمان
  1562. انجام پایان نامه نقش تفاوت‌های برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ
  1563. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی، راهبردی برای توسعه عملکرد سازمانی
  1564. انجام پایان نامه نقش مدیریت عملکرد بعنوان عامل استراتژیک درج هت رسیدن به اهداف پالایشگاه
  1565. انجام پایان نامه روریکردی استراتژیک جهت انتخاب بهترین تأمین کننده با مدیریت زنجیره تأمین هماهنگ بر اساس سفارش مشتری و ویژگی‌های محصول با استفاده از روش F-ANP-QFD
  1566. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی برق منطقه‌ای سمنان با بکارگیری تکنیک‌های SEM و FDEMATEL
  1567. انجام پایان نامه شناسایی مؤلفه‌های اساسی برای ورود شرکت‌های ایرانی به حوزه ائتلاف‌های استراتژیک
  1568. انجام پایان نامه ارائه روشی برای تعیین اهداف استراتژیک با استفاده از منطق BSC
  1569. انجام پایان نامه سیاست مدیریت استراتژیک در استفاده از راه‌های جدید برای مشارکت استراتژیک
  1570. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک صنعت کاشی و سرامیک ایران و ایتالیا، مطالعه موردی: شرکت صنایع کاشی مریم میبد و مارازی ایتالیا
  1571. انجام پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای محیطی و خصوصیات هیئت مدیره بر مشارکت در فرآیند تصمیم گیری استراتژیک
  1572. انجام پایان نامه مدل سازی انتخاب سبک رهبری استراتژیک در شرکت‌های هلدینگ
  1573. انجام پایان نامه ارائه الگوی کاربردی جهت یکپارچه سازی سیستم‌های اطلاعاتی با بهره گیری از مدیریت استراتژیک
  1574. انجام پایان نامه همراستایی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات: دیدگاه متفاوت مدیران اجرایی و مدیران فناوری اطلاعات
  1575. انجام پایان نامه همراستایی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیران آموزش عالی
  1576. انجام پایان نامه بررسی و تبین مدیریت استراتژیک رفتار مصرف کننده
  1577. انجام پایان نامه تحلیل نقش رهبری استراتژیک در پیاده سازی استراتژی: مطالعه موردی شرکت بیمه خصوصی
  1578. انجام پایان نامه بودجه عمومی و مدیریت استراتژیک در بستر اقتصاد مقاومتی
  1579. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک پژوهشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مطالعه موردی دانشگاه رازی کرمانشاه
  1580. انجام پایان نامه بررسی عوامل مهم در موفقیت و شکست مدیریت استراتژیک در مراکز تحقیقات سازمانی
  1581. انجام پایان نامه تعیین مشاغل استراتژیک در مدل کارت امتیازی متوازن با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ahp)
  1582. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ استراتژیک و کیفیت خدمات در سازمان‌های دولتی شهر کرمان
  1583. انجام پایان نامه تعیین ارتباط اهداف استراتژیک کارت امتیازی متوازن (BSC) و شناسایی فرآیندهای کلیدی با استفاده از گسترش عملکرد کیفیت (QFD)
  1584. انجام پایان نامه ارائه الگوی فرآیندی از بکارگیری رهبری استراتژیک در کسب و کارهای فناورانه
  1585. انجام پایان نامه ارزیابی درجه بلوغ اجرای مدیریت استراتژیک در شرکت پایانه‌های نفتی ایران بر اساس اصول سازمان‌های استراتژی محور (SFO)
  1586. انجام پایان نامه ارائه مدل مفهومی تأثیر سبک رهبری رابطه‌ای مدیران عامل بر تصمیمات استراتژیک بواسطه ایجاد اعتماد بین مدیران ارشد و یادگیری آنان از شکست‌ها
  1587. انجام پایان نامه بررسی تأثیر میانجی گری سبک رهبری نوآورانه بر رابطه هوش هیجانی مدیران ارشد هماهنگی استراتژیک و عملکرد سازمان
  1588. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت استراتژیک بر تحقق رضایت مشتری
  1589. انجام پایان نامه بررسی و شناسایی علل بروز بحران‌های ناشی از تحریم‌ها با رویکرد مدیریت استراتژیک
  1590. انجام پایان نامه نقش منحنی یادگیری بر مدیریت استراتژیک صنایع ذوب فلزات
  1591. انجام پایان نامه تناسب استراتژیک در طراحی سازمان
  1592. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت همسویی استراتژیک استراتژی رقابتی کسب و کار و استراتژی فناوری اطلاعات
  1593. انجام پایان نامه بکارگیری تحلیل VRIO در ماتریس برنامه ریزی استراتژیک
  1594. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل تأثیر توانمندی بازاریابی در رابطه بین جهت گیری‌های استراتژیک و عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور
  1595. انجام پایان نامه بررسی تأثیر هوش معنوی بر توانمندسازی کارکنان در مدیریت استراتژیک
  1596. انجام پایان نامه بررسی حوزه تأثیر مدیریت استراتژیک درطراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه بر اساس مدل M (مطالعه موردی: شرکت ماشین سازی اراک 9
  1597. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت‌های خدمات مشاوره، مورد مطالعه: مهندسان مشاور اوج پژوهش صنعت
  1598. انجام پایان نامه استفاده از داده کاوی در رهبری و مدیریت استراتژیک
  1599. انجام پایان نامه بررسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نقشآن در بهبود عملکرد سازمان‌های دولتی و غیردولتی ایران
  1600. انجام پایان نامه حاکمیت شرکتی و نقش هیئت مدیره در تصمیم گیری استراتژیک
  1601. انجام پایان نامه درک اثر تکنولوژی اطلاعات بر روی مدیریت استراتژیک از دیدگاه عدم تقارن قدرت
  1602. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و تحلیل SWOT
  1603. انجام پایان نامه ارزیابی تفکر استراتژیک مدیران مؤسسات پژوهشی
  1604. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک در سازمان‌های پیچیده
  1605. انجام پایان نامه تحلیل وضعیت شرکت سامان صنعت با کمک ابزارهای مدیریت استراتژیک
  1606. انجام پایان نامه تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی: شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو))
  1607. انجام پایان نامه استفاده از نظریه آشوب جهت بررسی و مدلسازی اهمیت شرایط موجود در یک سازمان برای آغاز و بهبود مدیریت استراتژیک
  1608. انجام پایان نامه ارائه راهکارهای لازم برای مدیریت استراتژیک جوامع چند قومیتی بر اساس سیستم‌های چند متغیره و دکوپله سازی آنها
  1609. انجام پایان نامه استراتژی حکمت محور: ارائه رویکردی جدید در مدیریت استراتژیک
  1610. انجام پایان نامه مفهوم رواداری و نسبت آن با مسوولیت اجتماعی در اندیشه مایکل والزر، نمونه‌ای از تأثیر تفکر استراتژیک برای دستیابی به توسعه پایدار سیاسی
  1611. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک تنوع نیروی کار، مزیتی رقابتی
  1612. انجام پایان نامه مدل استراتژیک low cost برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
  1613. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های تفکر استراتژیک با استفاده از مدل AHP فازی - گروهی مطالعه موردی: استانداری خراسان رضوی
  1614. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک وضعیت موجود بیمارستان تخصصی ابن سینا و ارائه استراتژی‌های پیشنهادی
  1615. انجام پایان نامه نقش حسابداری مدیریت در بهبود بودجه ریز عملیاتی در دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان‌های دولتی
  1616. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر بجستان با استفاه از مدل ANP,SWOT
  1617. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین شکل گیری فرهنگ مشارکتی با برنامه ریزی استراتژیک در شرکت تراکتورسازی ایران
  1618. انجام پایان نامه نقش فرهنگ سازمانی در تدوین اهداف استراتژیک سازمانی
  1619. انجام پایان نامه مدل استراتژیک رتبه بندی و امتیازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری ایران با روش TOPSIS
  1620. انجام پایان نامه تحلیل مدل شبیه سازی رهبری استراتژیک در سازمان‌های غیرانتفاعی
  1621. انجام پایان نامه بکارگیری برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت پروژه با رویکرد مدیریت تغییر
  1622. انجام پایان نامه پیوستگی متقابل مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت استراتژیک، چرا و چگونه؟
  1623. انجام پایان نامه اثر برنامه ریزی استراتژیک در سازمانی‌های دولتی
  1624. انجام پایان نامه نقدی بر زبان مدیریت استراتژیک
  1625. انجام پایان نامه رابطه بین عوامل محیطی مؤثر بر برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی کشور
  1626. انجام پایان نامه جهانی شدن تجارت الکترونیک و چالش‌های مدیریت استراتژیک
  1627. انجام پایان نامه ارائه مدل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، جهت کسب مزیت رقابتی در سازمان‌های پروژه محور
  1628. انجام پایان نامه شناسایی موانع اجرای برنامه‌های استراتژیک و اولویت بندی آن (مطالعه موردی: در گروه خودروسازی سایپا)
  1629. انجام پایان نامه سنجش تفکر استراتژیک مدیران شرکتهای پتروشیمی ماهشهر با استفاده از مدل جین لیدکا
  1630. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل و مدیریت موثرترین مؤلفه‌های استراتژیک در مدیریت زیست محیطی شرکت فولاد اکسین خوزستان با استفاده از مدل تلفیقی TOPSIS & AHP
  1631. انجام پایان نامه بهبود کسب و کار با شناسایی فرایندهای استراتژیک
  1632. انجام پایان نامه کارآیی مدیریت استراتژیک در انتخاب ماشین مناسب کشاورزی
  1633. انجام پایان نامه طراحی و تدوین برنامه ریزی استراتژیک مبارزه با فساد اداری
  1634. انجام پایان نامه جایگاه برنامه ریزی و تصمیم گیری استراتژیک در تحقق سیاست‌های کلان آموزش عالی
  1635. انجام پایان نامه تبیین رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران و عملکرد شغلی آنان (مطالعه موردی: بانک ملی ایران)
  1636. انجام پایان نامه مدل سازی سیستم‌های داخلی استراتژیک و پاسخگویی سازمانی در قالب معادلات ساختاری (مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
  1637. انجام پایان نامه بررسی نقش واسط قابلیتهای بازاریابی در رابطه بین جهت گیری استراتژیک و عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش مدیران ارشد سازمانی
  1638. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  1639. انجام پایان نامه تدوین برنامه استراتژیک در خصوص صادرات کالا به روش SWOT و تشکیل ماتریس QSPM
  1640. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک در پیاده سازی استراتژی سازمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
  1641. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان منطقه دو عملیات انتقال گاز)
  1642. انجام پایان نامه تأثیر اجرای مراحل برنامه ریزی استراتژیک بر تعالی سازمانی
  1643. انجام پایان نامه ارائه راهکارهای مبتنی بر مدیریت استراتژیک (مطالعه موردی: شرکت سامان صنعت)
  1644. انجام پایان نامه تبیین ماهیت رابطه بین فرهنگ و رویکرد تفکر استراتژیک در سازمان
  1645. انجام پایان نامه بررسی تأثیر جهانی سازی و بین المللی شدن بر آموزش عالی با تاکید بر جنبه‌های استراتژیک نوآوری
  1646. انجام پایان نامه بررسی عوامل استراتژیک و ارائه راهبردهای توسعه پایدار گردشگری منطقه کوهسار (با بهره گیری از رهیافت برنامه ریزی استراتژیک)
  1647. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تفکر استراتژیک در سطح سازمانی
  1648. انجام پایان نامه شناخت رابطه مدیریت استراتژیک با مدیریت منابع انسانی
  1649. انجام پایان نامه مدیریت استعداد در فرایندهای توسعه منابع مالی سازمان‌ها با رویکرد کارآفرینی و تأمین نیازهای ذینفعان استراتژیک
  1650. انجام پایان نامه کاربرد نظریه بازی‌ها در تدوین استراتژی‌های مدیریت استراتژیک
  1651. انجام پایان نامه تدوین برنامه استراتژیک سازمان امور اقتصاد و دارایی استان آذربایجان شرقی (1391- 1395)
  1652. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نگرش استراتژیک و گرایش به تغییر و تحول از دیدگاه مدیران دبیرستان‌های غیر انتفاعی دخترانه شهر تهران
  1653. انجام پایان نامه بررسی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای فرایند برنامه ریزی استراتژیک درآموزش و پرورش استان کرمان
  1654. انجام پایان نامه الگوریتم جدیدی برای حل مساله یادگیری استراتژیک
  1655. انجام پایان نامه کار آفرینی استراتژیک؛ راهی به سمت کسب مزیت رقابتی
  1656. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژی مشارکتی ایرانی
  1657. انجام پایان نامه تحلیل دینامیکی موضوعات استراتژیک در صنعت روانکارهابا تکیه بر موضوعات پشتیبان زنجیره ارزشی پورتر
  1658. انجام پایان نامه بررسی تطبیقی مدل‌های نوین برون سپاری استراتژیک
  1659. انجام پایان نامه تأثیر برنامه ریزی استراتژیک در مراحل مختلف عمر سازمان
  1660. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ریسک در پروژه‌های کلان با رویکرد BOT
  1661. انجام پایان نامه ابعاد حمایت مدیریت ارشد در پروژه‌های سیستم اطلاعات استراتژیک
  1662. انجام پایان نامه رابطه فرهنگ ملی و تصمیم گیری استراتژیک در بین المللی شدن شرکتها
  1663. انجام پایان نامه نوآوری استراتژیک و فناوری
  1664. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و منابع انسانی
  1665. انجام پایان نامه بررسی نگرش مدیران به تغییر و رابطه آن با نوع تفکر استراتژیک آن‌ها (مطالعه موردی مدیران مدارس غیرانتفاعی مشهد)
  1666. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  1667. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات در گمرک ایران با رویکرد پویایی شناسی سیستم
  1668. انجام پایان نامه تحلیل گزینه‌های استراتژیک مربوط به حریم خصوصی و اعتماد در تراکنشهای تجارت الکترونیک
  1669. انجام پایان نامه ارزیابی نقش گرایش استراتژیک بر پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کارآفرینانه
  1670. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل اثر هوش تجاری بر تصمیم گیری استراتژیک
  1671. انجام پایان نامه ارزیابی همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسبوکار در مدیریت فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران
  1672. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک ساخت ساختمان‌های سبز در ایران
  1673. انجام پایان نامه نوآوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرایط اقتصاد مقاومتی
  1674. انجام پایان نامه کارآفرینی سازمانی استراتژیک
  1675. انجام پایان نامه بافت سازمانی و تفکر استراتژیک بسترساز تولید ملی
  1676. انجام پایان نامه بررسی نقش کارآفرینی و تفکر استراتژیک در اکوسیستم کسب وکار
  1677. انجام پایان نامه بررسی و تبیین ایجاد خلاقیت و نوآوری سازمانی بر اساس مدیریت استراتژیک
  1678. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بحران اقتصادی بر نوآوری استراتژیک بازار در کسب و کارهای کوچک و متوسط
  1679. انجام پایان نامه بررسی نقش توانمندسازی استراتژیک در کارآفرینی سازمانی با رویکرد توسعه منابع انسانی (مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه ایلام)
  1680. انجام پایان نامه ارائه مدلی از تأثیر اعتقادات معنوی بر رهبری استراتژیک بازار
  1681. انجام پایان نامه نقش مدیریت زمان بر بهبود وضعیت اجرا و اثر بخشی فرآیند مدیریت استراتژیک
  1682. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت کیفیت استراتژیک بر عملکرد بیمارستان
  1683. انجام پایان نامه ارزیابی ناب بودن سازمان در سطح استراتژیک با مدل LESAT
  1684. انجام پایان نامه بررسی رابطه فاکتورهای تفکر استراتژیک مدیران و عملکرد سازمان با استفاده از DEA صنعت خودرو ایران
  1685. انجام پایان نامه معرفی مسیر حرکت اجرای موفق فرآیند استراتژیک در سازمانهای ایرانی
  1686. انجام پایان نامه تابلوی طراحی استراتژی: تقویت تفکر استراتژیک مدیران
  1687. انجام پایان نامه بررسی اثر کیفیت ارتباطات بر عملکرد استراتژیک صادرات در شرکت‌های کوچک و متوسط استان تهران
  1688. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک یک سازمان پروژه محور و رتبه بندی استراتژی‌ها با استفاده از تئوری تجزیه و تحلیل خاکستری
  1689. انجام پایان نامه ارزیابی و سنجش تفکر استراتژیک در صنعت گردشگری ایران مطالعه موردی دفاتر خدمات گردشگری استان تهران
  1690. انجام پایان نامه یادگیری سازمانی و سنجش آمادگی استراتژیک سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانشمطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای یزد
  1691. انجام پایان نامه انرژی، اهرم استراتژیک توسعه تحلیلی بر ضرورت توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر با تأکید بر پلنت بیوگاز طراحی و اجرا شده در مناطق روستایی استان کرمانشاه
  1692. انجام پایان نامه اولویت بندی مراکز استراتژیک یک شهر بندری از دید پدافند غیرعامل بر اساس استراتژی انهدام مرکز ثقل. (نمونه موردی: شهربوشهر)
  1693. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل استراتژیک داخلی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی شرکت دانشبنیان 7066 توسعه کارآفرینی ایده یاب)
  1694. انجام پایان نامه اهمیت استراتژیک خلاقیت و نوآوری به عنوان بستر توسعه کارآفرینی جهت ایجاد مزیت رقابتی در رهبری کارآفرینانه
  1695. انجام پایان نامه تبیین جایگاه استراتژیک مدیریت رسانه و تبلیغات در عصر پیچیدگی (دیدگاهی روانشناسانه)
  1696. انجام پایان نامه نگاهی به مدیریت شش سیگما و برنامه ریزی استراتژیک
  1697. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت جامع، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و توسعه سازمانی
  1698. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک برای توسعه اقتصاد مقاومتی با استفاده از ماتریس SWOT
  1699. انجام پایان نامه تاثیرات مدیریت اطلاعات و سیستم ERP در مدیریت استراتژیک از طریق مدل‌های کاربردی
  1700. انجام پایان نامه سنجش تفکر استراتژیک کارکنان
  1701. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر روی فرهنگ سازم بررسی تأثیر مدیریتاستراتژیک منابع انسانی بر روی فرهنگ سازمانی
  1702. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت جامع و تحول استراتژیک
  1703. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک صنعت گردشگری با رویکردفرآیند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه موردی شهر شیراز
  1704. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک در صنعت گردشگری ایران (با تاکید بر گردشگریم ذهبی کلان شهر مشهد)
  1705. انجام پایان نامه تئوری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل
  1706. انجام پایان نامه مروری بر روشهای شیرینسازی آب دریا: راهکار استراتژیک مقابله با بحران کمبود آب
  1707. انجام پایان نامه لزوم نگرش استراتژیک در کاربرد گیاهان دارویی به منظور مقابله با بیوتروریسم دارویی در ایران
  1708. انجام پایان نامه مکانیابی مراکز انبارش محصولات کشاورزی استراتژیک با تاکید بر پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
  1709. انجام پایان نامه معرفی مدل‌های مدیریت استراتژیک و انتخاب روش SWOT در بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فرآروی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاون روستایی
  1710. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد زراعت سویا (بعنوان یک محصول استراتژیک) در روش‌های مختلف خاک ورزی
  1711. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک
  1712. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک مدیریت کشاورزی در روستاها جهت نیل به کشاورزی پایدارازطریق سازمان‌های مردم نهاد بر اساس مدل تحلیلی SWOT
  1713. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت پخش سیلاب بر احیای علوفه استراتژیک (نی) بر دامداریهای سیستان
  1714. انجام پایان نامه بیوتروریسم، سلاح استراتژیک نوین علیه اکولوژی ایران
  1715. انجام پایان نامه تعیین تعداد نسخ ژنی ژن AYT1 و انجام آزمون ارزیابی زیستی در گیاه استراتژیک گندم تراریخته Triticum aestivum
  1716. انجام پایان نامه نقش تفکر استراتژیک برآمادگی جهت اجرای ERP (مطالعه موردی شرکت آب وفاضلاب استان ایلام)
  1717. انجام پایان نامه تئوریهای ورود ومدل استراتژیک ورود به بازارهای بین الملل
  1718. انجام پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی وعملکرد از دیدگاه استراتژیک (مطالعه موردی معاونت نظارت مالی وخزانه داری کل کشور)
  1719. انجام پایان نامه رابطه استراتژیک رهبری تحول گرا با عملکرد سازمانی از طریق دانش ونوآوری در سازمان‌های دولتی استان گیلان
  1720. انجام پایان نامه نقش برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی برروی بهره وری کارکنان (مورد مطالعه: کارخانه قند یاسوج)
  1721. انجام پایان نامه سیستم‌ها وفنون اطلاعات مدیریت استراتژیک ونقش ان در فرایند تصمیم گیری
  1722. انجام پایان نامه تفکر استراتژیک وفناوری اطلاعات راهی برای کسب مزیت رقابتی در زنجیره تأمین
  1723. انجام پایان نامه بررسی برنامه ریزی استراتژیک بازار محوری ورابطه آن با مدیریت بازار
  1724. انجام پایان نامه اثر برنامه ریزی استراتژیک در سازمانی‌های دولتی
  1725. انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک ومدیریت استراتژیک منابع انسانی
  1726. انجام پایان نامه نگرش زیرساختی برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات به فناوری اطلاعات درسازمان
  1727. انجام پایان نامه پارادوکس‌های حسابداری مدیریت استراتژیک
  1728. انجام پایان نامه نقش هوشمندی رقابتی در برنامه ریزی استراتژیک سازمان
  1729. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک دراداره کل راه وشهرسازی استان اردبیل پس اردبیل ازادغام اداری
  1730. انجام پایان نامه تدوین راهبرد درسازمان های دولتی برمبنای شناسایی موضوعات استراتژیک موردمطالعه: شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی
  1731. انجام پایان نامه تأثیر فرهنگ سازمانی در پیشبرد اهداف استراتژیک سازمان‌ها
  1732. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک زنجیره ارزش صنعت پلاستیک استان یزد
  1733. انجام پایان نامه رویکردهای طراحی استراتژیک در تلفیق کاربری‌های شهری برای کسب پیوند اجتماعی
  1734. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک توسعه ترانزیت کانتینری بنادر جنوب ایران با استفاده از مدل SWOT
  1735. انجام پایان نامه چالشهای فراروی صنایع دریایی درمواجهه با پدیده جهانی شدن و اعمال راهکارها و سیاستهای استراتژیک
  1736. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک در فرایتد تصمیم گیری‌های راهبردی سازمان
  1737. انجام پایان نامه برسی برنامه ریزی استراتژیک
  1738. انجام پایان نامه نگاهی به تفکر استراتژیک
  1739. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل مشکلات در فرآیند آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها و تأثیر آن بر فرآیند ایجاد و توسعه کسب و کارهای واحدهای استراتژیک
  1740. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کارافرینی دانشگاه و ایجاد و توسعه واحدهای استراتژیک
  1741. انجام پایان نامه مدیریت دانش منبع استراتژیک سازمان
  1742. انجام پایان نامه نقش هوش هیجانی بر تصمیمات وظیفه‌ای چندگانه مدیریت در فرایند مدیریت استراتژیک
  1743. انجام پایان نامه موانع و تنگناهای پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک در صنایع (مطالعه موردی صنایع شمال استان فارس)
  1744. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک ناشی از کاهش هزینه‌های عملیاتی در سودآوری آنک تجارت
  1745. انجام پایان نامه ارائه‌ی الگوی ارزیابی سطح استراتژیک محور بودن و تفکر استراتژیک بر اساس رویکرد کاپلان و نورتون
  1746. انجام پایان نامه تشخیص صنایع استراتژیک از دیدگاه تولید و اشتغال در اقتصاد ایران مبتنی بر پیوندهای خالص و ناخالص
  1747. انجام پایان نامه تشخیص استراتژیک و کلیدی در اقتصاد ایران آر نظر پتانسیل بالقوه مستقیم و غیر مستقیم بهره وری نیروی کار با استفاده از جدول داده -ستانده
  1748. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سرمایه فکری بعنوان رویکردی استراتژیک با خلاقیت کارکنان آموزشی
  1749. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد کارکنان
  1750. انجام پایان نامه بررسی شرایط لازم در بکارگیری سیستم ازلاعات استراتژیک
  1751. انجام پایان نامه اارئه مدلی برای مدیریت استراتژیک در سازمان‌های دولتی ایران
  1752. انجام پایان نامه بررسی شاخص‌های بی تفاوتی سازمانی در بین سرمایه‌های استراتژیک سازمان
  1753. انجام پایان نامه توسعه استراتژیک دولت الکترونیک و نقش الگو برداری
  1754. انجام پایان نامه استراتژی‌های انعطاف و احتیاط برای ایجاد زنجیره تأمین استراتژیک
  1755. انجام پایان نامه بررسی روش ظرفیت سازی استراتژیک منابع انسانی در پدیده جهانی شدن
  1756. انجام پایان نامه سیستم ارزیابی دانش استراتژیک (SKBS)
  1757. انجام پایان نامه بررسی رابطه مشارکت زنجیره تأمین استراتژیک با مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت خودروسازی
  1758. انجام پایان نامه بررسی مشارکت زنجیره تأمین استراتژیک-تکنیک های مدیریت زنجیره تأمین سبز و نتیج عملکرد در صنعت خودروسازی (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)
  1759. انجام پایان نامه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
  1760. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد نوآورنه از طریق ظرفیت مدیریت دانش در ایران
  1761. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی و چابکی سازمانی در کسب مزیت رقابتی
  1762. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم جهت گیری‌های استراتژیک بر عملکرد سازمان طالعه موردی در بانک توسعه صادرات ایران
  1763. انجام پایان نامه طراحی مدل خودسنجی تفکر استراتژیک مدیران دانشگاه‌های استان مازندران
  1764. انجام پایان نامه مقایسه تطبیقی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی کشورهای ایران و ژاپن)
  1765. انجام پایان نامه نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی در شادکامی کارکنان با محوریت دین
  1766. انجام پایان نامه تصمیم گیری درباره گزینه‌های استراتژیک در صنعت قطعه سازی با استفاده از معیار تطبیق پذیری گزینه‌های استراتژیک و تکنیک تصمیم گیری‌های چند معیار
  1767. انجام پایان نامه بررسی برنامه ریزی استراتژیک بازار محوری و رابطه آن با مدریت بازار
  1768. انجام پایان نامه بررسی روابط استراتژیک ترکیه و آمریکا با تأکید برمفروضه رئالیسم ساختاری (تلاش برای شکل دهی به نظم جدید منطقه‌ای)
  1769. انجام پایان نامه کنسرسیوم‌های صادراتی همکارس استراتژیک شرکت‌های کوچک و متوسط در افزایش سهم صادرات و تقویت توان رقابتی در بازارهای بین المللی
  1770. انجام پایان نامه حسابداری مدیریت و نقش آن در دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان‌ها
  1771. انجام پایان نامه نقش مدیریت هزینه استراتژیک در حماسه اقتصادی
  1772. انجام پایان نامه اصول و مبانی تصمیم گیری استراتژیک
  1773. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و بررسی ریسک‌های آن در پروژه‌های عمرانی
  1774. انجام پایان نامه بررسی اثر تغییر اقلیم بر محصولات استراتژیکزراعی غرب ایران (مطالعه موردی: گندم و جو)
  1775. انجام پایان نامه بررسی موانع و مشوق‌های ورود تازه واردان به یک صنعت از دیدگاه مدیریت استراتژیکمطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک
  1776. انجام پایان نامه بررسی موقعیت استراتژیکی صنعت خودروسازی ایران ا بهره گیری از مدل تلفیقی تحلیل شبکه‌ای با ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها
  1777. انجام پایان نامه ارائه راهبردهای استراتژیکی توسعه اکوتوریسم مودر: روستای پیران
  1778. انجام پایان نامه ارائه راهبردهای استراتژیکی توسعه گردشگری شهری (نمونه موردی: شهرستان جهرم)
  1779. انجام پایان نامه تحلیل نوآوری‌های استراتژیکی ارتباطات بر میزان رضایت مشتری (مطالعه موردی: سازمان‌های بیمه‌ای استان مازندران)
  1780. انجام پایان نامه رتبه بندی ارزش مشتری و تدوین برنامه‌های استراتژیکی با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی جهت توسعه مدیریت ارتباط با مشتری
  1781. انجام پایان نامه تحلیل عوامل استراتژیک مدیریت پسماندهای شهری جزیره خارک
  1782. انجام پایان نامه تعیین راهبردهای مدیریت پردازش و دفع پسماند با استفاده از مدیریت استراتژیک (مورد مطالعاتی شهر مشهد)
  1783. انجام پایان نامه ارزیابی راهبردی ابعاد محیط زیستی مدیریت محلی کلانشهر مشهد (تاکید بر پسماند شهری) بر مبنای رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک SWOT
  1784. انجام پایان نامه مدیریت بحران ضرورتی استراتژیک در سازمان
  1785. انجام پایان نامه کاربرد کارت امتیازی متوارن در برنامه ریزی استراتژیک با تاکید بر سیستم پایگاه دانش
  1786. انجام پایان نامه ارزیابی توسعه اکوتوریسم در استان کردستان با مدل استراتژیک swot
  1787. انجام پایان نامه آمایش لجستیکی و کعماری نوین زیر ساختها به عنوان پیشران توسعه ملی با محوریت تفکر استراتژیک، شناخت محیط و آینده نگری
  1788. انجام پایان نامه حمل و نقل بین وجهی رویکرد نوین حمل و نقل در مسیر توسعه استراتژیک
  1789. انجام پایان نامه حمل و نقل ناب، رویکردی استراتژیک در کسب برتری‌های رقابتی
  1790. انجام پایان نامه کارآفرینی و نوآوری دو راه استراتژیک مواجهه با پیامدهای بحران‌های مالی جهانی
  1791. انجام پایان نامه فاکتورهای استراتژیک مدیریت زمین گردشگری در تالاب کویری گاوخونی
  1792. انجام پایان نامه اولویت بندی مدل‌های برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد ELECTER III
  1793. انجام پایان نامه ارائه مدل مفهومی مدیریت استراتژیک دانش
  1794. انجام پایان نامه استراتژیهای نیروی انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  1795. انجام پایان نامه ارائه مدلی مفهومی جهت بررسی معیارهای اثرگذاری بر مدیریت استراتژیک
  1796. انجام پایان نامه همراستاسازی استراتژیک منابع انسانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن پویا
  1797. انجام پایان نامه بکارگیری تکنیک GANP در برنامه ریزی استراتژیک
  1798. انجام پایان نامه طراحی مدلی استراتژیک برای مدیریت اثر بخش شهری
  1799. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی پارامترهای موثربرکاهش آسیب پذیری انبارهای استراتژیک ذخیره و توزیع فراورده‌های نفتی
  1800. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک محور آموزش مدیریت بحران در سازمانهای صنعتی
  1801. انجام پایان نامه بهبودعملکرد مدیریت استراتژیک بوسیله مدیریت بحران
  1802. انجام پایان نامه مدیریت بحران، سناریوها، فرآیند مدیریت استراتژیک و تاثیررسانه ها
  1803. انجام پایان نامه ارائه چارچوب تحلیلی - ادراکی مناسب از کارآفرینی دولتی با تأکید برکارآفرینی استراتژیک و رویکرد ایجاد قابلیت دولت کارآفرین
  1804. انجام پایان نامه کاربرد ارزش افزوده اقتصادی تعادلی درتحقیقات استراتژیک سرمایه گذاری
  1805. انجام پایان نامه کاربردکارت ارزیابی متوازن BSC) درمدیریت استراتژیک
  1806. انجام پایان نامه یک مدل تلفیقی جهت یکپارچه سازی اجرای سیستمهای برنامه ریزی استراتژیک کارت امتیازی متوازن و مدیریت هوشن مطالعه موردی
  1807. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک زنجیره تأمین با استفاده از مدل مدیریت محدودیت‌ها
  1808. انجام پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت دربرون سپاری استراتژیک به منظور تعیین متدولوژی مطلوب
  1809. انجام پایان نامه بررسی پتانسیل گردشگری زمستانی با از مدل تحلیل عوامی داخلی، خارجی و استراتژیک (مطالعه موردی: شهرستان کوهرنگ)
  1810. انجام پایان نامه طراحی الگوی استراتژیک تأثیرات اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری قومی
  1811. انجام پایان نامه تدوین مدل استراتژیک برای توسعه پایدار گردشگری قومی
  1812. انجام پایان نامه بررسی مراکز گردشگری زنان در مناطق 5 و 6 اصفهان با استفاده از مدل‌های عوامل استراتژیک و SWOT
  1813. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک تکنولوژی در سازمان‌های پروژه محور
  1814. انجام پایان نامه کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی
  1815. انجام پایان نامه تبیین استراتژیک تعاونیهای دانش بنیان و نقش آن برتوسعه کارآفرینی سازمانی
  1816. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک خوشه مرکبات استان مازندران با رویکرد SWOT
  1817. انجام پایان نامه ارائه چارچوب تحلیلی ادراکی مناسب ازکارآفرینی دولتی با تاکید برکارآفرینی استراتژیک
  1818. انجام پایان نامه توسعه قابلیت‌های پویا زمینه سازفرآیند کارآفرینی استراتژیک درموسسات کوچک و متوسط
  1819. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک مبتنی بر اقیانوس آبی ونقش خلاقیت و نوآوری در اجرای آن
  1820. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت استراتژیک و کارآفرینی سازمانی
  1821. انجام پایان نامه بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک کارآفرینانه برعملکرد
  1822. انجام پایان نامه ارائه مدلی تحلیلی از برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهری در غرب کشور
  1823. انجام پایان نامه موضع یابی استراتژیک بانک‌های ایران در ارائه خدمات الکترونیکی
  1824. انجام پایان نامه امکان سنجی توسعه گردشگری درشهرمرزی بانه درچارچوب مدل استراتژیک Swot
  1825. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک ارتقاء امنیت و اقتصادرودهای مرزی مطالعه موردی رود ارس
  1826. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک و تدوین استراتژیهای توسعه بازارچه‌های مرزی با استفاده از مدل swot مطالعه موردی بازارچه مرزی استان کرمانشاه
  1827. انجام پایان نامه کاربرد استراتژیک‌های مدیریتی HSE درمدیریت سبز ونقش آن درفعالیت های بحرانی
  1828. انجام پایان نامه توانمندسازی شهرهای کوچک درنظام شبکه‌های شهری معاصر ایران با رهیافت برنامه ریزی استراتژیک مطالعه موردی شهرشال دراستان قزوین
  1829. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک بروش نوین TOWS فازی برای توسعه کاربری انرژی باد و خورشید در ایران
  1830. انجام پایان نامه تبیین استراتژیک مبانی نظری و عملیاتی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
  1831. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی مفهومی برای همراستایی استراتژیک تکنولوژی اطلاعات و کسب و کار
  1832. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک تعاملات بین الملل فناوری اطلاعات مطالعه موردی ICANN،WITSA IGF
  1833. انجام پایان نامه ائتلاف استراتژیک کارآفرینانه: راه حلی برای انتقال فناوری
  1834. انجام پایان نامه اتحادهای استراتژیک و صنایع تکنولوژی پیشرفته
  1835. انجام پایان نامه معیارهای انتخاب شرکا دراتحادهای استراتژیک فناورانه مطالعه موردی: صنایع هوا و فضای ایران
  1836. انجام پایان نامه ارائه چارچوب تلفیقی جهت آینده نگاری استراتژیک
  1837. انجام پایان نامه ارزشگذاری استراتژیک کسب و کارهای کارآفرینانه اینترنتی در ایران
  1838. انجام پایان نامه تحلیل عوامل فرهنگی مؤثر بر خلاقیت و نوآوری استراتژیک
  1839. انجام پایان نامه تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با رویکرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی با به کارگیری تکنیک swot در سازمان‌های پروژه محور
  1840. انجام پایان نامه هوش رقابتی و مدیریتی استراتژیک
  1841. انجام پایان نامه بررسی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از ماتریس تحلیل داده‌ها (SWOT) مورد مطالعه: استراتژی شرکت نوتاش پیمان
  1842. انجام پایان نامه توسعه استراتژیک منابع انسانی مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک در سازمان­های فاوا
  1843. انجام پایان نامه تدوین مدل برنامه ریزی استراتژیک با تلفیق متدلوژی شش سیگمای ناب رهیافت هوش تجاری و کارت امتیازی متوازن
  1844. انجام پایان نامه کارآفرینی استراتژیک: ارائه مدلی برای مدیریت اثر بخش چالش‌ها
  1845. انجام پایان نامه رویکرد استراتژیک اقیانوس آبی: کارآفرینی ازطریق نوآوری ارزش مشتری
  1846. انجام پایان نامه اهمیت برنامه ریزی منابع انسانی درتحقق اهداف استراتژیک سازمان
  1847. انجام پایان نامه تبیین راهبردهای موثردربروز فرایندکارآفرینی استراتژیک درموسسات کوچک ومتوسط
  1848. انجام پایان نامه تحلیلی برتعیین جایگاه عوامل موثربرهمسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کارمطالعه موردی: صنعت قطعه سازی خودرو گیلان
  1849. انجام پایان نامه تبیین مبانی تفکر استراتژیک مقام معظم رهبری درروندنام گذاری سالها دردهه عدالت و پیشرفت
  1850. انجام پایان نامه اولویت بندی کالاهای استراتژیک صنعت نفت با رویکرد توسعه ساخت داخل
  1851. انجام پایان نامه ارائه مدلی مفهومی ازبرنامه ریزی استراتژیک دربخش کارآفرینی ایران
  1852. انجام پایان نامه تبیین مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی راهبردی جهت توسعه زمین گردشگری براساس مدل Swot مطالعه موردی: ژئوسایت های همدان
  1853. انجام پایان نامه مطالعه تئوریکی و تجربی تأثیر نوآوری استراتژیک درکارآفرینی و تولید ملی
  1854. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی بابهره گیری ازسیستم های اطلاعات مدیریت
  1855. انجام پایان نامه مقاله برنامه ریزی منابع انسانی با رویکردی استراتژیک
  1856. انجام پایان نامه بررسی کنترل استراتژیک بازاریابی ازدیدگاه کاتلر
  1857. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک چالشها و فرصت‌های ایجادتحول اقتصادی وحمایت ازتولید ملی
  1858. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین متغیرهای فرهنگ سازمانی دنیسون و برنامه ریزی استراتژیک
  1859. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین بافت سازمانی و تفکر استراتژیک
  1860. انجام پایان نامه سیرتکامل مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  1861. انجام پایان نامه مولفههای مؤثر بر خرید استراتژیک در بخش درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی ایران
  1862. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت استراتژیک دانش و بهبود عملکرد سازمانی
  1863. انجام پایان نامه ارتقا کیفیت خدمات بانکی مبتنی برتوسعه استراتژیک منابع انسانی با رویکرد CRM
  1864. انجام پایان نامه نقش اقلیم برتولید محصولات استراتژیک کشاورزی برای نیل به توسعه پایدار براساس الگوی بوم شناختی بااستفاده ازروش papadacis نمونه موردی شهرستان روانسر
  1865. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  1866. انجام پایان نامه بررسی نقش و وریکرد های مدیریت استراتژیک در سرمایه انسانی
  1867. انجام پایان نامه فرایند مدیریت استراتژیک بازاریابی
  1868. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک درسازمانهای دولتی
  1869. انجام پایان نامه کاربرد استراتژی‌های بازاریابی در جهت تدوین برنامه استراتژیک (مطالعه موردی: شرکت رینگ سازی مشهد)
  1870. انجام پایان نامه کانونهای استراتژیک در طراحی و برنامه ریزی مدیریت دانش (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی)
  1871. انجام پایان نامه بررسی ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تأثیر آن بر جایگاه استراتژیک شرکت (مطالعه موردی شرکت لبنی هموطن)
  1872. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک اثر بخش با هوش استراتژیک
  1873. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک تکنولوژی
  1874. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک بازاریابی و ارائه مدل قیمت گذاری هدفمند در شرکت‌های طراحی دیجیتال
  1875. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک در توسعه سرمایه انسانی سازمانها
  1876. انجام پایان نامه کاربرد روش دیمتل درتصمیم گیری‌های استراتژیک و ارزیابی عملکرد در صنایع خدمات پس از فروش خودرو
  1877. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک سازمان‌های بزرگ
  1878. انجام پایان نامه ارائه مدلی مفهومی از مثلث معادله ساختاری میان مدیریت کیفیت جامع، سیستم‌های کنترل استراتژیک وعملکرد سازمانی
  1879. انجام پایان نامه رهیافت‌های استراتژیک به منظور توسعه‌ی گردشگری روستایی پژوهش موردی روستای پالنگان
  1880. انجام پایان نامه راهبردهای استراتژیک توسعه طبیعت گردی به عنوان سیاست مطلوب توسعه گردشگری ایران با استفاده ازمدل swot
  1881. انجام پایان نامه راهبردهاوراهکارهای مدیریت استراتژیک توسعه گردشگری درمنطقه نمونه گردشگری آبیدر
  1882. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک توسعه‌ی گردشگری عشایری مورد شناسی عشایربختیاری
  1883. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی: روستای اَنجِدان شهرستان اراک
  1884. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک توسعه توریسم با رویکرد ایجاد زیرساخت‌های الکترونیک مطالعه موردی: استان مازندران
  1885. انجام پایان نامه بسترهای توسعه توریسم الکترونیک با رویکرد استراتژیک مطالعه موردی: استان مازندران
  1886. انجام پایان نامه بررسی گردشگری شهری شهر جدید سهند با استفاده از مدل تحلیل استراتژیک swot
  1887. انجام پایان نامه ابزارها و تکنیک‌های حسابداری مدیریت استراتژیک
  1888. انجام پایان نامه ریسک استراتژیک تقلب و استدلال استراتژیک: مدل سازی حسابرسی به عنوان بازی
  1889. انجام پایان نامه ارائه برنامه ریزی استراتژیک جهت استفاده ازپتانسیلهای گردشگری حلال ایران درهمگرایی کشورهای اسلامی
  1890. انجام پایان نامه سناریوهای مدیریتی کاربری اراضی زراعی، راهبردی استراتژیک در افزایش درآمد و توسعه پایدار حوزههای آبخیز مطالعه موردی: حوضه آبخیز چهلچای شهرستان مینودشت استان گلستان
  1891. انجام پایان نامه بازنگری استراتژیک مقوله گردشگرپذیری روستایی درراستای توسعه پایدارشهری و منطقه‌ای
  1892. انجام پایان نامه ارزیابی برنامهریزیهای استراتژیک کشاورزی و منابع طبیعی در راستای توسعه پایدار
  1893. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک محیط زیست و توسعه‌ی پایدار
  1894. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک در بحران
  1895. انجام پایان نامه اهمیت خلاقیت و نوآوری منابع انسانی به منظور ایجاد مزیت رقابتی و تحقق اهداف استراتژیک شرکت‌های بیمه
  1896. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل ذخیره سازی استراتژیک گازطبیعی درمخازن تخلیه شده نفت وگاز
  1897. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک بروش نوین TOWS فازی برای توسعه کاربری انرژی (مطالعه موردی: باد و خورشید) در ایران
  1898. انجام پایان نامه همراستا سازی استراتژی‌ها وتفکر استراتژیک با فرهنگ و نگاهی برنقش مدیریت دانش
  1899. انجام پایان نامه مدل مدیریت دانش سازمانی در مدیریت استراتژیک منابع سازمانی
  1900. انجام پایان نامه توسعه هوش استراتژیک از طریق ارتقای مدیریت دانش
  1901. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک پیوستن به سازمان تجارت جهانی با استفاده از مدل SWOT
  1902. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل میزان آب مجازی محصولات استراتژیک خرما و پسته در استان کرمان
  1903. انجام پایان نامه مدیریت ریسک رویکردی استراتژیک در کاهش اثرات بلایای طبیعی
  1904. انجام پایان نامه کارآفرینی استراتژیک (رویکردی نو در ارتقای عملکرد شرکتها و خلق ارزشبرای جامعه)
  1905. انجام پایان نامه انعطاف پذیری در برنامه ریزی یکپارچه تأمین، تولید، توزیع دوره‌های استراتژیک و تاکتیکی در زنجیره تأمین با در نظر گرفتن تقاضای غیر قطعی
  1906. انجام پایان نامه طراحی و تجزیه و تحلیل متدولوژی انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان در همکاری‌های استراتژیک و راهبردی
  1907. انجام پایان نامه نقش تناسب انسانی و فرهنگی در موفقیت اتحاد استراتژیک شرکت‌ها (مطالعه موردی شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
  1908. انجام پایان نامه ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای برنامه ریزی استراتژیک با داده‌های مالی
  1909. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک
  1910. انجام پایان نامه ارائه الگوی عوامل موفقیت اتحاد استراتژیک شرکتها (مطالعه موردی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
  1911. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک و مدل BSC در جهت دستیابی به رسالت سازمان
  1912. انجام پایان نامه تفکر استراتژیک در مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط
  1913. انجام پایان نامه بازبینی مدیریت قیمت گذاری- رویکرد استراتژیک
  1914. انجام پایان نامه توانمند سازی منابع انسانی تکیه گاه استراتژیک سازمان
  1915. انجام پایان نامه استفاده کارآمد از اطلاعات کسب و کار برای برتری استراتژیک: تحلیل پوششی داده‌ها
  1916. انجام پایان نامه بکارگیری شبکه‌های حسگر جهت بدست آوردن اطلاعات جغرافیایی در کاربردهای استراتژیک نظامی
  1917. انجام پایان نامه ارائه شاخص‌های مؤثر در استمرار خدمات رسانی انبارهای استراتژیک نگهداری و توزیع فرآورده‌های نفتی در راستای نگهداشت و مدیریت صحیح انرژی فسیلی
  1918. انجام پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل استراتژیک ) نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید(استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران
  1919. انجام پایان نامه نقش آینده پژوهی در تفکر استراتژیک
  1920. انجام پایان نامه تشریح سه مفهوم مدیریت استراتژیک، آینده نگاری و محیط خارجی سازمان در صنعت بانکداری
  1921. انجام پایان نامه معماری عامل محور برای استخراج سناریوهای مطلوب در سیستم‌های اطلاعات استراتژیک: بر اساس مزیت رقابتی
  1922. انجام پایان نامه جایگاه سناریوسازی و پیش بینی در آینده نگری استراتژیک
  1923. انجام پایان نامه بیوتکنولوژی، فناوری استراتژیک در حفاظت از تنوع زیستی گیاهی
  1924. انجام پایان نامه نظام مدیریت استراتژیک در بنادر نسل جدید به کمک مدل BSC
  1925. انجام پایان نامه راهبردهای مدیریت پایدار تفرجگاه‌های ساحلی غرب مازندران به روش تحلیل عوامل استراتژیک
  1926. انجام پایان نامه بررسی تاثیرات گردشگری روستایی بر توسعه این نواحی و ارائه راهکارهای اصولی با استفاده از مدل تحلیل استراتژیک (swot) (نمونه موردی: روستای خسروشیرین شهرستان آباده)
  1927. انجام پایان نامه بررسی کارآفرینی سازمانی و رهبری استراتژیک
  1928. انجام پایان نامه با تأکید بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  1929. انجام پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و سطح تفکر استراتژیک در مدیران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان مازندران
  1930. انجام پایان نامه همنوازی رسانه‌های جمعی شهری و رسانه‌های نوین شهرون مدار در مدیریت استراتژیک فرهنگی
  1931. انجام پایان نامه الزامات سیاست گذاری و مدیریت استراتژیک فرهنگی در مدیریت شهری
  1932. انجام پایان نامه رویکرد نظری مدیریت استراتژیک فرهنگی مجموعه شهری تهران
  1933. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک فرهنگی از منظر نیازسنجی فرهنگی
  1934. انجام پایان نامه الزامات و فرایند سیاست گذاری و مدیریت استراتژیک فرهنگی در مدیریت شهری
  1935. انجام پایان نامه تعامل مدیریت استراتژیک فرهنگی و سرمایه فرهنگی
  1936. انجام پایان نامه رویکرد استراتژیک ابزار کارآمد توسعه فرهنگی کلان شهرها
  1937. انجام پایان نامه راهکارهای عملیاتی سهولت در مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران
  1938. انجام پایان نامه آسیب شناسی فرایند برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک توسعه فهرنگی ـ اجتماعی شهرداری تهران
  1939. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک جایگاه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
  1940. انجام پایان نامه ارائه رویه نظام مند انتخاب مشاور با هدف تدوین برنامه استراتژیک در مدیریت شهری (مورد مطالعه: سازمان زیباسازی شهر تهران)
  1941. انجام پایان نامه توسعه پایدار منطقه‌ای براساس جامع گردشگری منطقه نمونه آبشار شاهلولاک (با استفاده از رویکرد تحلیلی عوامل استراتژیک SWOT و ارزیابی (IE))
  1942. انجام پایان نامه ضرورت توسعه استراتژیک بنادر موجود
  1943. انجام پایان نامه مروری بر مدیریت استراتژیک هزینه‌ها
  1944. انجام پایان نامه تحلیلی بربرنامهریزی و توسعه گردشگری دراستان مازندران با بهره گیری ازجدول تحلیل استراتژیک Swot
  1945. انجام پایان نامه کارآفرینی، ضرورت استراتژیکتوسعه پایدار روستایی
  1946. انجام پایان نامه جایگاه امنیت اجتماعی در تفکر مدیریت استراتژیکفرهنگی کشور
  1947. انجام پایان نامه امنیت آب درزنجیره های تأمین غذایی راه حل‌های استراتژیکی و مانا فراسوی منابع آبی محلی و بخش آب
  1948. انجام پایان نامه کاربرد مدیریت پور تفولیوی فازی در تحلیل اهداف استراتژیکی صنایع بیمه
  1949. انجام پایان نامه طراحی زنجیره عرضه در محیط پویا با هدف حداکثر نمودن بهره برداری ظرفیت و یکپارچه نمودن تصمیمات استراتژیکی و تاکتیکی
  1950. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی و نقش آن در بهبود و بازسازی سازمان
  1951. انجام پایان نامه سنجش استراتژیک محرکهای ارزش برای مدیریت سرمایه فکری
  1952. انجام پایان نامه رویکرد استراتژیک در تدوین پژوهش‌های کاربردی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی کشور
  1953. انجام پایان نامه سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و نقش استراتژیک آن در مدیریت شهری
  1954. انجام پایان نامه مبانی پدافند غیرعامل و مصادیق آن در صنعت برق با نگاه به مدیریت استراتژیک
  1955. انجام پایان نامه ارائه و برازش مدل تلفیقی جانع و جزئی مدیریت استراتژیک منابع انسانی به منظور بهبود بحرانهای زیست محیطی سازمانی (با تاکید بر تسهیم دانش)
  1956. انجام پایان نامه چالشهای برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی شهری موفق
  1957. انجام پایان نامه ساخت یک مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت مقایسه استراتژیک جذابیت تکنولوژی‌های میکروتوربین و دیزلی
  1958. انجام پایان نامه ارائه مدل مدیریت استراتژیک تقاضا برای منابع کمیاب با مطالعه موردی در تقاضای آب شرب
  1959. انجام پایان نامه بررسی کارکردهای مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک
  1960. انجام پایان نامه تفکر و برنامه ریزی استراتژیک ضرورتی برای بخش ایمنی سازمان‌ها
  1961. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک HSE و ارتباط آن با بهره وری و تعالی سازمانی
  1962. انجام پایان نامه شناسایی و ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی تأثیر گذار برمدیریت HSE شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان با بهره گیری از تکنیک تلفیقی DELPHI و ماتریس IFE
  1963. انجام پایان نامه طراحی نقشه استراتژیک سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست
  1964. انجام پایان نامه طراحی و پیاده سازی سیستم خبره چند عامله ماتریس BCG جهت برنامه ریزی استراتژیک
  1965. انجام پایان نامه بررسی تاثیرات استراتژیک فناوری اطلاعات بر صنعت ماشین افزار مطالعه موردی شرکت ماشین سازی تبریز
  1966. انجام پایان نامه بررسی مقوله رقابت پذیری استراتژیک شهرها درحوزه اقتصادو کسب و کار
  1967. انجام پایان نامه شناسایی موانع برنامه استراتژیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اهداف سند چشم انداز بیست ساله ایران 1404
  1968. انجام پایان نامه ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
  1969. انجام پایان نامه برنامهریزی استراتژیک در نظامآموزشی، تحولی پایدار درآموزش کشور
  1970. انجام پایان نامه آبهای فسیلی ذخایر استراتژیک جهان
  1971. انجام پایان نامه نقش استراتژیک نت بهره ور جامع TPM در مصرف انرژی
  1972. انجام پایان نامه اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی (نقش استراتژیک نت بهره ور جامع TPM در مصرف انرژی)
  1973. انجام پایان نامه ارائه چند طرح استراتژیک برای حفاظت یوزپلنگ آسیایی درایران
  1974. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین عوامل استراتژیک کارآفرینی با نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی
  1975. انجام پایان نامه مطالعه ارتباط مدیریت دانش استراتژیک با عملکرد و توانایی نوآوری سازمان
  1976. انجام پایان نامه خلاقیت سازمانی راهبردی استراتژیک برای توسعه کارآفرینی سازمانی
  1977. انجام پایان نامه پیشنهاددهی استراتژیک شرکتهای توزیع انرژی در بازار برق روز - پیش در حضور تولیدهای پراکنده و بارهای قابل قطع
  1978. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک در شرکت توزیع نیروی برق شیراز
  1979. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک نوآوری: ارائه مدل دان شمحور نوآوری برای شرکت برق منطقه‌ای تهران
  1980. انجام پایان نامه مدل کاربردی روابط عمومی استراتژیک پروژههای سدسازی ایران
  1981. انجام پایان نامه برنامه ربزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی در سازمانهای دریایی
  1982. انجام پایان نامه تدوین راهبردهایگسترش توریسم تاریخی فرهنگی درشهرستان مرودشت با استفاده از روش برنامه ریزی استراتژیک Swot
  1983. انجام پایان نامه نقش مدیریت استراتژیک درهدفمند کردن صنعت گردشگری
  1984. انجام پایان نامه چالشهای مدیریت استراتژیک در صنعت فناوری اطلاعات
  1985. انجام پایان نامه تدوین استراتژی‌های مدیریت منابع طبیع یدر توسعه کشاورزی پایدار کشور با استفاده از تحلیل عوامل استراتژیک SWOT
  1986. انجام پایان نامه فاکتورهای استراتژیک مؤثر در تعیین امنیت وب سایت‌ها
  1987. انجام پایان نامه کارت امتیاز دهی متوازن: اساسی برای مدیریت استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی
  1988. انجام پایان نامه تفکر استراتژیک گامی به سوی کاهش آسیبهای مدیریت آموزش در سازمانها
  1989. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک حمل و نقل کانتینری دربندربوشهر وارایه راهکارهای مناسب جهت افزایش بهره وری آن با استفادها ز مدل SWOT
  1990. انجام پایان نامه بررسی تناسب استراتژیک استراتژ یهای سازمان و منابع انسانی موردمطالعه: سازمان بنادر و دریانوردی ایران
  1991. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک استراتژیک درمواجهه با نانوتکنولوژی و محصولات نانوفناوری
  1992. انجام پایان نامه تبیین مدل سیستمی جهت توسعه استراتژیک دانشگاه ازاد اسلامی با رویکرد چشم انداز 1404
  1993. انجام پایان نامه یادگیری سازمانی رویکردی نوین از مدیریت استراتژیک (توسعه تناسب سازمانی)
  1994. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای انخاب استراتژیک تولید برق با استفاده از رویکرد پویایی سیستمها
  1995. انجام پایان نامه شناسایی و بررسی امکانات بالقوه جغرافیایی، رقابتی و اعتبارات منطقه آزاد درراستای سیاست جهاد اقتصادی و تأثیران بر رشد اقتصاد بومی و محلی (مطالعه موردی بندر استراتژیک چابهار)
  1996. انجام پایان نامه بررسی جایگاه استراتژیک هدف در برنامه ریزی و مدیریت انرژی و شهری (برنامه ریزی شهری در جهت ایجاد شهر پایدار)
  1997. انجام پایان نامه مدیریت جهادی در بهره گیری از فناوریهای نوین، راهبرد استراتژیک در تحقق جهاد اقتصادی در کشاورزی
  1998. انجام پایان نامه مطالعات استراتژیک منابع آبی درحوزه آبخیز آقاگل وارایه راهکارهای مدیریتی
  1999. انجام پایان نامه راهبردهای استراتژیک توسعه صنایع فرهنگی
  2000. انجام پایان نامه طراحی استراتژیک سیستم‌های دوچرخه عمومی با محدودیت‌های سرویس دهی
  2001. انجام پایان نامه نقش برنامه ریزی استراتژیک در توسعه پایدار فضایی شهرهای ساحلی (مطالعه موردی، شهرساحلی نوشهر)
  2002. انجام پایان نامه لزوم ذخیر ه سازی استراتژیک نفت و گاز در ایران
  2003. انجام پایان نامه مکانیابی مخازن استراتژیک سوخت در استان یزد با استفاده ازآمایش جغرافیایی
  2004. انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگری با دیدگاه استراتژیک (جزیره قشم)
  2005. انجام پایان نامه انتظارات استراتژیک در توسعه گردشگری قشم
  2006. انجام پایان نامه تدوین برنامه استراتژیک مناسب جهت سرمایه گذاری در جزیره قشم
  2007. انجام پایان نامه اجرای برنامه تغییرخصوصی سازی با تفکر استراتژیک
  2008. انجام پایان نامه طراحی مدل تصمیم گیری استراتژیک صنعتی ساخت یا خرید درزنجیره تأمین خودروی مگان با روش مدلیابی معادلات ساختاری و الگوریتم ANP
  2009. انجام پایان نامه تعیین میزان همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات با کسب و کار در سه حوزه معاونت شهرسازی و معماری، فرهنگی و اجتماعی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
  2010. انجام پایان نامه ارائه چهارچوبی استراتژیک به منظور اندازهگیری سطح رقابتپذیری بنگاه‌ها بر مبنای مدل پورتر توسط تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای فازی
  2011. انجام پایان نامه تأثیر برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات بر سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی
  2012. انجام پایان نامه بررسی رابطه سرمایه انسانی استراتژیک بابهبود عملکردمالی (ازمنظر درآمدها) بانک‌های سپه شهر اصفهان
  2013. انجام پایان نامه بررسی سبک تعاملی و کنترل استراتژیک منابع انسانی در شرکت‌های هلدینگ؛ گروه صنعتی ایران خودرو
  2014. انجام پایان نامه ارائه چارچوب معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک در صنعت بیمه
  2015. انجام پایان نامه طراحی الگوی استراتژیک اشتغال فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
  2016. انجام پایان نامه ارزیابی وضعیت فعالیت‌های پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بر اساس مؤلفه‌های برنامه ریزی استراتژیک
  2017. انجام پایان نامه مطالعه موردی مدیریت استراتژیک در هلدینگ مینا
  2018. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و بهره وری سازمانی در سازمان‌های هلدینگ
  2019. انجام پایان نامه بررسی الگوی ارتباطی در راستای ارزش آفرینی و تعامل استراتژیک منابع انسانی در شرکت‌های هلدینگ گروه صنعتی ایران خودرو
  2020. انجام پایان نامه ارائه مدل راهبری و کنترل استراتژیک مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های هولدینگ
  2021. انجام پایان نامه تعیین عناصر تشکیل دهنده‌ی سازه‌ی تفکر استراتژیک
  2022. انجام پایان نامه استراتژی و کارآفرینی در پرتو مدیریت استراتژیک
  2023. انجام پایان نامه تدوین برنامه استراتژیک شرکت بهره برداری متروی تهران (94-90) با رویکرد مدیریت مشارکتی و با استفاده از مدل بومی برایسون
  2024. انجام پایان نامه تعیین میزان انطباق تفکر مدیران بامؤلفه های تفکر استراتژیک (مطالعه موردی: شرکت آبفا استان قم)
  2025. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیک جایگاه رقابتی کشورهای خاورمیانه بر اساس شاخص‌های رقابت پذیری جهانی
  2026. انجام پایان نامه مدل ارتباطی مدیریت استراتژیک با مدیریت پورتفولیوی پروژه، مورد مطالعه: پژوهشکده فاوا
  2027. انجام پایان نامه تجربه مدیریت استراتژیک از طریق کارت امتیازی متوازن در شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
  2028. انجام پایان نامه باربینی مدیریت استراتژیک پروژه سد و نیروگاه کارون 3 با مدل BSC
  2029. انجام پایان نامه شاخص‌های ارزیابی عملکرد راهبردی استراتژیک پروژه‌ها در سازمان‌های تحقیق و توسعه
  2030. انجام پایان نامه ظرفیت سازی اجرای پروژه‌های استراتژیک ملی در صنعت حمل و نقل ریلی
  2031. انجام پایان نامه توسعه دفتر مدیریت استراتژیک پروژه (SPMO)
  2032. انجام پایان نامه اهمیت استراتژیک کنترل منافع در اثر بخشی و کارایی پروژه‌های فناوری اطلاعات
  2033. انجام پایان نامه مقایسه استراتژیک سیستمهای تحویل پروژه با رویکرد مشارکت بخشهای خصوصی و دولتی از نوع "ساخت، اجرا و تحویل" و "ساخت، اجرا، مالکیت و تحویل"
  2034. انجام پایان نامه افزایش سرعت دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان با اجرای پروژه رویکردی ویژه به منظور ارتقاء چابکی در صنایع رقابتی
  2035. انجام پایان نامه تبیین جایگاه کنترل استراتژیک در انتخاب راهبردی پروژه
  2036. انجام پایان نامه استفاده از هستان شناسی در مدییت استراتژیک پروژه
  2037. انجام پایان نامه بررسی انواع مدل‌های مدیریت استراتژیک پروژه‌ها
  2038. انجام پایان نامه مدیریت پروژه و برنامه توسعه استراتژیک (مطالعه موردی: امیرنشین دبی، امارات متحده عربی)
  2039. انجام پایان نامه تعیین استراتژی‌های مناسب برای زیرساخت‌های حمل و نقل درون شهری و برون شهری (جاده‌ای)، در راستای دستیابی به سند چشم انداز توسعه کشور با استفاده از تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT)
  2040. انجام پایان نامه ارائه م دل مدیریت سبد پروژه از دیدگاه مدیریت استراتژیک
  2041. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نقش آن در اجرای موفقیت آمیز پروژه‌ها
  2042. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و مدیریت پروژه در تدوین الگوی ستاره‌ای برنامه ریزی و اجرای سیستم‌های اطلاعاتی
  2043. انجام پایان نامه منظرشهری درنگاه استراتژیک
  2044. انجام پایان نامه نقش اقلیم در پهنه بندی محصولات استراتژیک ایران با تاکید بر الزامات برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی
  2045. انجام پایان نامه تبیین کارآفرینی پایدار روستایی به عنوان یک ضرورت استراتژیک در توسعه ملی
  2046. انجام پایان نامه بررسی مقوله رقابت پذیری استراتژیک شهرها در حوزه اقتصاد و کسب و کار
  2047. انجام پایان نامه بکارگیری تکنیک شش سیگما درراستای خصوصی سازی صنایع با استفاده از مدل استراتژیکی SWOT
  2048. انجام پایان نامه ارائه مدل ترکیبی انتخاب عرضه کنندگان خدمات نرم افزارهای کاربردی ASP براساس شاخصهای اقتصادی استراتژیکی و اجتماعی
  2049. انجام پایان نامه سنتزدونانوبیوکونژوگه نانوذرات طلا - آنزیم ارگانوفسفرهیدرولاز جهت سمیت زدایی ترکیبات ارگانوفسفات و مقایسه آنهاباآنزیم آزادجهت کاربردهای استراتژیکی ونظامی وپزشکی و کشاورزی
  2050. انجام پایان نامه طراحی سیستم مبتنی بردانش برای برنامه ریزی استراتژیک دیدگاه کارت امتیازی متوازن
  2051. انجام پایان نامه طراحی سیستم‌های اطلاعاتی در طرح استراتژیک فناوری اطلاعات در گمرک
  2052. انجام پایان نامه همسوسازی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک
  2053. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک دانش از طریق چرخه زندگی سازمان در شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)
  2054. انجام پایان نامه بررسی مدل سلسله مراتب تصمیم گیری استراتژیک با استفاده از SHRM
  2055. انجام پایان نامه رویکرد استراتژیک اجتماعی سازمان
  2056. انجام پایان نامه بررسی موقعیت استراتژیک طرح تفکیک از مبدأ پسماندهای خشک شهر زاهدان در سال 1389-1388
  2057. انجام پایان نامه دستیابی به تناسب استراتژیک در زنجیره تأمین با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند هدفه
  2058. انجام پایان نامه اولویت بندی و تصمیم گیری در انتخاب پروژ] های استراتژیک کیفیت سایپا براساس تکنیک برنامه ریزی هوشین با روش AHP
  2059. انجام پایان نامه انتخاب استراتژیک تأمین کنندگان براساس رویکرد فازی و بادر نظر گرفتن ریسک تأمین کنندگان
  2060. انجام پایان نامه ارتقای کارایی نظام بودجه بندی شهرداری‌ها براساس برنامه استراتژیک شهری (تجربه‌ای در شهرداری نیاسر)
  2061. انجام پایان نامه مخاطرات نوآوری حاصل از برون سپاری استراتژیک
  2062. انجام پایان نامه مواد پیشرفته: نقش استراتژیک، آیندهنگاری و راهبردهای مدیریت فناوری در افق 20 ساله‌ی ایرانِ آینده
  2063. انجام پایان نامه بررسی نقش استراتژیک سرمایه اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی مطالعه موردی در دانشگاه ازاد اسلامی واحد گچساران
  2064. انجام پایان نامه آیا انعطاف پذیری استراتژیک می‌تواند از طریق نوآوری محصول برای شرکت‌ها سودآور باشد؟
  2065. انجام پایان نامه خلاقیت، منبع استراتژیک در سازمانهای رسانه‌ای: مطالعه شرکتهای رسانه‌ای خلاق
  2066. انجام پایان نامه بررسی میزان تأثیر سودمندی اطلاعات حسابداری مدیریت در بازاریابی استراتژیک منابع مالی در خدمات بانکی
  2067. انجام پایان نامه جایگاه یابی استراتژیک و شناسایی منابع دستیابی به مزیت رقابتی پایدار (مطالعه موردی: جایگاه یابی استراتژیک نام‌های تجاری در بخش بانکداری دولتی)
  2068. انجام پایان نامه نقش طرحهای توسعه شهری درتحقق توسعه پایدارشهری مطالعه موردی: برنامه استراتژیک شهر نیاسر
  2069. انجام پایان نامه A'WOT رویکردی متفاوت در برنامه ریزی استراتژیک
  2070. انجام پایان نامه طراحی الگوی جدید مدیریت استراتژیک سرمایه‌های فکری در سازمان
  2071. انجام پایان نامه مدل سازی فرآیند مدیریت استراتژیک با رویکرد برنامه ریزی چند سطحی چند هدفه
  2072. انجام پایان نامه الگوی مدیریت استراتژیک ریسک مطالعه موردی خشکسالی بخش کشاورزی استان گلستان
  2073. انجام پایان نامه ارزیابی اثربخشی برنامه ریزی سیستمهای اطلاعات استراتژیک مورد مطالعه: صنعت خودرو ایران
  2074. انجام پایان نامه تدوین برنامه استراتژیک تحقیقات در حوزه‌های مدیریتی و اقتصادی مطالعه موردی شرکت برق منطقه‌ای یزد
  2075. انجام پایان نامه بررسی عوامل روانشناختی در تصمیم گیری استراتژیک مدیران ارشد بخش دولتی براساس سبک شناختی یونگ مطالعه موردی سازمانهای بخش دولتی استان اصفهان
  2076. انجام پایان نامه ماندگرایی راهبردی، چالش پیشروی برنامه ریزی استراتژیک: مورد، صنعت مواد غذایی استان تهران
  2077. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک پورتفولیوی فناوری در شرکتهای دانش محور: یک رویکرد فرایند گرا
  2078. انجام پایان نامه سیستم‌ها و فنون اطلاعات مدیریت استراتژیک و نقش آن در فرایندتصمیم گیری
  2079. انجام پایان نامه نقش هوشمندی کسب وکار دراستقرار اثربخش مدیریت استراتژیک در سازمان‌ها
  2080. انجام پایان نامه شناسایی فاکتورهای حیاتی موفقیت در پروژه‌های تغییر استراتژیک (مطالعه موردی: شرکت نوین سازان تمدن ماد)
  2081. انجام پایان نامه توسعه شایستگی‌های مدیران آموزش عامل بهبود عملکرد برنامه‌های آموزشی در محیط‌های استراتژیک
  2082. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک شهرداری مشهد
  2083. انجام پایان نامه معرفی Mobile health وجایگاه استراتژیک آن در سیستم بهداشت و درمان
  2084. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک ضرورت توسعه و گسترش ترمینال‌های کانتینری ایران
  2085. انجام پایان نامه چارچوب ارزیابی متوازن در مدیریت استراتژیک تجارت الکترونیک EBBSC
  2086. انجام پایان نامه نقش رهبری استراتژیک در موفقیت اجرا و پیاده سازی استراتژی‌ها تحلیل نظری
  2087. انجام پایان نامه بومی سازی پارامترهای محیطی برنامه ریزی استراتژیک
  2088. انجام پایان نامه تفکر استراتژیک مفهوم و تقویت آن: مرور انتقادی و پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده
  2089. انجام پایان نامه فرایند برنامه ریزی استراتژیک در شهرداری اصفهان
  2090. انجام پایان نامه ابعاد اجتماعی و فرهنگی مدیریت استراتژیک برپایه توسعه پایدار شهری
  2091. انجام پایان نامه بررسی مدل حکمرانی فناوری اطلاعات و همسویی سیستم‌های مدیریتی آن با نقشه استراتژیک کسب و کار
  2092. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و سند توسعه نیروی انسانی کشور
  2093. انجام پایان نامه دستیابی به عوامل کلیدی موفقیت تفکر استراتژیک
  2094. انجام پایان نامه تأثیر آموزش در تحقق برنامه‌های استراتژیک
  2095. انجام پایان نامه اولویت بندی اقدامات استراتژیک سازمان‌های مشتری گرا با رویکرد QFD-ANP فازی مطالعه موردی: یک دانشگاه غیردولتی
  2096. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک گفتمان گرا گفتمان بمثابه استراتژی
  2097. انجام پایان نامه نقش رویکرد متعادل استراتژیک در بنگاه‌های نوآور
  2098. انجام پایان نامه به کارگیری یک مدل MADM گروهی فازی برای ارزیابی استراتژیک بازارهای هدف مطالعه موردی استان بوشهر
  2099. انجام پایان نامه تحلیل عوامل استراتژیک صنعت فراوری سنگ ایران با استفاده از مدل SWOT
  2100. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک رویکردی در انتخاب آمیخته بازاریابی
  2101. انجام پایان نامه تدوین برنامه‌های استراتژیک بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی نمونه
  2102. انجام پایان نامه بکارگیری رویکرد تلفیقی GRA,FAHP به منظور گزینش تأمین کننده استراتژیک
  2103. انجام پایان نامه طراحی و تدوین برنامه ریزی استراتژیک و پیشنهاد استراتژی‌های اثربخش با مطالعه موردی در صنعت اطلاعات و ارتباطات
  2104. انجام پایان نامه کارت امتیازی متوازن و تعیین رابطه اهداف استراتژیک و معیارهای عملکردی: مطالعه موردی ادارات امورمالیاتی استان سمنان
  2105. انجام پایان نامه تدوین برنامه استراتژیک کارافرینی در سازمان تربیت بدنی ایران بر اساس مدل SWOT
  2106. انجام پایان نامه رویکردهایی جهت ارزیابی استراتژیک دولت
  2107. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی عوامل داخلی استراتژیک برموفقیت مالی سازمان
  2108. انجام پایان نامه بررسی اثر متغیرهای نوظهور آینده پژوهی و کارافرینی برمولفه های مدیریت استراتژیک دانشگاهی
  2109. انجام پایان نامه ارائه مدل همکاری تأمین کنندگان و شرکای تجاری در اتحادهای استراتژیک
  2110. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک در سازمان‌های غیررقابتی بادیدگاه مبتنی بر منابع
  2111. انجام پایان نامه تبیین نقش هم افزای تلفیق کارت امتیازی متوازن و مدیریت استراتژیک هزینه بر عملکرد: ارائه یک مدل مفهومی - ریاضی
  2112. انجام پایان نامه بررسی اهمیت عوامل کلیدی در تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکتهای کارافرین
  2113. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی برنامه‌های استراتژیک اقتصادی در چشم انداز ملی کشورهای حوزه خلیج فارس
  2114. انجام پایان نامه کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی با رویکرد مدلسازی غیرخطی در شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک درسازمان های دولتی
  2115. انجام پایان نامه آینده پژوهش و آینده نگاری؛ و بررسی نقش آنها در مدیریت استراتژیک
  2116. انجام پایان نامه تفکر استراتژیک و الگوهای تفکر استراتژیک
  2117. انجام پایان نامه بررسی میزان تفکر استراتژیک در سازمان‌های استراتژی محور مطالعه تطبیقی چهار صنعت در ایران
  2118. انجام پایان نامه طراحی سیستم نوین ارزیابی استراتژیک عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از تاپسیس فازی
  2119. انجام پایان نامه طراحی و تبیین الگوی کنترل استراتژیک طرحها و پروژه‌های بخش اجتماعی
  2120. انجام پایان نامه ارائه یک مدل برنامه ریزی استراتژیک همراه با اولویت بندی چند معیاره‌ی فازی: مطالعه‌ی موردی در یک شرکت بازرگانی
  2121. انجام پایان نامه مقایسه تطبیقی نظام برنامه ریزی شهری در ایران با کشورهای دیگر با تاکیدبر نظام برنامه ریزی استراتژیک
  2122. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک مدیریت واحد شهری و بهره وری منابع انسانی
  2123. انجام پایان نامه ویژگیهای مدیریت استراتژیک از منظر قران کریم
  2124. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک درامدها و پرداختهای دولت در جهت بهبود وضعیت کسری بودجه
  2125. انجام پایان نامه بررسی و تبیین روش ISM جهت تعیین اهداف استراتژیک و افزایش توانمندی مدیریت استراتژیک عملکرد برای دستیابی سازمان به چابکی
  2126. انجام پایان نامه ارائه اهداف استراتژیک مدیریت سرمایه انسانی شرکت نفت اصفهان طبق PCF
  2127. انجام پایان نامه تأثیر اتحادهای استراتژیک برموانع ورود رقبای بالقوه در رقابتهای جهانی
  2128. انجام پایان نامه استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و انالیز حساسیت فاکتورهای زمان، هزینه و کیفیت پروژه جهت مدیریت استراتژیک در پروژه‌های ساخت عمرانی
  2129. انجام پایان نامه موضع یابی استراتژیک نامهای تجاری در بازار گوشی همراه ایران
  2130. انجام پایان نامه بهبود فرایند براساس همکاری بین مدلهای کیفیت و برنامه ریزی استراتژیک
  2131. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بازارگرایی و مزیت‌های رقابتی استراتژیک بر عملکرد شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط
  2132. انجام پایان نامه نقش استراتژیک سرمایه فکری و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی در کسب وکارهای نانو
  2133. انجام پایان نامه ارائه مدلی مفهومی از رابطه کارافرینی شرکتی و عملکرد سازمانی در بستر مدیریت استراتژیک
  2134. انجام پایان نامه بررسی و مطالعه برنامه ریزی استراتژیک در بنگاههای کوچک و متوسط باتاکید بر مدلسازی مالی
  2135. انجام پایان نامه مأموریت، چشم انداز، ارزش‌ها و مقصد استراتژیک سازمان: تفاوت و تشابه
  2136. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت گاز استان گلستان با استفاده از تکنیک AHP
  2137. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی استراتژیک و جهت گیری بازار باعملکرد سازمانی
  2138. انجام پایان نامه رویکرد برنامه ریزی ارمانی فازی و برنامه رزی چند سطحی در مدلسازی فرایند مدیریت استراتژیک
  2139. انجام پایان نامه تأثیر استراتژیک مدیران ارشد در اجرای موفق مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار مطالعه موردی آموزش و پرورش شهر تهران
  2140. انجام پایان نامه تحلیل بهترین زمان فروش محصول استراتژیک سیب رویکرد تئوری بازی
  2141. انجام پایان نامه ارائه یک مدل تلفیقی جهت تحلیل استراتژیک محیطی صنعت، آینده نگاری و تعیین ساختار بهینه زنجیره تأمین کسب و کار
  2142. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک هزینه: مدل تلفیقی هزینه یابی هدف و کارت امتیازی متوازن
  2143. انجام پایان نامه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی برنامه‌های استراتژیک سازمانی در عصر دانایی محوری
  2144. انجام پایان نامه بازبینی مدیریت استراتژیک پروژه سد و نیروگاه کارون 3 با مدل BSC
  2145. انجام پایان نامه ارائه یک مدل تحلیل استراتژیک در تعیین میزان یکپارچگی عمودی در کسب و کار با رویکرد تحلیل زنجیره ارزش مطالعه موردی: صنعت طیور کشور
  2146. انجام پایان نامه بررسی تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک دیوید و هکس و مجلوف با تکنیکهای MADM
  2147. انجام پایان نامه سیر تکاملی مدیریت استراتژیک در شرکت شاسی ساز ایران و توسعه آن با تاکید بر مدل تعالی سازمانی EFQM
  2148. انجام پایان نامه بررسی تأثیر وظایف استراتژیک مدیریت منابع انسانی بر نواوری عملکرد با تاکید بر نقش واسط ظرفیت مدیریت دانش مورد مطالعاتی بیمارستان بعثت شهرستان همدان
  2149. انجام پایان نامه تجربه صنعتی: برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شرکت توسعه 1 مپنا با استفاده از مدل‌های مدیریت استراتژیک
  2150. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و استراتژی سه جانبه
  2151. انجام پایان نامه نقش حسابداری مدیریت استراتژیک در اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری
  2152. انجام پایان نامه موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در E-MARKETING (با استفاده از مدل پیوسته تلفیقی استراتژیهای رقابتی /تجاری الکترونیکی)
  2153. انجام پایان نامه بررسی موانع ورود تازه واردان به صنعت کاشی و سرامیک از دیدگاه مدیریت استراتژیک
  2154. انجام پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در نوآوری استراتژیک سازمان‌ها
  2155. انجام پایان نامه مروری نظری بر تعاملات بین مدیریت استراتژیک و کارآفرینی
  2156. انجام پایان نامه ارائه یک مدل مدیریت استراتژیک اقتضائی در آموزش عالی
  2157. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک مبتنی بر اقیانوس آبی و نقش خلاقیت و نوآوری در پیاده‌سازی آن
  2158. انجام پایان نامه نقش کارآفرینی استراتژیک و مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکتهای نوپا
  2159. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و سیستم ارزیابی متوازن
  2160. انجام پایان نامه شناسایی عوامل تاثیرگذار در ایجاد مزیت رقابتی با استفاده از جهت گیری استراتژیک نسبت به کارآفرینی
  2161. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک کارآفرینان
  2162. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تعهد مدیریتی از سه بعد رهبری، تفکر آماری و تفکر استراتژیک در پیاده سازی شش سیگما (مطالعه موردی: شرکت پلی اکریل ایران)
  2163. انجام پایان نامه اشتراکات مدیریت استراتژیک و مدیریت زنجیره تأمین
  2164. انجام پایان نامه سیستم‌های کنترل در شرکت‌های چند تجارتی: از مدیریت عملکرد تا مدیریت استراتژیک
  2165. انجام پایان نامه نظریه سرریز دانش کارآفرینی در چارچوب تفکر استراتژیک
  2166. انجام پایان نامه چشم اندازی از کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای نوپا
  2167. انجام پایان نامه تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشگاهها براساس مدل هاروارد
  2168. انجام پایان نامه بهبود و تحول برنامه ریزی استراتژیک و عملیات نظام اداری
  2169. انجام پایان نامه اهمیت برنامه ریزی استراتژیک در دانشگاههای مجازی بعنوان یک کسب و کار الکترونیک جدید
  2170. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک شرکتهای کوچک و متوسط بواسطه شبکه‌های اتحاد
  2171. انجام پایان نامه موانع کاربرد مدیریت استراتژیک در سازمانهای دولتی کشور ایران
  2172. انجام پایان نامه تدوین استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی با رویکرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی و به کارگیری تکنیک‌های SWOT و تحلیل شبکه (ANP)
  2173. انجام پایان نامه الگوریتم جامع سنجش میزان موفقیت مدیریت استراتژیک
  2174. انجام پایان نامه تعیین رابطه بین عوامل استراتژیک کارآفرینی با نوآوری و یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت راه آهن استان مرکزی
  2175. انجام پایان نامه اقدامات استراتژیک منابع انسانی و کاربرد نوآوری نقش مداخله کننده ظرفیت مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور
  2176. انجام پایان نامه خوشه سازی؛ رویکردی استراتژیک درجهت حفظ و توسعه توان رقابت در واحدهای کوچک تولید مبلمان
  2177. انجام پایان نامه نقش استراتژیک فناوری اطلاعات به منظور موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط
  2178. انجام پایان نامه استفاده از اقدامات کیفیت استراتژیک به منظور حفظ مشتریان
  2179. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد براساس نگرش استراتژیک
  2180. انجام پایان نامه جایگاه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در نقشه استراتژیک شرکت برق منطقه‌ای مازندران
  2181. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای مدیران بانک‌ها در بهره برداری از فرصت‌های استراتژیک بانکداری با تلفن همراه (بانکداری سیار) (موردکاوی: بانک ملی ایران- اصفهان)
  2182. انجام پایان نامه نقش استراتژیک توسعه منابع انسانی در رشد صنعت ریلی
  2183. انجام پایان نامه برنام هریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکتهای هلدینگ صنعت برق
  2184. انجام پایان نامه ارائه مدل مفهومی از رابطه هوش سازمانی و تفکر استراتژیک
  2185. انجام پایان نامه بکارگیری هوش استراتژیک در فرایند تصمیم گیری درصنایع کوچک و متوسط SME)
  2186. انجام پایان نامه کاربرد تحلیل مالی پویا در ارزیابی ریسک تصمیم گیری استراتژیک شرکت بیمه
  2187. انجام پایان نامه نظارت و کنترل استراتژیک بر سیاست‌های کلی در دوره چشم انداز (با تاکید بر نقش آفرینی نظارت همگانی در کنار نهادهای نظارتی حکومتی)
  2188. انجام پایان نامه استفاده از روش تلفیق کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها به منظور ارزیابی عملکرد استراتژیکی مدیران
  2189. انجام پایان نامه راهبرد استراتژیک مدیریت زنجیره تأمین در طراحی و ساخت قالبها و فیکسچرهای خودروی مینیاتور
  2190. انجام پایان نامه روش‌های شناسایی و استخراج موقعیت سازه‌های استراتژیک از طریق مدلسازی داده‌های سنجش از دور
  2191. انجام پایان نامه آینده نگاری استراتژی نوآوری در سازمان بر اساس نگرش نقاط مرجع استراتژیک (SRP)
  2192. انجام پایان نامه نقش تحلیل استراتژیک بازار در سناریو پردازی آینده نگاری نوآوری
  2193. انجام پایان نامه آینده نگاری نوآوری و مدیریت استراتژیک توسعه فناوری تولید
  2194. انجام پایان نامه شناسایی، ارزیابی و تشریح جامع عوامل استراتژیک محیطی و سازمانی در توسعه خدمات شهرداری‌های الکترونیک مناطق تهران
  2195. انجام پایان نامه مدیریت بحران: رهیافتی استراتژیک در خشکسالی
  2196. انجام پایان نامه ارائه مدل بهینه‌سازی برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاهها
  2197. انجام پایان نامه انتخاب شرکای بالقوه برای ایجاد اتحاد استراتژیک با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی فازی (مطالعه موردی شرکت واگن پارس)
  2198. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رقابت پذیری بنگاههای کوچک و متوسط کشور
  2199. انجام پایان نامه مدلهای مختلف اندازه گیری بهره وری ابزارهای استراتژیک مدیریتی
  2200. انجام پایان نامه بررسی نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) بر توسعه اقتصادی با تأکید بر رویکرد استراتژیک، چالش‌ها و راهکارها
  2201. انجام پایان نامه تعیین معیارها و ارائه مدل مکان یابی واحدهای صنعتی استخراج فلزات استراتژیک با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCDA) و فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
  2202. انجام پایان نامه ارائه روش نوین "بکارگیری همزمان مدیریت ریسک و مدیریت استراتژیک " برای ایمن سازی زیرساختها, فرآیندهاوعملیات در جهت تحقق اهداف سازمانها
  2203. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی جهت توسعه نقش خلاقیت و نوآوری در تصمیم گیری‌های استراتژیک سازمان در شرایط عدم اطمینان محیطی
  2204. انجام پایان نامه ارزیابی نقش واسطه‌ای ظرفیت مدیریت دانش بین شیوه‌های استراتژیک منابع انسانی و عملکرد نوآوری (مطالعه موردی: شرکت‌های شهرک صنعتی یزد)
  2205. انجام پایان نامه مزیت رقابیتی نوآوری، حلقه اتصال کارآفرینی و مدیریت استراتژیک
  2206. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک سبد پروژه در صنعت ساختمان با رویکرد فازی
  2207. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک شرکت‌های ساخت با استفاده از روش تحلیل SWOT و ابزار ANP- مطالعه موردی شرکت پیمانکاری
  2208. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل استراتژیک استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری اصفهان (با استفاده از روش ماتریس SWOT)
  2209. انجام پایان نامه شناسایی مراحل فرایند تدوین برنامه ریزی استراتژیک تحقیقاتی در مراکز تحقیقات مهندسی (با ارائه نمونه‌ای از بنیاد ملی علوم آمریکا)
  2210. انجام پایان نامه تحلیل ریاضی راهکارهای توسعه تکنو لوژی های استراتژیک پیل سوختی در صنعت خودرو با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS
  2211. انجام پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری سدها با رویکرد مدیریت استراتژیک: مطالعه موردی
  2212. انجام پایان نامه همکاری هسته‌ای - تسلیحاتی و اتحاد استراتژیک میان آمریکا - اسراییل
  2213. انجام پایان نامه بررسی مدیریت پسماندها با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) و تشکیل ماتریس QSPM در شهر رشت
  2214. انجام پایان نامه استراتژی‌های عام مدیریت سرمایه فکری بر مبنای نظریه نقاط مرجع استراتژیک
  2215. انجام پایان نامه بررسی میزان موفقیت شرکتهای زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در اجرای فرایند برنامه ریزی استراتژیک
  2216. انجام پایان نامه ارائه روشی برای پایش عملکرد برنامه‌های استراتژیک (پیاده سازی شده در معاونت آموزش و پژوهش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)
  2217. انجام پایان نامه دولت و مدیریت استراتژیک اعتمادعمومی
  2218. انجام پایان نامه تحلیل تطبیقی دو رویکرد در مدیریت استراتژیک: نظریه سازمان صنعتی و رویکرد مبتنی بر منابع
  2219. انجام پایان نامه کارآفرینی استراتژیک: مفاهیم و ضرورت وجودی
  2220. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان حکمت ساری
  2221. انجام پایان نامه الگوی پیشنهادی تجزیه و تحلیل محیطی (swot) مراکز آموزش عالی ایران در راستای برنامه ریزی استراتژیک
  2222. انجام پایان نامه ده جنبه کلیدی برنامه ریزی استراتژیک شهرها و شهرداری‌های ایران (با تاکید بر شهر و شهرداری تهران)
  2223. انجام پایان نامه موانع استقرار مدیریت استراتژیک براساس الگوی برایسون (مطالعه موردی: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اصفهان)
  2224. انجام پایان نامه توسعه چارچوب تفکر استراتژیک بر پایه رویکرد چند لایه‌ای
  2225. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک با بکارگیری رویکرد فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی
  2226. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک و مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
  2227. انجام پایان نامه عوامل سازمانی مرتبط با برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات در عصر دیجیتال
  2228. انجام پایان نامه ارائه رویکردی تلفیقی به منظور افزایش اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی (مطالعه موردی در صنایع بهره برداری از گاز طبیعی)
  2229. انجام پایان نامه تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) مدیریت پسماند شهر رشت
  2230. انجام پایان نامه رویکرد یکپارچه در برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک
  2231. انجام پایان نامه راهکار ایجاد هم افزایی استراتژیک از طریق واحدهای کسب و کار و خدمات مشترک در بانک کشاورزی
  2232. انجام پایان نامه بررسی و مقایسه‌ی تئوریکی رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک
  2233. انجام پایان نامه پیاده سازی مدل تامپسون و استریکلند جهت تدوین برنامه ریزی استراتژی مطالعه موردی: برنامه ریزی استراتژیک شرکت تجهیزات مدارس ایران (خصوصی شده)
  2234. انجام پایان نامه اعمال مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود خلاقیت کارکنان معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران
  2235. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ریسک
  2236. انجام پایان نامه ارزیابی استراتژیک تأمین کنندگان وابسته با استفاده فرایند تصمیم گیری چند شاخصه ترکیبی
  2237. انجام پایان نامه توسعه مدلی جهت پیشنهاد محصولات استراتژیک با تلفیق مفاهیم چرخه عمر محصول و ماتریس گروه مشاوران بوستن
  2238. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک درخدمات لجستیک با رویکرد QFD فازی
  2239. انجام پایان نامه شگفتی‌های استراتژیک و علایم ضعیف
  2240. انجام پایان نامه ارائه رویکردی نوین به منظور مطالعه و بررسی محیط خارجی و کاربرد آن در مدیریت استراتژیک بخش لجستیک صنایع شیمیایی
  2241. انجام پایان نامه تعیین موقعیت استراتژیک سازمان با ا ستفاده از ماتریس تجزیه تحلیل داخلی خارجی (IE) مطالعه موردی)
  2242. انجام پایان نامه هوشمندی رقابتی، ابزاری در تصمیم گیری‌های استراتژیک سازمان
  2243. انجام پایان نامه دورکاری، راهبردی استراتژیک برای کارآفرینی روستایی
  2244. انجام پایان نامه چگونه مدیریت استراتژیک منابع انسانی از طریق کسب مزیت رقابتی و بازارمحوری به ارتقای عملکرد سازمانی منجر می‌شود؟
  2245. انجام پایان نامه اولویت بندی استراتژیک تأمین کنندگان وابسته با استفاده فرایند تصمیم گیری چند هدفه ترکیبی (MMODM)
  2246. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد نوآورانه مطالعه موردی: شرکت‌های قطعه ساز خودرو
  2247. انجام پایان نامه بررسی مدلهای تحلیل استراتژیک ساختار زنجیره تأمین و ارائه راهکار اصلاح و بهبود زنجیره‌های تأمین صنایع کشور
  2248. انجام پایان نامه تدوین برنامه استراتژیک در مؤسسات آموزش عالی مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی
  2249. انجام پایان نامه استخراج مدلی مفهومی جهت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباط در نظام مدیریت شهری (مطالعه موردی انجام گرفته در شهرداری منطقه 13 تهران)
  2250. انجام پایان نامه ارائه دستاوردهای تجربی از طرح ریزی و اجرای برنامه ریزی استراتژیک درشرکت صبا نیرو
  2251. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در طراحی استراتژیک پرتفولیوی خدمات بیمه‌ای با استفاده از فنون MADM (مطالعه موردی بیمه پارسیان)
  2252. انجام پایان نامه مدلسازی فرایند مدیریت استراتژیک: رویکرد مدیریت فرایندها
  2253. انجام پایان نامه بررسی مصالح مناسب جهت ذخیره سازی استراتژیک فراورده‌های نفتی در مخازن غیرفلزی زیرزمینی (موردی نفت و گاز)
  2254. انجام پایان نامه عوامل استراتژیک تأثیر گذار در تجارت و تأمین فراورده‌های نفتی
  2255. انجام پایان نامه ذخیره سازی استراتژیک نفت خام ایران در مخازن زیرزمینی
  2256. انجام پایان نامه ذخیره سازی استراتژیک نفت خام و فراورده‌های نفتی در مخازن زیرزمینی
  2257. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک HSE با استفاده از مدل SWOT
  2258. انجام پایان نامه مدیریت حفاری چاه‌های کشاورزی به منظور تأمین نیازهای استراتژیک آینده با استفاده از ابزارهای GIS
  2259. انجام پایان نامه ارائه مدل پیشنهادی برای برنامه ریزی استراتژیک پورتال ملی با رویکردی سیستمی
  2260. انجام پایان نامه تخمین میزان همراستایی و تأثیر فناوری اطلاعات در برنامه استراتژیک سازمان: مطالعه موردی پست بانک ایران
  2261. انجام پایان نامه رویکردی نوین به فرایند برنامه ریزی استراتژیک در کسب و کارهای الکترونیک: مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)
  2262. انجام پایان نامه بکارگیری چارچوب COBIT در ارائه روشی برای برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات همسو با کسب و کار
  2263. انجام پایان نامه عوامل سازمانی مرتبط با برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
  2264. انجام پایان نامه جهت گیری استراتژیک شرکت‌های فراتکنولوژی در اقتصاد انتقالی (مطالعه موردی: شرکت تولیدی فراسان)
  2265. انجام پایان نامه بررسی نقاط ضعف پروژه‌های برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و پوشش نقاط ضعف با استفاده از مفاهیم نوین مهندسی نرم افزار
  2266. انجام پایان نامه توسعه چارچوبی برای موفقیت برنامه ریزی سیستم‌های اطلاعات استراتژیک در بخش دولتی ایران با رویکرد ایجاد سیستم پشتیبان تصمیم گیری
  2267. انجام پایان نامه خردسازمانی: رویکردی استراتژیک
  2268. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی و ظرفیت مدیریت دانش بر عملکرد نواورانه
  2269. انجام پایان نامه بومی سازی متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک فاوا برای شهرداری‌های کشور (مبتنی بر مدل چهاربعدی توسعه سیستم‌های شهری)
  2270. انجام پایان نامه تعیین اولویت سرمایهگذاری در کشت محصولات استراتژیک زراعی در استانهای مستعد کشور براساس خوشبینی و بدبینی در دادهها و اطلاعات (رهیافت تصمیمگیری چند شاخصه فازی)
  2271. انجام پایان نامه کاربرد منطق فازی در امکان سنجی سرمایه گذاری در کشت محصولات زراعی استراتژیک در استان‌های ایران
  2272. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک زیست محیطی در ارزیابی استراتژیک (راهبردی) محیط زیست
  2273. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و نقش آموزش در ارتقاء ایمنی مراکز آموزشی در حوادث زلزله با بررسی الگوی زلزله‌های مهم اخیر جهان
  2274. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک HSE با استفاده از مدل SWOT در سازمانهای امروزی
  2275. انجام پایان نامه بیوتکنولوژی کشاورزی راهی استراتژیک برای صرفه جویی اصلاح الگوی مصرف و خودکفایی
  2276. انجام پایان نامه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از چارچوب جامع تدوین استراتژی (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان)
  2277. انجام پایان نامه الگوی عملیاتی اندازه گیری میزان همسوسازی دارایی‌های دانشی سازمان با اهداف استراتژیک با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن
  2278. انجام پایان نامه ارائه متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک تحقیقات در سطح کسب و کار بنگاه
  2279. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران
  2280. انجام پایان نامه الگوی جامع کنترل استراتژیک
  2281. انجام پایان نامه مدل برنامه استراتژیک شهر براساس کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی شهر نیاسر
  2282. انجام پایان نامه جانمایی استراتژی‌های قیمت گذاری در چرخه‌ی عمر محصول براساس نقاط مرجع استراتژیک بازاریابی
  2283. انجام پایان نامه حکمرانی شایسته: الگویی استراتژیک در مدیریت توسعه کشورهای نفت خیز مطالعه تطبیقی کشورهای نفت خیز صادرکننده نفت عضو سازمان اوپک 2004-1996
  2284. انجام پایان نامه مطالعه موردی طراحی و استقرار مدل مدیریت دانش استراتژیک با رویکرد سازمانهای یادگیرنده در شرکت مگفا
  2285. انجام پایان نامه آموزش و اشاعه فرهنگ مصرف بهینه راهکاری استراتژیک درجهت اصلاح الگوی مصرف
  2286. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک در شهرداری اصفهان تدوین، استقرار واجرا
  2287. انجام پایان نامه نگرشی استراتژیک به مدیریت جهادی
  2288. انجام پایان نامه بررسی و تدوین برنامه استراتژیک سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
  2289. انجام پایان نامه جنبه‌های استراتژیک، سیاسی و فرهنگی اجرای IT
  2290. انجام پایان نامه مفاهیم بنیادین همراستایی استراتژیک؛ حلقه مفقود شده برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
  2291. انجام پایان نامه فناوری اطلاعات و مدیریت استراتژیک منابع انسانی در نظام سلامت
  2292. انجام پایان نامه ارائه یک مدل ادغام یافته برای اجرای برنامه ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی
  2293. انجام پایان نامه مدیریت اطلاعات استراتژیک در بیمارستان
  2294. انجام پایان نامه مدل استراتژیک چهاروجهی صنعت و دانشگاه برای توسعه همکاریهای مشترک درجنبش نرم افزاری
  2295. انجام پایان نامه میزان کاربست مؤلفه‌های مدیریت استراتژیک در دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشگاه اصفهان
  2296. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک سیستم حمل و نقل شهری
  2297. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ایمنی راه‌ها
  2298. انجام پایان نامه معرفی موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران از نظر دارا بودن مسیرهای مناسب حمل و نقل بین المللی و معرفی سیاست گذاریهای مناسب در جهت توسعه عملیات ترانزیت
  2299. انجام پایان نامه بررسی برنامه ریزی ومدیریت استراتژیک در سازمان
  2300. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک و لزوم پیاده سازی آن در سازمانها
  2301. انجام پایان نامه مدل چرخه عمر سازمانها و کاربرد آن درمدیریت استراتژیک HSE
  2302. انجام پایان نامه بکارگیری مدیریت استراتژیک پروژه جهت اندازه گیری میزان موفقیت پروژه‌ها: یک مطالعه موردی
  2303. انجام پایان نامه یک سیستم پشتیبانی تصمیم فازی برای مدیریت استراتژیک پورتفولیو
  2304. انجام پایان نامه امکانسنجی پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه بر اساس رویکرد استراتژیک
  2305. انجام پایان نامه رویکرد استراتژیک به تأمین و تدارکات در سازمان‌های پروژه محور مطالعه موردی: شرکت تأمین تجهیزات وابسته به مجتمع ایزوایکو
  2306. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک پروژه‌ها در تخصیص منابع محدود همزمان با اجرای پروژه
  2307. انجام پایان نامه مدیریت دانش با رویکرد JIT، و نقش آن در مدیریت استراتژیک پروژه مطالعه موردی: ایجاد یک شبکه در داخل سازمان و اتصال آن به شبکه جهانی
  2308. انجام پایان نامه طراحی مدلیجهت برنامه ریزی استراتژیک در خصوص مدیریت پروژه بر مبنای مدلهای بلوغ با رویکردی کمی
  2309. انجام پایان نامه تفکر استراتژیک رویکردی نوین در مدیریت استراتژیک (ماهیت، کارکرد، مزایا)
  2310. انجام پایان نامه تضمین سلامت پروژه با نگاه استراتژیک
  2311. انجام پایان نامه فرآیند مرجع طراحی به عنوان زیرساخت مدیریت استراتژیک پروژه‌های نیروگاهی (مطالعه موردی: شرکت موننکو ایران)
  2312. انجام پایان نامه نقش پدافند غیر عامل در مدیریت ریسک پروژه‌های ملی و استراتژیک
  2313. انجام پایان نامه امکانسنجی پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه بر اساس رویکرد استراتژیک
  2314. انجام پایان نامه بکارگیری مدیریت استراتژیک در انتخاب پروژه کاربرد مدل‌های عددی و غیرعددی
  2315. انجام پایان نامه انتخاب بهینه ناوگان ماشین آلات، تصمیم استراتژیک پروژه‌های عملیات خاکی
  2316. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک IT با رویکرد استقرار سیستم ERP
  2317. انجام پایان نامه ارتقای اثر بخشی مدیریت پروژه‌ها با برنامه ریزی استراتژیک کارآمد
  2318. انجام پایان نامه روش جدید پیشنهاد قیمت استراتژیک با استفاده از تئوری بازی با اطلاعات ناکامل در بازار رقابتی برق
  2319. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک R and D راهی برای ارزش آفرینی اقتصادی
  2320. انجام پایان نامه طراحی الگوی تدوین استراتژی تحقیق و توسعه بر اساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک
  2321. انجام پایان نامه طراحی الگوی تدوین استراتژی تحقیق و توسعه بر اساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک
  2322. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک R&D راهی برای ارزش آفرینی اقتصادی
  2323. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک ارزش برای عبور از بحران مسکن با استفاده از مصالح جدید
  2324. انجام پایان نامه مدیریت ایده‌ها در جلسات سازمانی، جلسات به عنوان گلوگاه استراتژیک ایده پردازی
  2325. انجام پایان نامه بررسی نقش برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات در بانکداری
  2326. انجام پایان نامه ارزیابی زیرساختهای حمل و نقل، اینترمدال و سرمایه گذاری مرتبط در برنامه ریزی بلند مدت (استراتژیک)
  2327. انجام پایان نامه یک مدل منطقی برنامه ریزی استراتژیک ایمنی در صنعت دریانوردی
  2328. انجام پایان نامه کاربرد الگوی تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP) در شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فرآیند نوآوری و تغییر استراتژیک سازمانی
  2329. انجام پایان نامه اولویت بندی رویکردهای استراتژیک شرکت‌های تولیدی در پیاده سازی ERP
  2330. انجام پایان نامه تدوین برنامه‌های آموزشی بر اساس برنامه استراتژیک سازمان‌ها: مطالعه موردی شرکت بهره برداری مترو تهران
  2331. انجام پایان نامه عوامل استراتژیک تأثیر گذار در تجارت گاز جهان
  2332. انجام پایان نامه بررسی زنجیره تأمین صنعت سیمان در سطح استراتژیک به منظور دستیابی به تناسب استراتژیک
  2333. انجام پایان نامه مدیریت و کنترل نشت در شبکه‌های آبرسانی شهری (یک دیدگاه استراتژیک)
  2334. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رقابت پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران
  2335. انجام پایان نامه ادغام مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت منابع انسانی استراتژیک
  2336. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک هزینه پروژه‌ها با بکارگیری مدیریت کیفیت
  2337. انجام پایان نامه ارائه مدل استراتژیک مدیریت دانش در ایجاد و توسعه شهرهای دانش بنیان
  2338. انجام پایان نامه ارائه مدلی یکپارچه برای تدوین جهت گیری استراتژیک شرکت‌های خودروساز با استفاده از الگوی هکس؛ مطالعه موردی (مرکز بهمن موتور)
  2339. انجام پایان نامه مدل ارزشی در پروژه‌های سیاست استراتژیک
  2340. انجام پایان نامه کاربرد تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن در مدیریت استراتژیک
  2341. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک در شرکت‌های چند رشته‌ای
  2342. انجام پایان نامه مدیریت توسعه خدمات الکترونیک شهری (شناسایی و ارزیابی عوامل استراتژیک)
  2343. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک تکنولوژی جهت انتقال تکنولوژیک چالش‌ها و راهکارها
  2344. انجام پایان نامه رویکردی جامع بر نقشهای حاکمیت سازمانی، پویایی‌های استراتژیک و چرخه عمر سازمان
  2345. انجام پایان نامه پیاده سازی مدیریت استراتژیک جهت کاهش حوادث شبکه برق فارس به کمک مدل BSC
  2346. انجام پایان نامه اوورهال در وضعیت پرواز تجربه پیاده سازی برنامه استراتژیک
  2347. انجام پایان نامه بررسی و تدوین برنامه استراتژیک سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
  2348. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
  2349. انجام پایان نامه کاربرد فناوری اطلاعات در برنامه ریزی استراتژیک
  2350. انجام پایان نامه بازسازی استراتژیک مدیریت دولتی ایران
  2351. انجام پایان نامه ترتیب بندی پروژه‌های استراتژیک سازمان در روش برنامه ریزی استراتژیک سلسله مراتبی
  2352. انجام پایان نامه فرآیند استراتژیک مراقبت از دانش سازمانی در سازمانهای دانش بنیان
  2353. انجام پایان نامه نقش معماری سازمانی در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی حفاری ایران
  2354. انجام پایان نامه ضرورت سیاست مداخله فعال دولت در صنعت حفاری به عنوان حلقه استراتژیک زنجیره ارزش نفت و گاز
  2355. انجام پایان نامه نظامنامه تعاملات و ارتباطات ارکان طرح مدیریت استراتژیک شرکت ملی حفاری ایران (الگوی نمونه روابط سه عاملی در پروژه‌های مشاوره مدیریت)
  2356. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رقابت پذیری بنگاههای کوچک و متوسط کشور
  2357. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از روش QSPM فازی
  2358. انجام پایان نامه برنامه ریزی سناریویی پلت فرم دانش استراتژیک با رویکرد توسعه منابع انسانی
  2359. انجام پایان نامه مدیریت مهمترین عامل موفقیت و یا شکست برنامه ریزی استراتژیک
  2360. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک IS/IT: رویکردها، مکانیزمها
  2361. انجام پایان نامه بررسی مدل‌های برنامه ریزی استراتژیک انرژی در سطح کلان ملی
  2362. انجام پایان نامه مقایسه تئوریکی کاربرد مدلهای برنامه ریزی استراتژیک بخش خصوصی در سازمانهای غیر انتفاعی
  2363. انجام پایان نامه بهبود در تفکر استراتژیک: یک رویکرد چند سطحی
  2364. انجام پایان نامه رویکرد یکپارچه در برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک پلیس
  2365. انجام پایان نامه چارچوب دهی به موانع معرفت شناختی و روان شناختی تصمیم گیری استراتژیک
  2366. انجام پایان نامه پایش مستمر اهداف استراتژیک بازار و محصول در یک طرح سرمایه گذاری (بررسی موردی)
  2367. انجام پایان نامه بکارگیری مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری جهت بهبود عملکرد استراتژیک سازمان (مطالعه موردی: شرکت مشاورین پگاه سیستم پیشرو)
  2368. انجام پایان نامه مدل مفهمومی ساختار استراتژی نوآوری مبتنی بر آینده نگاری و تفکر استراتژیک
  2369. انجام پایان نامه متدولوژی برای بکارگیری همزمان مدیریت استراتژیک و مدل تعالی کیفیت اروپایی
  2370. انجام پایان نامه ارائه مدلی جامع از عوامل محیطی مؤثر بر فرآیند تصمیم گیری استراتژیک
  2371. انجام پایان نامه الگوی عقلانی هماهنگی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات
  2372. انجام پایان نامه تحلیل رقابتی موقعیت استراتژیک سازمان با استفاده از منطق فازی و ارایه‌ی چارچوب فازی برای آن
  2373. انجام پایان نامه نظام‌ها و رویکردهای کنترل و پایش برنامه‌های استراتژیک در بخش دولتی (انجام مطالعه تطبیقی؛ مطالعه رویکردها و ارائه الگوی مناسب)
  2374. انجام پایان نامه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک زنجیره‌ی تأمین چند مرحله‌ای با استفاده از شش سیگمای ناب و فرآیند الکتر
  2375. انجام پایان نامه تأثیر پذیری مدیریت استراتژیک سازمان از همراستایی استراتژی پروژه و استراتژی سازمان در پروژه‌های فن آوری اطلاعات
  2376. انجام پایان نامه تنظیم مدلی برای ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک در بازارهای صنعتی از طریق ایجاد وفاداری در مشتریان با استفاده از بازاریابی ارتباطی و مدیریت ارتباط با مشتریان
  2377. انجام پایان نامه بررسی ماهیت و کارکرد تفکر و مدیریت استراتژیک و اصول مبتنی بر آن در محیط کسب و کار
  2378. انجام پایان نامه شبیه سازی پروژه‌ها و کاربرد آن در مدیریت استراتژیک پروژه
  2379. انجام پایان نامه تفکر استراتژیک با رویکردی کارآفرینانه
  2380. انجام پایان نامه پاراداکس های استراتژیک در برونسازی IT در صنعت بانکداری
  2381. انجام پایان نامه بکارگیری مدلی نوین در متدولوژی شناسائی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی
  2382. انجام پایان نامه رویکردهای استراتژیک، مدیریت کیفیت و متغیرهای طراحی سازمان: ادغام آنها در یک مدل اقتضایی
  2383. انجام پایان نامه شناسایی موقعیت‌های استراتژیک بالقوه‌ی سازمانی بر مبنای اصول مدل دلتا
  2384. انجام پایان نامه استفاده از خدمات و نقش استراتژیک آن در کسب مزیت رقابتی پایدار
  2385. انجام پایان نامه کابرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و ارزیابی متوازن جهت دسترسی به مزیت رقابتی استراتژیک پایدار
  2386. انجام پایان نامه تأثیر و کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت استراتژیک
  2387. انجام پایان نامه تجارب موفق و مطالعه موردی برنامه ریزی استراتژیک در سازمان هواشناسی کشور
  2388. انجام پایان نامه کارایی فناوری اطلاعات بر مدیریت استراتژیک در زنجیره تأمین
  2389. انجام پایان نامه کاربرد ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک از منظر وضعیت رقابتی شرکتها (مورد کاوی: شرکت‌های ساختمانی تهران)
  2390. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تفکر استراتژیک سازمان
  2391. انجام پایان نامه مطالعه و تحلیل محیط استراتژیک در بخش کشاورزی براساس منطق فازی
  2392. انجام پایان نامه هوشمندی استراتژیک در سیاستگذاری حوزه آینده نگری فناوری
  2393. انجام پایان نامه پویایی استراتژی و استراتژی پویا: مروری بر ارتباط مدیریت استراتژیک و فرضهای دینامیک
  2394. انجام پایان نامه رویکرد برنامه ریزی استراتژیک در شرکت‌های توزیع برق
  2395. انجام پایان نامه کاربرد الگوی طراحی برنامه استراتژیک بازاریابی در تدوین برنامه بازاریابی بندر چابهار
  2396. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان‌های تحقیق و توسعه
  2397. انجام پایان نامه بکارگیری ERP در بنگاه راهی به سوی تعالی سازمانی و مدیریت یکپارچه استراتژیک مبتنی بر فناوری اطلاعات
  2398. انجام پایان نامه بکارگیری اصول مدیریت استراتژیک در برنامه ریزی منابع سازمانی
  2399. انجام پایان نامه ارائه‌ی الگویی برای برنامه‌ریزی استراتژیک تکنولوژی: مطالعه‌ی موردی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
  2400. انجام پایان نامه سیاست استراتژیک تجاری در کشورهای در حال توسعه: ملاحظات تکنولوژیکی و سیاستی
  2401. انجام پایان نامه مدل استراتژیک زنجیره ارزش مدیریت دانش در سازمان‌ها
  2402. انجام پایان نامه ارائه یک مدل هماهنگی استراتژیک بین استراتژی‌های سطح کسب و کار و استراتژی‌های فناوری اطلاعات
  2403. انجام پایان نامه شناسایی و ارزیابی عوامل استراتژیک توسعه خدمات الکترونیک شهری
  2404. انجام پایان نامه تبیین مدل فرایندی دستیابی به عوامل کلیدی موفقیت در تفکر استراتژیک برای بهبود و تحول اداری
  2405. انجام پایان نامه تکنیک‌های شناخت و تحلیل ذینفعان با رویکرد برنام هریزی استراتژیک در سازمانهایدولتی و غیرانتفاعی (مطالعه موردی در شرکت برق منطق‌های گیلان)
  2406. انجام پایان نامه تدوین آرمان مشترک و برنام هریزی استراتژیک در شرکت برق منطقه‌ای کرمان
  2407. انجام پایان نامه بررسی درجه استراتژیک کروم برای ایران به روش منطق شلال (Fuzzy Logic)
  2408. انجام پایان نامه اهمیت شناخت و آموزش فلزات استراتژیک در مهندسی مواد
  2409. انجام پایان نامه ارزیابی موضوعات استراتژیکی برای یک سازمان با مدل سازی فازی
  2410. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند
  2411. انجام پایان نامه برنامه ریزی تحول و هدایت استراتژیک فرآیندهای تحقیق و توسعة سازمان در گذار به تراز جهانی
  2412. انجام پایان نامه اولویت بندی اقدامات استراتژیک سازمان‌های مشتری محور با کاربرد: Fuzzy- QFD تلفن همراه در مخابرات
  2413. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی و طراحی کارکردهای استراتژیک برای دستیابی به تولید در کلاس جهانی (W.C.M) در یک بنگاه تولیدی
  2414. انجام پایان نامه ارائه الگویی برای استفاده از ابزارهای فرآیند تفکر تئوری محدودیتها جهت رفع علل شکست در برنامه ریزی استراتژیک
  2415. انجام پایان نامه الگوی برنامه ریزی و هدایت استراتژیک فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D (در سازمان‌های استراتژی محور
  2416. انجام پایان نامه بررسی و نقدی بر برنامه ریزی، مدیریت و تفکر استراتژیک در سازمانها
  2417. انجام پایان نامه ایجاد اتحادهای استراتژیک بین صنعت و دانشگاه
  2418. انجام پایان نامه شهرداری الکترونیکی و تأثیر بکارگیری آن در سیاست‌های استراتژیک مرتبط با مدیریت خدمات شهری
  2419. انجام پایان نامه طراحی استراتژیک زنجیره تأمین
  2420. انجام پایان نامه بررسی دینامیکی تشکیل اتحادهای استراتژیک در صنایع نساجی
  2421. انجام پایان نامه رویکرد یکپارچه در برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک
  2422. انجام پایان نامه مدل سازی سیستم‌های پویا برای مدیریت زنجیره تأمین استراتژیک زنجیره‌های غذایی
  2423. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ریسک در زنجیره تأمین
  2424. انجام پایان نامه فرایند مدیریت استراتژیک در کسب و کارهای الکترونیکی
  2425. انجام پایان نامه مقایسه و ارزیابی استراتژیک جذابیت تکنولوژی‌های میکروتوربین و دیزلی در ایران بر اساس ساخت یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره
  2426. انجام پایان نامه مدیریت دانش استراتژیک در SME ها: الگوبرداری از تجربیات موفق بین المللی در تأمین دانش خارجی
  2427. انجام پایان نامه ارائه چهارچوب مفهومی برای مدیریت استراتژیک دانش
  2428. انجام پایان نامه نگرش جامع به مدیریت ارتباط با مشتری از طریق ارائه چارچوبی استراتژیک
  2429. انجام پایان نامه مدل سازی فرایندهای زنجیره ارزش و نیازمندی‌های اطلاعاتی شرکت‌های مجتمع دارای رویکرد برنامه ریزی استراتژیک
  2430. انجام پایان نامه نقش مدیریت ارتباط با مشتری بعنوان یک سیستم هوشمندی کسب و کار در بازاریابی: تحلیلی بر تقسیم بندی استراتژیک مشتریان
  2431. انجام پایان نامه ضرورت برنامه ریزی برای تولید فلزات استراتژیک در ایران در راستای توسعه پایدار
  2432. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و مدیریت استراتژیک
  2433. انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک در پروژه‌های ملی و استراتژیک
  2434. انجام پایان نامه رویکردی به استقرار نظام ایمنی جهت تضمین نیل به اهداف استراتژیک کشور – دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای شبکه برق
  2435. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی برای تحقیقات مدیریت استراتژیک منابع انسانی (مفاهیم، تئوری‌ها)
  2436. انجام پایان نامه توسعه پایدار استراتژیک، ارائه مدل تلفیقی
  2437. انجام پایان نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کنترل استراتژیک
  2438. انجام پایان نامه مدل برنامه ریزی استراتژیک فناوری بازار محور (فن - بازار)
  2439. انجام پایان نامه نگاهی استراتژیک به انتخاب روش‌های تأمین مالی پروژه‌ها به کمک منابع خارجی
  2440. انجام پایان نامه بررسی نقش استراتژیک سرمایه اجتماعی در رشد و توسعه اقتصادی
  2441. انجام پایان نامه استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در برنامه ریزی استراتژیک توسعه منابع انسانی
  2442. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک نام و نشان تجاری: ارائه یک مدل جامع
  2443. انجام پایان نامه گزینش استراتژیک‌های مدیریت دانش با بکارگیری فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)
  2444. انجام پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک داخلی برای کسب مزیت رقابتی، مطالعه موردی شرکت ایران خودرو
  2445. انجام پایان نامه طراحی مدل کنترل استراتژیک جامع برای واحدهای صنعتی در ایران
  2446. انجام پایان نامه استفاده از الگوگیری استراتژیک سرمایه فکری به منظور کسب مزیت رقابتی پایدار
  2447. انجام پایان نامه ارائه مدلی سیستماتیک جهت شناسایی و تعیین استراتژیک فعالیتهای قابل برون سپاری
  2448. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ریسک در زنجیره تأمین کنندگان
  2449. انجام پایان نامه بررسی اثر خصوصیات ویژه شرکت و عوامل محیطی بر عملکرد استراتژیک بازاریابی شرکتهای صنایع غذایی صادرکننده کالا در استان خراسان
  2450. انجام پایان نامه مورد کاوی نتایج حاصل از پیاده سازی نقشه استراتژیک کارت امتیازی متوازن در دو سازمان ایرانی
  2451. انجام پایان نامه رویکردهای استراتژیک مدیریت دانش
  2452. انجام پایان نامه تدوین مدل مدیریت، استراتژیک منابع انسانی بر مبنای توانمندسازی منابع انسانی بررسی موردی"شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس"
  2453. انجام پایان نامه ارائه مدلی مفهومی از برنامه ریزی استراتژیک در بخش کارآفرینی ایران (SMEs)
  2454. انجام پایان نامه تحلیل طبقه بندی‌های محیطی برای دستیابی به مسائل استراتژیک
  2455. انجام پایان نامه طراحی نظام مدیریت استراتژیک بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با رویکرد تلفیقی MBO, BSC (مطالعه موردی بانک ملت)
  2456. انجام پایان نامه پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک و بیان الزامات، چرائی و چگونگی اجرای مدل BSC در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  2457. انجام پایان نامه مدل تطبیقی برنامه ریزی تحول در فرایند مدیریت استراتژیک
  2458. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک رفتار
  2459. انجام پایان نامه مدل اقتضایی کنترل استراتژیک در سازمان‌های صنعتی دفاعی
  2460. انجام پایان نامه الگو سازی فرایند یک تحول از منظر استراتژیک (مورد بیمارستان شهید هاشمی نژاد)
  2461. انجام پایان نامه تأثیر تکنولوژی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی
  2462. انجام پایان نامه الگوی ترکیبی مدیریت استراتژیک: نقش دفتر مدیریت پروژه در اجرای استراتژی
  2463. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  2464. انجام پایان نامه نقش یک تصمیم گیری استراتژیک بر وضعیت پست استان مازندران
  2465. انجام پایان نامه تصمیم گیری استراتژیک در یک سازمان غیردولتی
  2466. انجام پایان نامه یکپارچه سازی روش ارزیابی متوازن با فرایند برنامه ریزی استراتژیک در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم
  2467. انجام پایان نامه تجربه برنامه ریزی استراتژیک و جاری سازی استراتژی‌ها با لگوی BSC در شرکت صنعتی سردساز خودرو
  2468. انجام پایان نامه اندازه گیری و مقایسه بهره وری عوامل تولید محصولات استراتژیک بخش کشاورزیدر استان خراسان رضوی
  2469. انجام پایان نامه مدیریت دانش، به عنوان یک سرمایه استراتژیک هوشمند
  2470. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک در کیفیت زندگی کاری سرمایه‌های انسانی و توسعه پایدار-Estrategic Management In Human Resourses Worklife Quality And Stable Development
  2471. انجام پایان نامه آموزش الکترونیک، کارآفرین استراتژیک
  2472. انجام پایان نامه ارائه الگویی در زمینه تولید ثروت از طریق کارآفرینی استراتژیک
  2473. انجام پایان نامه بررسی استراتژیک تلفات درشبکه توزیع استان بوشهر
  2474. انجام پایان نامه مدیریت عملکرد و بودجه ریزی بر مبنای مدل استراتژیک کارت امتیازی متوازن (رویکردی نوین در مدیریت سازمان مطالعه موردی)
  2475. انجام پایان نامه طرح‌ریزی استراتژیک منابع انسانی در سازمان
  2476. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک توسعه حفاظت محیط زیست در برنامه HSE صنعت نفت ایران (مطالعه موردی: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب)
  2477. انجام پایان نامه سازماندهی استراتژیک واحدهای سازمانی در ساختار پروژه مطالعه موردی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گسترپارس (PEDEX)
  2478. انجام پایان نامه طراحی زنجیره تأمین: اهمیت برنامه ریزی ظرفیت استراتژیک در مهار نوسانات تقاضا
  2479. انجام پایان نامه طراحی استراتژیک کانال توزیع شرکت سیمان ارومیه
  2480. انجام پایان نامه طراحی استراتژیک زنجیره‌ی عرضه برای محصول جدید با استفاده از مدلسازی فازی
  2481. انجام پایان نامه طراحی استراتژیک زنجیره‌ی عرضه برای محصول جدید با استفاده از مدلسازی فازی
  2482. انجام پایان نامه پیاده سازی تفکر استراتژیک در مدیریت زنجیره تأمین
  2483. انجام پایان نامه آسیب شناسی مفاهیم مضاف با لجستیک، راهبردی جهت کاربری فراگیر، کلان و استراتژیک لجستیک در ایران
  2484. انجام پایان نامه توسعه حمل ونقل ریلی گزینه‌ای مطمئن در برنامه استراتژیک سبد بهینه انرژی حمل و نقل کشور
  2485. انجام پایان نامه کاربرد منطق فازی برای محاسبه درجه استراتژیک سنگ طلا
  2486. انجام پایان نامه مدل استراتژیک سازمان تأمین اجتماعی برای ارتقاء توان مراکز بهداشتی درمانی در مقابله با زلزله و بحرانهای طبیعی
  2487. انجام پایان نامه ایمنی مبتنی بر مدیریت استراتژیک
  2488. انجام پایان نامه برنامه استراتژیک مشارکت وکمک متقابل مدیران اورژانس در حوادث غیر مترقبه
  2489. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک، ابزاری کارآمد برای افزایش رقابت پذیری بنگاههای کوچک و متوسط کشور
  2490. انجام پایان نامه بررسی نقش برنامه ریزی استراتژیک در توسعه فناوری اطلاعات و کسب ارزش
  2491. انجام پایان نامه ارائه نتایج برنامه ریزی استراتژیک بر اساس کارت امتیازی متوازن در شرکت لوله سازی اهواز
  2492. انجام پایان نامه اجرای استراتژیک: سازمان مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک (بررسی اثر هماهنگی راهبردی عناصر سازمانی بر عملکرد سازمان)
  2493. انجام پایان نامه ارتباط عملی و نظری مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن در سازمان‌های غیر انتفاعی
  2494. انجام پایان نامه تدوین برنامه اجرایی توسعه سیستم‌های حمل و نقل هوشمند جاده‌ای کشور با استفاده از الگوی برنامه ریزی استراتژیک
  2495. انجام پایان نامه ارائه مدلی به منظور افزایش موفقیت فرایند برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
  2496. انجام پایان نامه سنجش عملکرد اثر بخش در بانکهای ایران با نگاه استراتژیک و رویکرد مدل امتیازات متوازن
  2497. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ تأمین کننده نقش کارآفرینی و یکپارچگی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار منابع انسانی
  2498. انجام پایان نامه تحلیل جامع ذی نفعان حلقه مفقوده تصمیم گیریهای استراتژیک در ایران
  2499. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان‌های دانش محور
  2500. انجام پایان نامه تدوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
  2501. انجام پایان نامه یک مدل کاربردی برای بازاریابی استراتژیک
  2502. انجام پایان نامه تدوین استراتژی بازاریابی براساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک
  2503. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک بازاریابی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مطالعه موردی: مدل برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی در شرکت‌های GC ایرانی
  2504. انجام پایان نامه طراحی مدل استراتژیک نام و نشان
  2505. انجام پایان نامه مدل کسب و کار مدیران منابع انسانی به عنوان شریک استراتژیک سازمان
  2506. انجام پایان نامه ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای توسعه سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز مدیریت منابع انسانی جهت دستیابی به اهداف برنامه ریزی استراتژیک
  2507. انجام پایان نامه برنامه جامع مدیریت استراتژیک با استفاده از فن اوری اطلاعات و مدل کارت امتیاز متوازن
  2508. انجام پایان نامه مدیریت بهره برداری از ذخایر استراتژیک کرومیت در بهینه سازی راههای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله
  2509. انجام پایان نامه سازماندهی ارکان مدیریت بحران زلزله با توجه به مدیریت استراتژیک در شهرهای دارای بافت تاریخی
  2510. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک مالکیت معنوی تکنیکها و شیوه‌های نوین ارزشگذاری آن
  2511. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک تغییر سازمانی و ضرورت توانمندسازی کارکنان
  2512. انجام پایان نامه طرح ریزی و جاری سازی استراتژیک تضمین آیندة سازمان
  2513. انجام پایان نامه طرح ریزی استراتژیک ارتقاء کیفیت منابع انسانی در سازمانهای الکترونیک (تحلیلی نظری)
  2514. انجام پایان نامه تلفیق مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت منابع انسانی استراتژیک؛ مبانی و پیامدها
  2515. انجام پایان نامه توانمند سازی استراتژیک منابع انسانی درراستای دستیابی به کیفیت پایدار بررسی موردی " شرکت حفاری واکتشاف انرژی گستر پارس "
  2516. انجام پایان نامه نقش رهبری اثر بخش در راهبری استراتژیک تغییر و تحول سازمانی
  2517. انجام پایان نامه نگاشت فرایند برنامه ریزی استراتژیک در چارچوب زکمن
  2518. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد قطعی و فازی (مورد شرکت لبنیات پاک)
  2519. انجام پایان نامه چرا بعضی از سازمان‌های کوچک در تدوین استراتژی‌ها دچار مشکل می‌شوند؟ (بررسی رابطه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و اندازه سازمان)
  2520. انجام پایان نامه مدل تعالی سازمانی EFQM، الگویی کارامد برای مدیریت استراتژیک
  2521. انجام پایان نامه تجربه برنامه ریزی استراتژیک باالگوی تلفیقی برایسون و BSC در شرکت برق منطقه‌ای فارس
  2522. انجام پایان نامه ضرورت مدیریت استراتژیک و شاخص‌های شهری
  2523. انجام پایان نامه آسیب شناسی نظام پیشنهادها در بخش عمومی با رویکرد مدیریت استراتژیک
  2524. انجام پایان نامه آسیب شناسی بهره گیری از ظرفیتهای علمی و تکنولوژیک در مدیریت پروژه استراتژیک هسته‌ای ایران
  2525. انجام پایان نامه ضرورت‌های بنیادی و استراتژیک بوم یسازی علوم انسانی درجمهوری اسلامی ایران (ج.ا.ا)
  2526. انجام پایان نامه جایگاه شش سیگما در برنامه ریزی استراتژیک
  2527. انجام پایان نامه کاربرد روش دلفی در تعیین اولویت اهداف استراتژیک مدیریت HSE صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
  2528. انجام پایان نامه مدیریت زنجیره تأمین و جایگاه استراتژیک آن در ارتباط با مشتری 1 (CRM)، ء 2 (SMR)
  2529. انجام پایان نامه شاخص‌های استراتژیک: شاخص ترکیبی آینده نگراقتصاد ایران در سال 1385 (بر پایه اطلاعات 9 ماهه اول سال 1384)
  2530. انجام پایان نامه آینده نگاری هم گرایی برنامه ریزی استراتژیکآینده اندیشی و سیاست گزاری
  2531. انجام پایان نامه تبیین و بازنگری رسالت، چشم انداز، اهداف کلان و اهداف استراتژیکصنعت برق در بخش تأمین انرژی الکتریکی
  2532. انجام پایان نامه پیشنهاد یک برنامه ریزی استراتژیک برای بهبود مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت کیفیت فراگیر
  2533. انجام پایان نامه نقش اطلاعات استراتژیک در مدیریت بحران زمین لرزه
  2534. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ریسک در پروژه‌ها (ارائه مدلی کاربردی جهت کنترل ریسک پروژه‌ها)
  2535. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک جهت ارتقاء طب حوادث غیرمترقبه در ایران
  2536. انجام پایان نامه شش سیگما (Six sigma) تکنیکی استراتژیک جهت دستیابی به نت ناب (Lean maintenance)
  2537. انجام پایان نامه کاربرد روش دلفی در تعیین اولویت اهداف استراتژیک مدیریت HSE صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
  2538. انجام پایان نامه ارائه چهارچوب مفهومی برای مدیریت استراتژیک دانش
  2539. انجام پایان نامه طراحی سیستم خبره فازی جهت برنامه ریزی استراتژیک
  2540. انجام پایان نامه ارائه چارچوب استراتژیک برای مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری
  2541. انجام پایان نامه ارائه الگوی جدید برای مدیریت دانش با توجه به مدیریت استراتژیک، ماتریس امتیازدهی متوازن بر اساس منطق RADAR
  2542. انجام پایان نامه پیشنهاد روش جهت به کارگیری نتایج ارزیابی عملکرد فرایند به منظور دستیابی به برنامه‌های استراتژیک در شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)
  2543. انجام پایان نامه مدل تحلیل استراتژیک برای ایجاد زیر ساختهای مناسب تولید تکنولوژیهای نوآورانه و پیشرفته شرکت تولیدی و صنعتی تکلان توس
  2544. انجام پایان نامه فرایند برنامه ریزی استراتژیک تحقیق و توسعه و فناوری با نگرش بازار
  2545. انجام پایان نامه عارضه یابی روشهای برنامه ریزی استراتژیک به روش مطالعه موردی
  2546. انجام پایان نامه سنجش عملکرد اثر بخش در بانکهای ایران با نگاه استراتژیک و رویکرد مدل امتیازات متوازن
  2547. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک، استراتژی‌های سازمانی و سیاستهای مدیریت منابع انسانی در پشتیبانی از آنها
  2548. انجام پایان نامه طراحی مدل جامع توسعه استراتژیک منابع انسانی با نگرش سیستمی
  2549. انجام پایان نامه مهندسی آموزشی، رویکرد استراتژیک توسعه مدیریت سرمایه‌های انسانی
  2550. انجام پایان نامه نگاهی نو به مدل‌های مختلف تدوین استراتژی تکنولوژی از منظر دو رویکرد رایج در برنامه ریزی استراتژیک
  2551. انجام پایان نامه ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در شرکتهای توزیع
  2552. انجام پایان نامه بررسی اصول تقسیم وظایف و اهداف استراتژیک در سیستمهای دیسپاچینگ
  2553. انجام پایان نامه توسعه استراتژیک منایع انسانی
  2554. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات با استفاده از روش تحلیل مسیر
  2555. انجام پایان نامه نقش استراتژیک IT در دسیابی به مزیت رقابتی و تویلد در سطح جهانی با استفاده از مدل همسوسازی استراتژیک
  2556. انجام پایان نامه مدیریت دانش (SMEs) مدیریت استراتژیک دانش در شرکتهای کوچک و متوسط از طریق چرخه زندگی سازمان
  2557. انجام پایان نامه مباحث کلیدی در موفقیت برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی
  2558. انجام پایان نامه تفکر سناریوئی، جایگزین تصمیم گیری استراتژیک عقلانی
  2559. انجام پایان نامه نقش برنامه ریزی استراتژیک و هزینه‌های آن در دوره طفولیت سازمان
  2560. انجام پایان نامه بانکداری پیشرو و نیاز به چرخش‌های استراتژیک (مورد کاوی بانک کشاورزی)
  2561. انجام پایان نامه تحلیل استراتژیکی مدیریت کردن و همسویی ذی نفعان از مؤلفه‌های SMART در پروژه‌های ملی
  2562. انجام پایان نامه معماری لجستیک در سطح استراتژیک
  2563. انجام پایان نامه ارائه یک مدل تصمیم گیری با هدف ایجاد اتحاد استراتژیک در زنجیره تأمین: رویکردی مشتری گرا
  2564. انجام پایان نامه مروری بر ادبیات مدیریت تأمین استراتژیک
  2565. انجام پایان نامه تحلیلی بر عملکرد استراتژیک تولید صنعتی در چند کشور در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته صنعتی
  2566. انجام پایان نامه کارت امتیازی متوازن اساس مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی
  2567. انجام پایان نامه توسعه مدل VESPA رویکرد تلفیقی برنامه‌ریزی استراتژیک و مهندسی ارزش
  2568. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر کیفیت
  2569. انجام پایان نامه بیوتکنولوژی کشاورزی راهی استراتژیک برای صرفه جوئی در نهاده‌های کشاورزی
  2570. انجام پایان نامه پیوند هوشمندانه تحقیقات با انتقال تکنولوژی گزینه‌ای استراتژیک جهت توسعه تکنولوژی در صنعت نفت کشور (با نگاهی به تجارب موفق پژوهشگاه صنعت نفت)
  2571. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی در شرکت‌های مادر
  2572. انجام پایان نامه چهارچوبی برای ارزیابی شرکای بالقوه تجاری در توسعه یک اتحاد استراتژیک
  2573. انجام پایان نامه مدیریت خلاق، ضرورتی استراتژیک در عرصه رقابت‌های جهانی
  2574. انجام پایان نامه تلفیق ۱۰ نظام و فعالیت بهبود مدیریت در شرکتهای ایرانی بارویکرد مدیریت تحول استراتژیک
  2575. انجام پایان نامه چرا صنعت کشتی سازی استراتژیک است؟ و روشهای حمایت از این صنعت استراتژیک کدامند؟
  2576. انجام پایان نامه بررسی نقش و اهمیت معادن استراتژیک زغال سنگ استان کرمان و راه کارهای بهینه سازی تولید زغال جهت تأمین منابع انرژی مورد نیاز کارخانه ذوب آهن اصفهان
  2577. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک تحقیق و توسعه
  2578. انجام پایان نامه طرح ریزی استراتژیک برای تشکیل یک مرکز رشد (انکوبار) با تاکید بر ایجاد شرکتهای (تکنولوژی‌های) عمومی برای تبدیل مراکز R&D به یک کسب و کار در کلاس جهانی
  2579. انجام پایان نامه تحقیق و توسعه استراتژیک و رقابت پذیری شرکتها
  2580. انجام پایان نامه مدل سیستمی - استراتژیک آموزش منابع انسانی در سازمانها
  2581. انجام پایان نامه جایگاه برنامه ریزی استراتژیک در شرکتهای توزیع نیروی برق
  2582. انجام پایان نامه تعیین اهداف استراتژیک و فرایندهای کلیدی در نیروگاه‌های آبی
  2583. انجام پایان نامه تعیین اهداف استراتژیک و فرآیندهای کلیدی در نیروگا ههای سیکل ترکیبی
  2584. انجام پایان نامه منبع یابی استراتژیک در سازمان‌های توسعه یافته
  2585. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیکی تکنولوژی اطلاعات در نظام تحقیق و توسعه کشور
  2586. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک، ضرورت اصلی مدیریت بحران زلزله درتهران
  2587. انجام پایان نامه ضرورت تدوین برنامه استراتژیک آموزش عمومی مقابله و آمادگی در مقابل سوانح و حوادث بر اساس شرایط اقلیمی و فرهنگی استانهای کشور
  2588. انجام پایان نامه تبیین اهداف استراتژیک و تعیین فرآیندهای کلیدی در نیروگاههای حرارتی
  2589. انجام پایان نامه تبیین اهداف استراتژیک و تعیین فرآیندهای کلیدی در حوزة مخابرات و دیسپاچینگ صنعت برق ایران
  2590. انجام پایان نامه شناسایی تکنولوژی‌های استراتژیک صنعت برق ایران در حوزه انتقال نیرو
  2591. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک در شرکت توزیع
  2592. انجام پایان نامه لزوم انتقال فن آوری های جدید در صنایع کشتی سازی و فرا ساحل (با رویکرد استراتژیک)
  2593. انجام پایان نامه نقش مدیریت پروژه در فرایند مدیریت استراتژیک صنعتی
  2594. انجام پایان نامه ارزیابی پروژه‌های ترانزیت نفت و گاز حوزه دریای خزر و وضعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران
  2595. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در برنامه ریزی استراتژیک صنایع دریایی
  2596. انجام پایان نامه جایگاه هماهنگی بین ابزار و اهداف استراتژیکی در بخش دریایی جمهوری اسلامی ایران
  2597. انجام پایان نامه ارزیابی اقتصادی، استراتژیکی انرژی برق در سرمایه گذاری تولید داخل کشور و انتقال فرامرزی  موضوع مطلب :
  X